Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indkaldelse af advokater m.v. til en samtale med kredsbestyrelsen

I medfør af § 145, stk. 2, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes:

§ 1. Advokatrådet kan beslutte, at en advokat eller en af de personer, der i medfør af retsplejelovens § 124 stk. 3, nr. 2, ejer aktier eller anparter i et advokatselskab (partnere), skal indkaldes til en samtale med kredsbestyrelsen, hvis det må antages, at den pågældende groft eller gentagne gange har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører.

Stk. 2. Samtalen afholdes af kredsbestyrelsen i en af de advokatkredse, som grænser op til den kreds, hvor den pågældende advokat eller partner har sin virksomhed.

Stk. 3. Der skal i samtalen deltage mindst to medlemmer fra kredsbestyrelsen. Advokatrådet kan beslutte, at der i samtalen, ud over medlemmerne af kredsbestyrelsen, desuden skal deltage en eller flere repræsentanter fra Advokatrådets sekretariat.

Stk. 4. De personer fra kredsbestyrelsen eller Advokatrådets sekretariat, som deltager i en samtale efter stk. 1, har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer under samtalen.

§ 2. Advokatrådet kan indkalde en advokat eller partner til en samtale med kredsbestyrelsen, uanset at der allerede verserer en sag i Advokatnævnet mod den pågældende.

§ 3. Indkaldelse af en advokat eller partner til en samtale i medfør af § 1 skal ske med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en begrundelse for Advokatrådets beslutning om at afholde samtalen.

Stk. 2. Samtalen finder sted i advokatvirksomhedens kontorlokaler, medmindre kredsbestyrelsen i samråd med Advokatrådet træffer anden beslutning.

Stk. 3. Den indkaldte kan tage en bisidder med til samtalen.

§ 4. Den, der er indkaldt til en samtale i medfør af § 1, har pligt til at deltage i samtalen på det sted og på det tidspunkt, der er fastsat af Advokatrådet og kredsbestyrelsen. Dette gælder dog ikke, hvis den pågældende på grund af sygdom eller andre særlige omstændigheder må anses for at have lovligt forfald. Advokatrådet kan kræve dokumentation, f.eks. i form af en lægeerklæring, for, at den pågældendes udeblivelse fra samtalen skyldes lovligt forfald.

§ 5. I forbindelse med en samtale efter § 1, kan repræsentanterne fra kredsbestyrelsen og fra Advokatrådets sekretariat bl.a. indgå aftale med den pågældende advokat eller partner om ændringer i den pågældendes forretningsgange, hvis det findes hensigtsmæssigt for at undgå, at den pågældende tilsidesætter pligterne som advokat m.v.

§ 6. Efter samtalen udfærdiger kredsbestyrelsen et udkast til rapport, som fremsendes til den advokat eller partner, som har deltaget i samtalen, med en frist til at fremkomme med bemærkninger. Når kredsbestyrelsen har modtaget den pågældendes eventuelle bemærkninger, udfærdiges en endelig rapport, som fremsendes til Advokatrådet.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde kredsbestyrelsens indstilling om det videre forløb, herunder om der er behov for en revisorundersøgelse, og om der er grundlag for at indbringe sagen for Advokatnævnet.

§ 7. Advokatrådet afholder rimelige rejse- og opholdsudgifter for de personer, der deltager fra kredsbestyrelsen og Advokatrådets sekretariat.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Justitsministeriet, den 11. december 2007

Lene Espersen

/ Birgit Thostrup Christensen