Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

(Skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler, som ændret ved § 16 i lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 6 udgår », men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Jakob Axel Nielsen