Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og stk. 3 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som senest ændret ved lov nr. 109 af 26. februar 2008, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og for så vidt angår § 1 efter forhandling med Finanstilsynet:

Fastsættelse af maksimalt garantibidrag

§ 1. Bidrag, der vedrører tiden fra den 1. januar 2008, opdeles efter fradrag af beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 16, i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 1. Garantibidraget anvendes til optjening af garanteret pension, og bonusbidraget overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspensions bonuspotentiale.

Stk. 2. Garantibidraget kan maksimalt udgøre 80 pct. af bidraget efter fradrag af beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 16.

Stk. 3. Garantibidraget udgør en fast andel af bidraget og fastsættes en gang om året for det følgende år. Det faktisk anvendte årlige garantibidrag fastlægges på et niveau, der sikrer, at Arbejdsmarkedets Tillægspension til enhver tid kan leve op til sine forpligtelser.

Fastsættelse af årets tarif

§ 2. Medlemmerne erhverver pension af garantibidrag i overensstemmelse med den tarif, der fastsættes for bidrag, som vedrører det pågældende år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen anvendes en markedsværdibaseret optjeningsrente, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 2. Den markedsværdibaserede optjeningsrente fastlægges som en markedsrentekurve op til det tidspunkt, hvor tariffen fastsættes.

Stk. 3. Det tekniske grundlag for fastsættelse af tariffen, herunder inddragelse af prognose for udviklingen i levetiden, følger af Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensions- og hensættelsesgrundlag, skal gøres offentligt tilgængeligt. Offentliggørelse kan ske på Arbejdsmarkedets Tillægspensions internethjemmeside.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2008. § 1 og § 2, stk. 1 og 2 har virkning fra den 1. januar 2008.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. februar 2008

Claus Hjort Frederiksen

/ Lise Fangel