Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindelig er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren.

Stk. 2. Det beløb, som en billet oprindelig er erhvervet for, kan foruden selve billetprisen omfatte eventuelle administrationsgebyrer. Herudover kan andre udgifter forbundet med erhvervelsen inkluderes i videresalgsprisen.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 25. november 1991.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen