Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

(Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 309 af 19. april 2006 om registrering af køretøjer, som ændret ved § 3 i lov nr. 106 af 7. februar 2007 og § 3 i lov nr. 479 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, ændres »registreres ikke« til: »skal ikke registreres«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »færdselslovens område«: », jf. dog stk. 3-5, og § 7, stk. 5«.

3. § 2, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) Knallert. Dette gælder dog kun en lille knallert, hvis knallerten er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere.«

4. I § 2 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Skatteministeren kan fritage et køretøj fra registrering i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet bruges her i landet i forbindelse med et officielt arrangement og arrangementet administreres af staten.«

5. I § 5 indsættes efter »et andet land«: », på Færøerne eller i Grønland«.

6. I § 6, stk. 2, indsættes efter »politiet«: »eller told- og skatteforvaltningen«.

7. I § 7, stk. 1, indsættes efter »staten«: », jf. dog stk. 5 om brug af prøvemærker«.

8. § 7, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Skatteministeren fastsætter regler om brug af prøveskilte og prøvemærker til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel.«

9. I § 7 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Skatteministeren kan, for at styrke håndhævelsen af skatte- eller miljølovgivningen, fastsætte regler om mærkning af køretøjer med særlige nummerplader eller mærkater.«

10. I § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog nr. 2-4«: », stk. 2, og § 9«.

11. I § 8, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., indsættes efter »gælder også«: »små nummerplader til biler,«, og »faste prøveskilte« ændres til: »prøveskilte«.

12. § 8, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) 160 kr. for et sæt nummerplader, der udleveres til en registreret varebil, anmeldt til omregistrering efter § 9, stk. 1, 3. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.«

13. I § 9, nr. 3, udgår »danske«.

14. I § 10, stk. 1, ændres »faste prøveskilte« til: »prøveskilte«.

15. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der betales 100 kr. pr. døgn for et sæt prøvemærker til bil eller for et prøvemærke til motorcykel.«

16. I § 10, stk. 3, ændres »faste prøveskilte« til: »prøveskilte«.

17. § 13 affattes således:

»§ 13. Der betales 50 kr. for

1) udstedelse af erstatning for registreringsattest eller supplerende attest, hvis den er bortkommen eller beskadiget,

2) ombytning af registreringsattest, der er udstedt før den 5. december 2005, med ny registreringsattest i to dele eller

3) udstedelse af et yderligere eksemplar af del 1 af en registreringsattest i to dele.«

18. I § 14, stk. 1, indsættes efter »kontant«: », medmindre skatteministeren bestemmer andet efter stk. 3«.

19. I § 14 ændres »Stk. 4.« til: »Stk. 3.«

20. § 15, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med eller lease køretøjer af den type, der skal registreres, før de tages i brug, jf. § 2.«

21. § 15, stk. 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. Skatteministeren fastsætter regler om betaling af godtgørelse til synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, for registrering vedrørende et køretøj, der ikke handles som led i synsvirksomhedens øvrige virksomhed. Andre virksomheder end synsvirksomheder, der er autoriseret efter stk. 1, kan opkræve et gebyr for registrering vedrørende et køretøj, der ikke handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed.

Stk. 7. I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, hvor der registreres uden gebyr, kan skatteministeren autorisere en virksomhed eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret og udlevere nummerplader. Skatteministeren kan bestemme, at der skal betales godtgørelse til den således autoriserede virksomhed eller myndighed for registrering af et køretøj.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

22. §§ 17-25 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 17. Enhver har efter anmodning adgang til oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret, om et køretøjs tekniske forhold, synsforhold og forsikringsforhold. Oplysningerne kan gives om et enkelt køretøj, om alle køretøjer eller om grupper af køretøjer. Der oplyses ikke om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger eller om skattemæssige forhold. Told- og skatteforvaltningen afgør, om en oplysning skal udleveres. Told- og skatteforvaltningen kan kræve betaling for omkostninger ved at efterkomme en anmodning om at udlevere oplysninger.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgang til oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret.

§ 18. Oplysningerne i Køretøjsregisteret kan videregives til politiet.

Stk. 2. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3. Rigspolitichefen kan give den kompetente retshåndhævende myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union adgang til at foretage elektronisk søgning i de oplysninger fra Køretøjsregisteret, der er videregivet til politiet, til brug for efterforskningen af en konkret straffesag eller en konkret sag om opretholdelse af den offentlige sikkerhed.

Kontrol og inddragelse af nummerplader

§ 19. Politiet kan standse et køretøj for at kontrollere, om køretøjet er registreret i overensstemmelse med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 2. Efter anmodning fra politiet skal føreren af et køretøj legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet. Undlader føreren at efterkomme anmodningen, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 3. Politiet kan inddrage nummerpladerne på et køretøj, hvis politiet vurderer, at køretøjet bruges i strid med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, og politiet vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid hermed.

Straf

§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4.

Stk. 2. I forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder med de begrænsninger, der følger af § 7 og §§ 10-10 b i straffeloven, også anvendelse på handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse over for den, der uden at overtræde nogen dansk forskrift i Finland, Island, Norge eller Sverige handler i strid med de der gældende regler vedrørende køretøjers registrering og deres forsyning med nummerplader og nationalitetsmærke. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren bestemme, at 1. pkt., skal finde anvendelse med hensyn til overtrædelser begået i andre stater end de nævnte.

§ 21. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at bødeforelæg for nærmere angivne overtrædelser af §§ 2-4 eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, kan gives af politiet i umiddelbar forbindelse med lovovertrædelsen. Dette gælder dog kun, hvis lovovertrædelsen kan afgøres efter faste bødesatser med en bøde på ikke over 3.000 kr. Lovovertrædelsen kan i bødeforelægget betegnes kortfattet.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan afslutte en sag om overtrædelse af §§ 2-4 eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 3. Reglerne i retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforlæg efter stk. 1 eller 2.«

23. § 26, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 2

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 4. november 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 72 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fritage et køretøj fra registrering, i det omfang køretøjet bruges her i landet i forbindelse med et officielt arrangement og køretøjets brug i forbindelse med arrangementet administreres af staten.«

2. §§ 72-76 ophæves.

3. Efter § 76 indsættes:

»Kontrol og inddragelse af nummerplader

§ 76 a. Politiet kan standse et køretøj for at kontrollere, om køretøjet er registreret i overensstemmelse med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 2. Efter anmodning fra politiet skal føreren af et køretøj legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet. Undlader føreren at efterkomme anmodningen, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 3. Politiet kan inddrage nummerpladerne på et køretøj, hvis politiet vurderer, at køretøjet bruges i strid med denne lov eller forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, og politiet vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid hermed.«

4. § 76 a og § 88 a, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

5. § 107, stk. 4, ophæves.

6. I § 118, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 72, §§ 74-75«.

7. I § 124 j indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. For nummerplader, der udleveres til registrerede varebiler, der anmeldes til omregistrering efter § 9, stk. 1, 3. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., betales 160 kr.«

8. §§ 124 j-124 m ophæves.

9. § 124 n affattes således:

»§ 124 n. Der betales 50 kr. for

1) udstedelse af erstatning for registreringsattest eller supplerende attest, hvis den er bortkommen eller beskadiget,

2) ombytning af registreringsattest, der er udstedt før den 5. december 2005, med ny registreringsattest i to dele, eller

3) udstedelse af et yderligere eksemplar af del 1 af en registreringsattest i to dele.«

10. § 124 n ophæves.

11. I § 124 o, stk. 1, ændres »faste prøveskilte« til: »prøveskilte«.

12. § 124 o ophæves.

13. § 124 p affattes således:

»§ 124 p. Der betales 100 kr. pr. døgn for et sæt prøvemærker til bil eller for et prøvemærke til motorcykel.«

14. § 124 p ophæves.

15. I § 124 q udgår », skatteministeren«.

16. I § 134, stk. 2, nr. 13, ændres »lasteevne,« til: »lasteevne eller«.

17. § 134, stk. 2, nr. 14, ophæves.

Nr. 15 bliver herefter nr. 14.

18. I § 134 d indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på politiets afgørelser efter § 76 a.«

19. § 134 d ophæves.

§ 3

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 2002, som ændret ved § 8 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, § 18 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, § 10 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 40 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 5 i lov nr. 1583 af 20. december 2006 og § 3 i lov nr. 265 af 23. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »er registreringspligtige efter færdselslovens § 72, stk. 1« til: »skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der svares dog ikke afgift af køretøjer, der registreres på grænsenummerplader.«

3. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven« til: »Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer«.

4. I § 1, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »grænsenummerplader«: »eller prøvemærker«.

5. I § 4, stk. 3, 1. og 3. pkt., ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

6. § 4, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

7. I § 4, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., udgår »fra Centralregisteret for Motorkøretøjer«.

8. I § 5, stk. 2, ændres »for registreringsmyndigheden« til: »til Køretøjsregisteret«.

9. I § 5, stk. 4 og 5, ændres »registreringsmyndigheden« til: »Køretøjsregisteret«.

10. I § 5, stk. 6, ændres »færdselslovens bestemmelser ikke er registreret« til: »lov om registrering af køretøjer ikke er registreret i Køretøjsregisteret«.

11. § 8 affattes således:

»§ 8. Der betales ikke afgift af en bil, der er fritaget for registrering efter § 2, stk. 4, i lov om registrering af køretøjer.«

12. I § 9, stk. 2, ændres »politiet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

13. I § 9, stk. 3, udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

14. § 11, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen.«

15. I § 12 udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

16. I § 15, stk. 2, nr. 1, ændres »politiet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

17. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Told- og skatteforvaltningen kan tilkendegive den, der har begået en overtrædelse som nævnt i § 15, at sagen kan afsluttes uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde.

Stk. 2. Retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3. Betales bøden ikke rettidigt, inddrives beløbet med påløbne renter af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er udpantningsret for beløbet. Inddrivelse kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne herom i kildeskatteloven. Reglerne om eftergivelse i opkrævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder tilsvarende anvendelse.«

§ 4

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »motorregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

2. Overalt i loven ændres »Centralregisteret for Motorkøretøjer« til: »Køretøjsregisteret«.

3. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »registreres«: »i Centralregisteret for Motorkøretøjer«.

4. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven« til: »Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer«.

5. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der svares dog ikke afgift af køretøjer, der registreres på grænsenummerplader.«

6. I § 1, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »grænsenummerplader«: »eller prøvemærker«.

7. § 2, stk. 1, nr. 13, affattes således:

»13) Eldrevet motorkøretøj, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2012,«

8. I § 4, stk. 12, ændres »har for« til: »har virkning for«.

9. I § 5, stk. 11, 3. pkt., ændres »biler over 3 t« til: »biler, der er omfattet af stk. 2, 2. pkt.,«.

10. I § 7a indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. En registreret motorcykel, der monteres med en sidevogn, mister ikke derved sin afgiftsmæssige identitet. Det samme gælder en registreret motorcykel med sidevogn, hvor sidevognen afmonteres.«

11. I § 7 b, stk. 1, ændres »eller 6« til: », 6, 29 eller 29 a«.

12. I § 7 b, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »§ 5, stk. 1, 2 eller 8,«: »§ 29 eller § 29 a,«.

13. I § 7 b indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Skal der indhentes en synsrapport efter § 7 c, stk. 1, hæves godtgørelsesbeløbet med 300 kr. Beløbet reguleres årligt med 2 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Reguleringen sker første gang med virkning for 2010.«

14. § 7 c, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Sammen med en anmodning om godtgørelse af afgiften efter § 7 b for en bil, der, regnet fra anmodningens indgivelse, første gang er registreret for mere end 10 år siden, skal der afleveres en synsrapport om køretøjets stand, jf. § 10, stk. 3. Det skal af synsrapporten endvidere fremgå, at køretøjet er i køreklar stand. Synsrapporten må ikke være ældre end 4 uger, regnet fra anmodningens indgivelse. Told- og skatteforvaltningen kan i øvrigt bestemme, at der skal indhentes en sådan synsrapport vedrørende et køretøj, der ikke er omfattet af 1. pkt., før godtgørelse udbetales. Afgiften godtgøres af told- og skatteforvaltningen, når køretøjets afgiftspligtige værdi er fastslået og told- og skatteforvaltningen har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra motorregisteret og udførsel her fra landet.

Stk. 2. Afgiften udbetales til køretøjets ejer. Er ejeren omfattet af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., udbetales afgiften efter den lov. Afgiften udbetales senest 3 uger efter modtagelsen af dokumentation i henhold til stk. 1. Såfremt told- og skatteforvaltningen ikke kan godkende dokumentationen eller på grund af modtagerens forhold ikke kan foretage den nødvendige kontrol af køretøjets værdi på udførselstidspunktet, afbrydes fristen, indtil den nødvendige dokumentation foreligger eller kontrollen kan foretages.

Stk. 3. Hvis der på udbetalingstidspunktet i Bilbogen er tinglyst pant eller tinglyst ejendomsforbehold i køretøjet, stilles betalingen i bero, indtil pantet eller ejendomsforbeholdet er aflyst. Udbetalingstidspunktet er tiden indtil 3 dage før den dag, hvor udbetalingen faktisk sker. Hvis der kun er én sådan tinglyst ret, kan betaling ske, hvis ejeren har overdraget kravet på godtgørelsen fuldt ud til rettighedshaveren, eller hvis ejeren har overdraget en nærmere bestemt andel af kravet på godtgørelsen til rettighedshaveren og denne har meddelt told- og skatteforvaltningen, at restbeløbet kan udbetales til ejeren.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

15. § 7 c, stk. 4-6, der bliver stk. 5-7, ophæves.

16. I § 20, stk. 2, ændres »færdselsloven ikke er registreret« til: »lov om registrering af køretøjer ikke er registreret i Køretøjsregisteret«.

17. I § 22, stk. 1 og 2, ændres »registreringsmyndigheden« til: »told- og skatteforvaltningen«.

18. § 23 ophæves.

19. I § 26, 1. pkt., indsættes efter »§ 25«: »eller § 26 a«.

20. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen skal føreren af et køretøj legitimere sig og oplyse, hvem der ejer køretøjet.

Stk. 2. Føreren skal endvidere oplyse om forhold af betydning for myndighedernes afgørelse af, om køretøjet skal afgiftsberigtiges eller er afgiftsberigtiget korrekt. Oplysningerne skal dog kun gives, i det omfang føreren har kendskab hertil.

Stk. 3. Undlader føreren at efterkomme en anmodning efter stk. 1 eller 2, kan told- og skatteforvaltningen anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.«

21. I § 27, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 23, stk. 1,«.

§ 5

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006, som ændret ved § 24 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og lov nr. 518 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

2. I § 5, stk. 1, ændres »registreret i Danmark« til: »registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven,«.

3. I § 5, stk. 1, ændres »Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven« til: »Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer«.

4. § 5, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

5. § 6, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen.«

6. I § 11, stk. 2, udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

7. I § 12, stk. 1, ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

§ 6

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«.

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der svares afgift til statskassen efter denne lov af følgende køretøjer, hvis køretøjet skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven, bortset fra køretøjer som nævnt i stk. 2 eller køretøjer, der registreres på grænsenummerplader:

1) Motorkøretøj.

2) Traktor, herunder godkendt traktor.

3) Påhængsvogn.

4) Sættevogn til personbefordring.

5) Påhængsredskab, herunder campingvogn.

6) Motorredskab, der er indrettet til godstransport.«

3. I § 1, stk. 1, ændres »Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven« til: »Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer«, og efter »grænsenummerplader« indsættes: »eller prøvemærker«.

4. I § 3, stk. 2, indsættes efter »registreret«: »før 1973«.

5. I § 4 a, stk. 3, ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

6. I § 5 ændres »Af registreringspligtige traktorer og påhængsvogne hertil samt af traktorer, der er godkendt efter færdselslovens § 75, stk. 1« til: »Af traktorer og påhængsvogne hertil samt af godkendte traktorer, jf. § 1, stk. 1«.

7. I § 6, stk. 3, ændres »motorkøretøjsregisteret« til: »Køretøjsregisteret«.

8. § 6, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

9. I § 6, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., udgår »fra centralregisteret for motorkøretøjer«.

10. I § 8, stk. 1, udgår »efter forhandling med Justitsministeriet«.

11. I § 9, stk. 1, 4. pkt., udgår »efter aftale med justitsministeren«.

12. I § 9, stk. 2, ændres »politiet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

13. I § 10, stk. 2, ændres »for registreringsmyndigheden« til: »til Køretøjsregisteret«.

14. I § 10, stk. 4 og 5, ændres »registreringsmyndigheden« til: »Køretøjsregisteret«.

15. § 10, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Hvis et køretøj i strid med lov om registrering af køretøjer ikke er registreret i Køretøjsregisteret, påhviler afgiften den, der har pligt til at lade køretøjet registrere.«

16. § 11, stk. 2, ophæves.

17. § 12, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen.«

18. § 15, stk. 1, nr. 3, ophæves.

19. § 17, stk. 1, affattes således:

»Der betales ikke afgift af et køretøj, der er fritaget for registrering efter § 2, stk. 4, i lov om registrering af køretøjer.«

20. § 20 ophæves.

21. I § 23, stk. 2, nr. 2, ændres »politiet« til: »told- og skatteforvaltningen«.

§ 7

I lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Opkrævning via én skattekonto) foretages følgende ændring:

1. § 15, nr. 3, § 16, nr. 2, og § 17 ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, § 2, nr. 2, 4-6, 8, 10, 12, 14-17 og 19, § 3, nr. 3, 4, 5 og 8-11, § 4, nr. 1, 2, 4, 6, 16, 18 og 21, § 5, nr. 3 og 7, og § 6, nr. 3, 5, 7, 13-16, 18 og 19.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 18 i lov om registrering af køretøjer, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen