Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formueoversigten i uskiftet bo

I medfør af § 22, stk. 6, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. En længstlevende ægtefælle i uskiftet bo skal inden 6 måneder fra den førstafdøde ægtefælles dødsfald indlevere en formueoversigt til skifteretten, der indeholder oplysninger om

1) den førstafdøde ægtefælles fællesejemidler,

2) den længstlevende ægtefælles fællesejemidler,

3) de midler, der er nævnt i arvelovens § 23, stk. 2-6,

4) den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje og

5) den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje.

Stk. 2. Formueoversigten skal indeholde oplysning om, hvem der skal arve den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særejemidler.

§ 2. Hvis en erhvervsvirksomhed, herunder en landbrugsvirksomhed, indgår i det uskiftede bo, skal regnskabet for det seneste regnskabsår vedlægges formueoversigten.

§ 3. Formueoversigten skal indleveres i to eksemplarer.

Stk. 2. Skifteretten skal sende et eksemplar af formueoversigten til SKAT.

§ 4. Domstolsstyrelsen udarbejder en blanket, der kan anvendes ved udarbejdelse af formueoversigten.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008 og finder anvendelse i boer, hvor den førstafdøde ægtefælle er død efter denne dato.

Justitsministeriet, den 18. december 2007

Lene Espersen

/ Torben Jensen