Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne

Kapitel 2   Nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune

Kapitel 3   Regulering af statstilskuddet til alle kommuner

Kapitel 4   Undtagelse for kommuner, der har nedsat skatten

Kapitel 5   Bemyndigelsesbestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne

§ 1. Velfærdsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes som følge af forhøjelser af de kommunale udskrivningsprocenter, grundskyldpromiller eller promillerne for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Stk. 2. Forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning opgøres af velfærdsministeren.

Kapitel 2

Nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune

§ 2. For de kommuner, der for et budgetår forhøjer skatteudskrivningen, nedsættes statens tilskud, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til den pågældende kommune i budgetåret og det følgende år.

Stk. 2. I budgetåret nedsættes tilskuddet til disse kommuner med et beløb, som i alt svarer til 75 pct. af forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning. Nedsættelsen fordeles på de enkelte kommuner i forhold til deres andel af den samlede kommunale skatteforhøjelse opgjort for de kommuner, som har forhøjet skatten.

Stk. 3. I året efter budgetåret nedsættes tilskuddet til disse kommuner med et beløb, som i alt svarer til 50 pct. af forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning. Nedsættelsen fordeles på de enkelte kommuner i forhold til deres andel af den samlede kommunale skatteforhøjelse opgjort for de kommuner, som har forhøjet skatten. Hvis en kommune for året efter budgetåret nedsætter skatteudskrivningen, opgøres nedsættelsen af tilskuddet ud fra årets skatteudskrivning.

§ 3. Provenuændringen som følge af ændringer i skatteudskrivningen opgøres som summen af

1) provenuændringen i kommunens indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgjort i henhold til § 4,

2) provenuændringen vedrørende kommunens grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgjort i henhold til § 5, og

3) provenuændringen vedrørende kommunens dækningsafgift af erhvervsejendomme som følge af ændringer i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme opgjort i henhold til § 6.

Stk. 2. Provenuændringen efter stk. 1 fratrækkes eventuelle beløb efter §§ 8, 9 og 11.

§ 4. Provenuændringen i en kommunes indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgøres som kommunens udskrivningsgrundlag for indkomståret ganget med ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 2 og 3, korrigeret for en eventuel ændring af

1) kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft, jf. lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten og

2) kommunens overudligningsbeløb, jf. § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten.

Stk. 2. Ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens udskrivningsprocent for indkomståret og den tilsvarende udskrivningsprocent for det foregående år.

Stk. 3. Det udskrivningsgrundlag, der er nævnt i stk. 1, er det af kommunen budgetterede udskrivningsgrundlag for indkomståret.

§ 5. Provenuændringen vedrørende en kommunes grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgøres som kommunens afgiftspligtige grundværdier for indkomståret ganget med ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens grundskyldpromille for indkomståret og den tilsvarende grundskyldpromille for det foregående år.

Stk. 3. De afgiftspligtige grundværdier, der er nævnt i stk. 1, er de af kommunen budgetterede afgiftspligtige grundværdier for det år, hvori der betales grundskyldprovenu i indkomståret.

Stk. 4. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler for beregning af ændringen af en kommunes provenu af grundskyld.

§ 6. Provenuændringen vedrørende en kommunes dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. § 23 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som følge af ændringer i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, opgøres som forskelsværdien for disse ejendomme ganget med ændringen i promillen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ændringen i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem den pågældende promille for indkomståret og den tilsvarende promille for det foregående år.

Stk. 3. Hvis en kommune i året før indkomståret har udskrevet dækningsafgift af erhvervsejendomme, men i indkomståret ikke udskriver dækningsafgift af erhvervsejendomme, beregnes provenutabet, jf. stk. 1, som provenuet i året før indkomståret fremskrevet med en af velfærdsministeren fastsat procentsats.

Stk. 4. Den forskelsværdi for erhvervsejendomme, der er nævnt i stk. 1, er den af kommunen budgetterede forskelsværdi for de pågældende ejendomme for det år, hvori der betales dækningsafgift i indkomståret.

Kapitel 3

Regulering af statstilskuddet til alle kommuner

§ 7. Statens tilskud til kommunerne under ét, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, reguleres i til­skuds­året og det følgende år med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét fratrukket nedsættelser afregnet med de enkelte kommuner i henhold til § 2.

Stk. 2. For de efterfølgende tilskudsår reguleres statens tilskud til kommunerne med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét.

Stk. 3. Hvis velfærdsministeren har fastsat et beløb i henhold til § 11, stk. 1, fratrækkes dette beløb den samlede kommunale provenustigning efter stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Undtagelse for kommuner, der har nedsat skatten

§ 8. For kommuner, der ikke pr. 1. januar 2007 indgik i en kommunesammenlægning, reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2003 til og med budgetåret 2006 og i perioden fra og med budgetåret 2008. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af velfærdsministeren.

Stk. 2. For kommuner omfattet af stk. 1 reduceres en beregnet skattestigning efter § 3 med den beregnede skattenedsættelse efter stk. 1.

§ 9. For kommuner, der pr. 1. januar 2007 indgik i en kommunesammenlægning, reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2008. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af velfærdsministeren.

Stk. 2. For kommuner omfattet af stk. 1 reduceres en beregnet skattestigning efter § 3 med den beregnede skattenedsættelse efter stk. 1.

Kapitel 5

Bemyndigelsesbestemmelser

§ 10. Velfærdsministeren kan i særlige tilfælde undtage en kommune fra regulering af tilskud i henhold til § 2 i denne lov.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte kommuner indgår ikke i beregning af reguleringen af statens tilskud til kommuner i henhold til § 7.

§ 11. Velfærdsministeren kan bestemme, at der ikke skal foretages nedsættelse af statens tilskud til kommunerne efter denne lov, hvis den samlede kommunale skatteforhøjelse ikke overstiger et af velfærdsministeren fastsat beløb.

Stk. 2. Hvis den samlede kommunale skattestigning overstiger et af velfærdsministeren fastsat beløb, jf. stk. 1, reducerer velfærdsministeren inden for dette beløb en beregnet skattestigning for den enkelte kommune efter § 3.

§ 12. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse og afregning af beløb i henhold til denne lov.

§ 13. Forslag til revision af denne lov fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2011-12.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning fra og med indkomståret 2009.

§ 15. I lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som ændret ved § 12 i lov nr. 534 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, ændres »tilskudsåret.« til: »tilskudsåret og«.

2. I § 14, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6) beløb i henhold til § 7 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.«

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen