Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Befordringsfradrag

Kapitel 2   Befordringsgodtgørelse

Kapitel 3   Beregningsgrundlaget

Kapitel 4   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Skatterådets satserfor 2008 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

I henhold til § 9 B og § 9 C i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, har Skatterådet fastsat følgende:

Kapitel 1

Befordringsfradrag

§ 1. Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2008 er fastsat således:

1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag

2) 25 -100 km inkl. 1,83 kr. pr. km

3) over 100 km 0,92 kr. pr. km

§ 2. For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 100 kilometer med 1,83 kr. pr. km. jf. ligningslovens § 9 C, stk. 3.

Kapitel 2

Befordringsgodtgørelse

§ 3. Med virkning fra 1. januar 2008 er godtgørelse, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af ligningslovens § 9 B, skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb:

1) kørsel til og med 20.000 km årligt 3,47 kr. pr. km

2) kørsel udover 20.000 km årligt 1,83 kr. pr. km

3) for benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil

4) for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,40 kr. pr. km.

§ 4. Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren/hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert.

Stk. 2. Erhvervsmæssige befordringsudgifter ved kørsel i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert, kan ikke dækkes ved udlæg efter regning.

Stk. 3. Fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse er aldrig skattefri, men medregnes ved indkomstopgørelsen.

Stk. 4. Der kan udbetales forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige acontobeløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel.

§ 5. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 § 2 indeholde:

1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

2) Kørslens erhvervsmæssige formål.

3) Dato for kørslen.

4) Kørslens mål med eventuelle delmål.

5) Angivelse af antal kørte kilometer.

6) De anvendte satser.

7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

§ 6. Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Skatterådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse, anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

§ 7. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres med den udbetalte befordringsgodtgørelse.

§ 8. Er der udbetalt forskud, skal den endelige opgørelse og afregning af den skattefri befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er foretaget.

§ 9. Grænsen på 20.000 km for udbetaling af den høje sats, jf. § 3, punkt 1), gælder kun for den enkelte arbejdsgiver.

§ 10. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. Tilsvarende gælder, hvis firmabil er stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver. En undtagelse er dog de tilfælde, hvor lønmodtageren betaler den arbejdsgiver, der har stillet firmabilen til rådighed, fuldt vederlag for den kørsel, der sker for den arbejdsgiver, der ikke har stillet bilen til rådighed.

§ 11. Lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri befordringsgodtgørelse, kan alene foretage det sædvanlige befordringsfradrag i den skattepligtige indkomst, efter ligningslovens § 9 C, dvs. med satserne i § 1.

§ 12. Lønmodtagere, som i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på én gang, jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, kan i det omfang, der ikke er modtaget skattefri godtgørelse med satserne i § 3, i stedet foretage fradrag i den personlige indkomst med disse satser.

Kapitel 3

Beregningsgrundlaget

§ 13. Skatterådets beregningsgrundlag for satsfastsættelsen fremgår af bilag 1.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2008.

Skatterådet, den 20. november 2007

Lida Hulgaard

/ Ole Kjær


Bilag 1

Beregningsgrundlaget for Skatterådet fastsættelse af befordringssatser for 2008

Skatterådet har ved fastsættelsen af befordringssatserne for 2008 valgt at tage udgangspunkt i en benzindreven bil, der efter EU-norm kører mellem 13,3 km/l og 12,5 km/l, men som i den opstillede model antages at køre 12,8 km/l. Ved satsfastsættelsen har Skatterådet valgt en pris på 10,15 kr. pr. liter benzin. Den årlige kørsel er sat til 24.000 km, heraf 12.000 km privat kørsel. Skatterådet har valgt ikke at lægge sig fast på en bestemt anskaffelsessum for bilen, men har i stedet sat det årlige værditab på bilen til 30.000 kr. De årlige vedligeholdelsesomkostninger er sat til 15.378 kr., der bl.a. omfatter udgifter til service og udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og ekstraordinære udgifter til vask, parkering m.v. fordi bilen kører relativt mange km pr. år. De ordinære udgifter til vask og parkering m.v. er sat til 3.060 kr. Udgiften til dæk udgør 3.612 kr., idet prisen på et dæk er sat til 1.317 kr., og et dæk forudsættes at holde 35.000 km i lighed med anbefalingen fra FDM. Forsikringsudgiften er sat til 8.600 kr. Der indgår ikke finansielle omkostninger ved beregningen, idet renter skattemæssigt behandles særskilt.

Den høje sats for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse efter ligningslovens § 9 B for erhvervsmæssig kørsel i egen bil er herefter fastsat således:

Variable udgifter:
   
Brændstof
(24.000 x 10,15/12,8) kr. =
19.031 kr.
 
Dæk
(1.317 x 4 x 24.000/35.000) kr.
3.612 kr.
 
Vedligeholdelse
 
15.378 kr.
 
I alt
 
38.021 kr.
38.021 kr.
    
I alt pr. km
38.021 kr./24.000 km =
1, 58 kr./km
 
    
Faste udgifter :
   
    
Forsikring
 
8.600 kr.
 
Årlig ejerafgift
 
3.500 kr.
 
Vask, parkering m.v.
 
3.060 kr.
 
I alt
  
15.160 kr.
    
Kapitalomkostninger:
   
Værditab
  
30.000 kr.
Samlede udgifter:
  
83.181 kr.
    
I alt pr. km
83.181 kr./24.000 km
3,47 kr./ km
 

Den lave sats er fastsat som de variable udgifter 1,58 kr./km + et skønsmæssigt fastsat kilometerafhængigt værditab på 0,25 kr. pr. km i alt: 1,83 kr./ km

Det kilometerafhængige værditab skal ses i sammenhæng med, at en brugt bil ved salg alt andet lige opnår en højere pris, såfremt den har kørt mindre end gennemsnittet for årgangen og en lavere pris, dersom den har kørt længere end gennemsnittet for årgangen.

Befordringsfradragssatsen 25 - 100 km er fastsat som den lave godtgørelsessats.

Cykel, knallert eller 45-knallert Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert eller 45-knallert er skønsmæssigt fastsat til 0,40 kr.