Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

(Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, § 2 i lov nr. 460 af 12. juni 2009 og § 1 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 1, 4. pkt.« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.«, og »§ 21, stk. 2« ændres til: »§ 21, stk. 1«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »henholdsvis ligningslovens § 16 A, stk. 2, og § 16 A, stk. 3« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 2«, og »ligningslovens § 16 A, stk. 12« ændres til: »ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 3«.

3. I § 2, stk. 3, nr. 2, ændres »ligningslovens § 16 B, stk. 3, 1. pkt.« til: »ligningslovens § 16 B, stk. 2, nr. 2.«

4. I § 2, stk. 3, nr. 4, ændres »ligningslovens § 16 B, stk. 4« til: »ligningslovens § 16 B, stk. 3«.

5. I § 2, stk. 3, nr. 5, ændres »ligningslovens § 16 B, stk. 2« til: »ligningslovens § 16 B, stk. 2, nr. 6«.

6. Efter § 4 indsættes:

»Definition af datterselskabsaktier

§ 4 A. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. 1, at datterselskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Stk. 3. Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, i tilfælde, hvor

1) moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B,

2) moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og

3) mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og

4) aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Stk. 4. Datterselskabsaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer.

Definition af koncernselskabsaktier

§ 4 B. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.

Stk. 2. Koncernselskabsaktier anses for ejet direkte af det ejende koncernselskabs (moderselskabets) selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, i tilfælde som nævnt i § 4 A, stk. 3, nr. 1-3.

Stk. 3. Koncernselskabsaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer.«

7. I § 6 ændres »§§ 5 og 8-11, kapitel 4-6 og §§ 30, 31, 33, 36-40 og 43« til: »§§ 5, 8-10 og 16-19, § 20, stk. 1, § 20 A, kapitel 6 og §§ 29 A-31, 33, 36-37 og 43«.

8. I § 7 ændres »kapitel 4-8 og §§« til: »kapitel 4, § 19, § 20, stk. 2, §§ 21 og 22, kapitel 6 og 7, §§ 37-39 B, 41 og«.

9. I overskriften til § 8 ændres »Aktier ejet i mindre end 3 år« til: »Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier«.

10. §§ 8-11 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 8. Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Andre aktier – porteføljeaktier m.v.

Selskaber m.v.

§ 9. Gevinst på aktier, der ikke er omfattet af § 8, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog § 10.

Stk. 2. Tab på aktier omfattet af stk. 1, hvor den skattepligtige anvender lagerprincippet, jf. § 23, stk. 5, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 5 og § 10.

Stk. 3. Tab på aktier omfattet af stk. 1, hvor den skattepligtige anvender realisationsprincippet, jf. § 23, stk. 6, kan fradrages i indkomstårets gevinster på realisationsbeskattede aktier efter stk. 1, jf. dog stk. 5 og § 10.

Stk. 4. Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 3, fradrages i de følgende indkomstårs gevinster på realisationsbeskattede aktier efter stk. 1. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier omfattet af stk. 1 i et tidligere indkomstår. Ved skifte til lagerprincippet kan fremførte tab fradrages i nettogevinster omfattet af stk. 1.

Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 kan tab ved afståelse af koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter til sådanne konvertible obligationer ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved koncerninterne konvertible obligationer forstås obligationer i koncernforbundne selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 C.

Egne aktier

Selskaber m.v.

§ 10. Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

11. I § 14, stk. 1, ændres »§ 22, stk. 3« til: »§ 22, stk. 2«.

12. § 17, stk. 2, 4. og 5. pkt., ophæves.

13. I § 17, stk. 4, ændres »§§ 8-9 A og 12-14, § 21, stk. 1« til: »§§ 8, 9, 12-14 og 17 A og § 21, stk. 2«, og »§ 15, § 16, stk. 1, og §§ 18 og 19« ændres til: »§§ 10 og 15, § 16, stk. 1, og §§ 18 og 19«.

14. Efter § 17 indsættes:

»Aktier ejet af kapitalfondspartnere

Personer

§ 17 A. For skattepligtige med en fortrinsstilling i en kapital- eller venturefond medregnes gevinst og tab af aktier erhvervet via kapital- eller venturefonden ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Til gevinster henregnes tillige udbytter og afståelsessummer på aktierne. Den skattepligtige har en fortrinsstilling, når det er aftalt, at den skattepligtiges forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger den skattepligtiges forholdsmæssige andel af den samlede deltagerkapital. Den samlede deltagerkapital omfatter både den indskudte kapital og lånekapital indskudt af deltagere i kapital- og venturefonden.

Stk. 2. Gevinster efter stk. 1 skal opdeles i

1) gevinster, der ikke overstiger et standardafkast, jf. stk. 4, af den indskudte kapital, og

2) gevinster, der overstiger standardafkast af den indskudte kapital.

Stk. 3. Ved kapital- og venturefonde forstås investeringsenheder, der investerer i aktier med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse.

Stk. 4. Ved standardafkast forstås det afkast, som de andre deltagere i kapital- og venturefonden uden fortrinsstilling opnår. Ved beregningen af standardafkastet medregnes både afkastet af den indskudte kapital og afkastet af lånekapitalen.

Stk. 5. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder reglerne i §§ 12-15, § 21, stk. 2, og §§ 22, 44 og 47 ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de i § 16, stk. 1, og §§ 17, 18 og 19 nævnte tilfælde.«

15. I § 18, stk. 3, ændres »§§ 8, 9, 12-14, 17« til: »§§ 9, 12-14, 17, 17 A«.

16. § 19, stk. 2, nr. 2, 3. pkt., ophæves.

17. I § 19, stk. 3 og 5, ændres »stk. 2, nr. 2, 5. pkt.« til: »stk. 2, nr. 2, 4. pkt.«

18. I § 19, stk. 6, ændres »§§ 8-9 A, 12-14 og 17« til: »§§ 8-9, 12-14, 17 og 17 A«, og »§ 16, stk. 1, § 18, § 21, stk. 1, og § 22« ændres til: »§ 10, § 16, stk. 1, og §§ 18, 21 og 22«.

19. § 20 affattes således:

»§ 20. For skattepligtige omfattet af § 6 medregnes gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i akkumulerende investeringsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 8-10 og 17 og kapitel 6-9.

Stk. 2. For skattepligtige omfattet af § 7 medregnes gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i akkumulerende investeringsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 12-14, 17 og 17 A og kapitel 6-9.«

20. Efter § 20 indsættes:

»Investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger

Selskaber m.v.

§ 20 A. Gevinst og tab på omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 9, 10 og 17 og kapitel 6-9, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er investeringsforeningen omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, er det en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2.«

21. I overskriften til § 21 ændres »Selskaber m.v. og personer« til: »Personer«.

22. § 21, stk. 1 og 2, affattes således:

»Gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der er aktiebaserede, jf. stk. 3-8, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 12-14, 17 og 17 A og kapitel 6-9. Det er en forudsætning, at investeringsforeningen har valgt, at gevinst og tab ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i foreningen skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Er betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke opfyldt, finder reglerne i § 22 anvendelse.«

23. I § 21, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

24. § 21, stk. 12, ophæves.

25. I overskriften til § 22 ændres »Selskaber m.v. og personer« til: »Personer«.

26. § 22, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

27. § 22, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages tab ved afståelse af investeringsforeningsbeviser som omhandlet i stk. 1, når investeringsforeningen udelukkende investerer i fordringer i fremmed valuta omfattet af kursgevinstlovens § 16, jf. dog nærværende lovs § 14.«

28. § 22, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1 og 2, finder reglerne i §§ 12-14 og 44 ikke anvendelse. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i de i §§ 17, 17 A og 19 nævnte tilfælde.«

29. § 23, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Skattepligtige omfattet af § 7 kan for gevinst og tab omfattet af § 17 i stedet én gang for alle vælge at medregne urealiseret gevinst og tab på beholdningen af aktier til den skattepligtige indkomst (lagerprincippet).«

30. I § 23, stk. 4, ændres »Den skattepligtige« til: »Skattepligtige omfattet af § 7«, »den skattepligtige« ændres til: »skattepligtige omfattet af § 7«, og »fordringer og gæld i enten danske kroner eller fremmed valuta« ændres til: »obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked«.

31. I § 23 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5 . Skattepligtige omfattet af § 6 skal anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på aktier omfattet af §§ 9 og 17, § 20, stk. 1 og § 20 A, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Uanset stk. 5 kan skattepligtige omfattet af § 6 anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på aktier omfattet af § 9, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet. Det er en betingelse, at den skattepligtige anvender realisationsprincippet på alle sådanne aktier. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige har anvendt lagerprincippet på sådanne aktier, eller hvis den skattepligtige er et livsforsikringsselskab. 1. pkt. finder ikke anvendelse på investeringsforeningsbeviser omfattet af § 20, stk. 1, eller § 20 A. 1. pkt. finder ikke anvendelse på tegningsretter til aktier, konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer, hvis aktierne, der kan tegnes eller konverteres til, vil være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

32. § 23, stk. 6 og 7, der bliver stk. 8 og 9, ophæves.

33. I § 23, stk. 8, ændres »stk. 5-7« til: »stk. 7«.

34. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 A. Ved opgørelse af gevinst og tab på koncerninterne konvertible obligationer omfattet af § 9 anvendes lagerprincippet på den enkelte konvertible obligation. Værdien ved indkomstårets slutning og afståelsessummen kan ikke være mindre end den skattemæssige anskaffelsessum. Ved koncerninterne konvertible obligationer forstås obligationer i koncernforbundne selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 C. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på tegningsretter til konvertible obligationer.«

35. I § 24, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er omfattet af § 33 A.«

36. I § 24, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »lagerprincippet«: », jf. § 23, stk. 2«.

37. I § 24, stk. 6, 1. pkt., udgår », jf. dog § 40,«.

38. I § 25 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor gevinst og tab skal opgøres efter reglerne i § 23, stk. 5, om lagerprincippet.«

39. I § 26, stk. 1, ændres »§ 23, stk. 2 og 4-8« til: »§ 23, stk. 2, 4, 5, 7 og 8«.

40. I § 27, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Den manglende effektive udbetaling anses for tillagt den oprindelige andel på tidspunktet for investeringsforeningens årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af investeringsforeningens indkomstår.«

41. I § 27, stk. 2, nr. 2, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 1, 4. pkt.« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1«.

42. § 28, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

43. § 29 affattes således:

»§ 29. Udloddede beløb fra et anpartsselskab, der ikke har skullet medregnes ved opgørelsen af anpartshaverens skattepligtige indkomst, jf. stk. 2, fragår i den samlede anskaffelsessum for anparterne i selskabet. Resten af den samlede anskaffelsessum betragtes som anskaffelsessum for de i behold værende anparter.

Stk. 2. Udloddede beløb, der ikke har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, er beløb udloddet i forbindelse med en kapitalnedsættelse i et anpartsselskab med en anpartskapital, der ikke oversteg nominelt 225.000 kr., hvor kapitalnedsættelsen var anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden fra den 1. juni 1996 til og med den 30. september 1997, og hvor anpartskapitalen i selskabet var blevet forhøjet ved kontantindskud, apportindskud eller konvertering af gæld i perioden fra og med den 6. december 1991 til og med den 31. maj 1996, eller hvor selskabet var blevet stiftet i denne periode. 1. pkt. omfatter kun den del af det udloddede beløb, der ikke oversteg den nominelle værdi af de annullerede anparter.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter ikke anparter i selskabet, der var erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, jf. § 17, hvis kapitalnedsættelsen medførte, at anpartshavernes indflydelse i selskabet blev forrykket, eller hvis det udloddede beløb helt eller delvis var fritaget for udbyttebeskatning efter reglerne om fritagelse for udbyttebeskatning af likvidationsprovenu.«

44. I § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »afstået« til: »afstået og anskaffet igen«.

45. I § 33, stk. 3, udgår to steder », jf. § 21,«, »§ 21, stk. 2« ændres til: »§ 21, stk. 1«, og »ligningslovens § 16 C, stk. 15« ændres til: »ligningslovens § 16 C, stk. 14«.

46. § 33, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

47. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 A. I tilfælde, hvor aktier skifter skattemæssig status, jf. stk. 2, skal aktierne anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for skift af skattemæssig status.

Stk. 2. Ved skift af skattemæssig status, jf. stk. 1, forstås, at gevinst og tab på aktierne enten

1) skifter fra at være omfattet af § 8 til at være omfattet af §§ 9, 18 og 19, § 20, stk. 1, eller § 20 A eller

2) skifter fra at være omfattet af §§ 9, 17, 18 og 19, § 20, stk. 1, eller § 20 A til at være omfattet af § 8.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvor aktier som led i en skattefri transaktion ombyttes med aktier i samme eller et andet selskab, når aktierne har en anden skattemæssig status end de ombyttede aktier. Skift af skattemæssig status efter stk. 1 og 2 medfører beskatning efter de almindelige regler i §§ 9, 17, 18 og 19, § 20, stk. 1, eller § 20 A, uanset at statusskiftet indtræder i forbindelse med en skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller ombytning af aktier med eller uden tilladelse.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke de i § 33 nævnte tilfælde.«

48. I § 36, stk. 3, 1. pkt., ændres »§§ 8, 12-14, 17-19, § 21, stk. 1 og § 22« til: »§§ 9, 12-14 og 17-19, § 21, stk. 2, og § 22«.

49. I § 36, stk. 5, ændres to steder »§ 21, stk. 1« til: »§ 21, stk. 2«, og to steder ændres »§ 21, stk. 2« til: »§ 21, stk. 1«.

50. I § 36 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Ombytning af aktier efter stk. 1-5 kan gennemføres, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Uanset 3. pkt. kan aktierne i det erhvervede selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 3. pkt. i sin restløbetid anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering. Det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. ligningslovens § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Stk. 7. Senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, skal det erhvervende selskab give told- og skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en aktieombytning efter reglerne i stk. 6. Hvis det erhvervende selskab afstår aktier som nævnt i stk. 6, 3. pkt., skal told- og skatteforvaltningen gives oplysning herom senest 1 måned efter afståelsen.«

51. § 36 A ophæves.

52. I § 38, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Betingelserne i 1. pkt. gælder ikke for personer, der efter § 39 B har fået nedsat handelsværdien for aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgik på den beholdningsoversigt, der er nævnt i § 39 A, stk. 1.«

53. I § 38, stk. 4, ændres »§§ 23-29« til: »§§ 23-29, 46«, og »§§ 13, 14 og 17-22« ændres til: »§§ 13, 14 og 17-19, § 20, stk. 2, og §§ 21 og 22«.

54. I § 39, stk. 1, ændres »§ 38, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 38, stk. 1, 3. pkt.«

55. Overskriften til § 40 udgår.

56. § 40 ophæves.

57. § 43 affattes således:

»§ 43. Ved opgørelse af gevinst og tab på aktier efter § 26 ses der bort fra aktier, der er erhvervet den 18. november 1990 eller tidligere. Reglen i 1. pkt. gælder dog ikke, såfremt selskabet m.v. den 18. november 1993 eller senere tegner nye aktier til overkurs i forhold til aktiernes handelsværdi. Endvidere gælder reglen i 1. pkt. ikke for aktier, der er erhvervet fra et dødsbo ved udlodning med succession den 18. november 1993 eller senere. Har selskabet m.v. tegnet nye aktier til overkurs, jf. 2. pkt., kan selskabet m.v. for aktier erhvervet den 18. november 1990 eller tidligere anvende aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993 eller den 18. november 1993 i stedet for anskaffelsessummen ved opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum.

Stk. 2. Tab, der realiseres som følge af, at et selskab m.v. i indkomståret 2009 skifter status, således at det omfattes af § 19, kan ikke fradrages efter § 8, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, selv om tabet ellers er omfattet af denne bestemmelse. Tabet indgår i stedet i opgørelsen efter § 19 som et tillæg til værdien af aktien eller investeringsforeningsbeviset ved opgørelsen efter § 23, stk. 7.

Stk. 3. Uudnyttede fradragsberettigede tab som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, jf. § 43, stk. 1, og § 9 A, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, fra indkomstårene 2002-2009 fradrages i nettogevinster efter § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere, jf. dog 2.-6. pkt. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i nettogevinster i et tidligere indkomstår. Hvis den skattepligtige anvender realisationsprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan tab på sådanne aktier, der realiseres den 22. april 2009 eller senere, alene fradrages i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier.1. pkt. omfatter ikke fradragsberettigede tab på egne aktier, datterselskabsaktier, jf. § 4 A, og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B, der realiseres den 22. april 2009 eller senere. 1. pkt. omfatter heller ikke fradragsberettigede tab på koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter hertil, hvis tabet er realiseret den 22. april 2009 eller senere. Ved fradrag af tab, der er realiseret i indkomståret 2009, anses de først realiserede tab for anvendt først.«

58. I § 44, stk. 5, ændres »§§ 17 og 19, § 21, stk. 1, og § 22« til: »§§ 17, 19 og 22«.

§ 2

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, § 1 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og § 3 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, 2. pkt., § 6, stk. 1, nr. 2, § 11, stk. 3 og 5, § 42, stk. 2, og § 43,stk. 2, ændres »(i 1987-niveau) på 6.700 kr.« til: »på 12.300 kr. (2010-niveau)«.

2. § 9, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. § 9, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ophæves.

4. I § 10, 2. pkt., ændres »(i 1987-niveau) på mindst 385.000 kr.« til: »på mindst 703.400 kr. (2010-niveau)«.

5. I § 21, stk. 1, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-6«.

6. § 21, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

7. § 24, stk. 5, 4. pkt., ophæves.

8. I § 29, stk. 1, nr. 3, ændres »(i 1987-niveau) på 770.000 kr.« til: »på 1.406.800 kr. (2010-niveau).«

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2008, som ændret ved § 99 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, litra e, og § 8, stk. 1, litra g, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 9« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 6«.

§ 4

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 532 af 17. juni 2008 og senest ved § 2 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 3, indsættes efter »en nær medarbejder«: », en tidligere nær medarbejder«.

2. I § 29, stk. 3,1. pkt., ændres »§ 21, stk. 1« til: »§ 21, stk. 2«.

3. I § 37, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »nær medarbejder«: »eller tidligere nær medarbejder«.

§ 5

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og § 6 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, 7. pkt., og § 5, stk. 2, 14. og 15. pkt., ændres »§ 16 A, stk. 10« til: »§ 16 A, stk. 6«.

2. I § 4, stk. 5, ændres »mælkekvoter« til: »mælkekvoter omfattet af denne lov«.

3. I § 5, stk. 2, 4. pkt., indsættes efter »§ 21, stk. 2,«: »samt forbedringsudgifter på fredede bygninger, der kan fradrages i efterfølgende indkomstår,«.

4. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres: »(i 1987-niveau) på 147.000 kr.« til: »på 268.600 kr. (2010-niveau).«

5. § 6 A, stk. 1, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed. Den erhvervede ejendom anses ikke for udlejet, selv om den er udlejet på tidspunktet for erhvervelsen, hvis udlejningen er ophørt inden udløbet af fristerne i stk. 2, nr. 2.«

6. § 6 A, stk. 4, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Nedsættelse af anskaffelsessummen efter stk. 1 er betinget af, at den erhvervede faste ejendom ikke er beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland. Hvis ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan der dog ske nedsættelse af anskaffelsessummen, når den erhvervede faste ejendom er beliggende i en stat, der er medlem af EU/EØS, på Færøerne eller i Grønland. Det er en betingelse for nedsættelse af anskaffelsessummen efter 2. pkt., at den fremmede stat, Færøerne eller Grønland udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.«

7. I § 6 A indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Uanset stk. 1, 4. pkt., kan fortjeneste dog genanbringes i en fast ejendom, der udlejes til et selskab, hvori ejeren af den faste ejendom og dennes ægtefælle direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse. Det er en betingelse, at selskabet skal anvende ejendommen erhvervsmæssigt, jf. stk. 1. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ophører den bestemmende indflydelse i selskabet, sker der beskatning af den genanbragte fortjeneste på dette tidspunkt. Beskattes den genanbragte fortjeneste efter 4. pkt., bortfalder nedsættelsen af anskaffelsessummen efter stk. 1, 1. pkt.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

8. I § 8, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1-3«: »og 8«.

9. I § 8 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8 . Fortjeneste eller tab ved afståelse af ejerbolig inkl. et grundareal på under 1.400 m2 medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, hvis

1) ejeren har anmodet om, at der vedrørende ejendommen foretages en matrikulær udstykning af et grundareal efter lov om udstykning og anden registrering i matriklen,

2) ejeren, inden sagsbehandlingen af anmodningen om udstykning er færdigbehandlet, ifølge erklæring fra de sociale myndigheder er flyttet fra ejendommen til en beskyttet bolig eller til et plejehjem og

3) der er tale om et en- eller tofamilieshus som nævnt i stk. 1, der har tjent til bolig for ejeren umiddelbart forud for fraflytningen.«

§ 6

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, § 12 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 90 af 20. februar 2008, § 5 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, litra h, affattes således:

»h) Udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, som den skattepligtige har valgt ikke at afskrive.«

2. § 7, stk. 10, 3. pkt., affattes således:

»For udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, kan de nævnte 45 pct. af udgiften i stedet vælges afskrevet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1.«

3. § 7, stk. 10, 5. pkt., affattes således:

»For udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, kan de nævnte 35 pct. af udgiften i stedet vælges afskrevet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1.«

§ 7

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1192 af 11. oktober 2007, som ændret ved § 7 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 3 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-6«.

2. I § 3, stk. 2, 4. pkt., indsættes efter »kursgevinstloven«: »og aktieavancebeskatningsloven«.

3. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Fonde omfattet af § 1, nr. 1 og 4, kan anvende realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, hvis der sker uddelinger svarende til summen af den skattepligtige indkomst og indtægter, som i henhold til stk. 2 og § 10 ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Hensættelser omfattet af § 4, stk. 4, 8 og 9, og § 5, stk. 1 og 2, sidestilles med uddelinger. Uddelinger, hvor hensættelser benyttes, medregnes dog ikke. Det er ikke en betingelse efter 1. pkt., at uddelingerne er fradragsberettigede. Hvis fonden i et indkomstår ikke opfylder kravet i 1. pkt., eller hvis der i et indkomstår udløses beskatning efter § 4, stk. 6 eller 8, af ubenyttede hensættelsesbeløb hensat i indkomståret 2010 eller senere, anvendes lagerprincippet fra og med det pågældende indkomstår på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Aktieavancebeskatningslovens § 24, stk. 3, 1. pkt., finder anvendelse ved skiftet til lagerprincippet.

Stk. 4. Fonde omfattet af § 1, nr. 1 og 4, som ejer kapitalen i et fideikommis, anvender realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9. I det omfang aktierne afstås som led i, at kapitalen helt eller delvis overgår til fri ejendom, medregnes gevinst og tab ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det er en betingelse for anvendelse af 1. og 2. pkt., at aktierne er underlagt rådighedsindskrænkning som nævnt i § 9, stk. 1, i lov om fonde og visse foreninger og ikke kan anvendes til uddeling som nævnt i samme lovs § 9, stk. 5.

Stk. 5. Tab på aktier, som i henhold til stk. 3 og 4 beskattes efter realisationsprincippet, fradrages efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 3 og 4. Ved tab på kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier, der har karakter af porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, finder reglerne i kursgevinstlovens § 31 tilsvarende anvendelse, når fonden i henhold til stk. 3 eller 4 anvender realisa­tionsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 6 og 7.

4. I § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 3, stk. 3« til: »§ 3, stk. 6«.

5. I § 10 ændres »Reglerne i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og stk. 3-7,« til: »Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2,«.

§ 8

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret ved § 6 af lov nr. 335 af 7. maj 2008, § 7 i lov nr. 527 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 530 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, udgår »§ 8, stk. 2, og«.

2. I § 8, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og § 31 A, stk. 3,«.

3. § 10 affattes således:

»§ 10. Fortjeneste og tab på aktier, der annulleres af et modtagende selskab ved fusionen, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen, hvis det modtagende selskab ejer 10 pct. eller mere af kapitalen i det indskydende selskab.«

4. I § 14 a, stk. 1, § 14 d, stk. 3, og § 14 h, stk. 1,1. pkt ., ændres », § 8 og § 10, stk. 2,« til: »og § 8«.

5. I § 14 g, stk. 1, udgår », § 10, stk. 2,«.

6. I § 14 k, stk. 1, ændres », § 8, og § 10, stk. 2,« til: »og § 8«.

7. § 15 a, stk. 1, 4.-8. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved spaltning af et selskab har selskaberne som nævnt i 1. pkt. adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen, jf. dog 5.-10. pkt. Anvendelsen af 4. pkt. er betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Uanset 5. pkt. kan aktierne i et deltagende selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af den nævnte selskabsdeltager eller det pågældende deltagende selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. I sådanne tilfælde finder den i 5. pkt. nævnte betingelse i sin restløbetid anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering. 4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. 4. pkt. finder heller ikke anvendelse på spaltning omfattet af stk. 3, hvis en selskabsdeltager, der beskattes af aktierne i det indskydende selskab efter aktieavancebeskatningslovens § 17, og som samtidig kan modtage skattefrit udbytte af disse aktier, vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende selskaber. 4. pkt. finder heller ikke anvendelse, hvis en selskabsdeltager, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. ligningslovens § 2, er hjemmehørende i en stat, der ikke er medlem af EU/EØS, eller en stat, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.«

8. I § 15 a, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis der afstås aktier i et af de deltagende selskaber som nævnt i stk. 1, 5. pkt., skal told- og skatteforvaltningen gives oplysning herom senest en måned efter afståelsen.«

9. I § 15 b, stk. 4, 5. pkt., ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 12« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 3«.

10. § 15 b, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6 . Bestemmelserne i stk. 4, 2.-14. pkt., kan anvendes tilsvarende, når et selskab hjemmehørende i udlandet spaltes og selskaberne ikke beskattes efter reglerne i stk. 1.«

11. § 15 b, stk. 7-9, ophæves.

12. § 15 c, stk. 1, 4. og 5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved tilførsel af aktiver har selskaberne som nævnt i 1. pkt. adgang til beskatning efter reglerne i § 15 d, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen, jf. dog 5.-8. pkt. Anvendelsen af 4. pkt. er betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Uanset 5. pkt. kan aktierne i det modtagende selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det indskydende eller det modtagende selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. I sådanne tilfælde finder den i 5. pkt. nævnte betingelse i sin restløbetid anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering. 4. pkt. finder kun anvendelse, hvis det indskydende selskab er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.«

13. I § 15 c, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis det indskydende selskab afstår aktier som nævnt i stk. 1, 5. pkt., skal told- og skatteforvaltningen gives oplysning herom senest 1 måned efter afståelsen.«

14. § 15 d, stk. 4-8, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4 . Aktier i det modtagende selskab, som det indskydende selskab modtager i forbindelse med tilførslen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver.«

§ 9

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 7 i lov nr. 540 af 6. juni 2007 og § 7 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) Erhverver udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2, eller erhverver afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, idet selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 5. og 6. pkt., dog finder tilsvarende anvendelse. 1. pkt. omfatter ikke udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsforeningens administration, og afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom.«

2. I § 65, stk. 1, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 1, 4. pkt.« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.«, og »ligningslovens § 16 C, stk. 2 eller 15« ændres til: »ligningslovens § 16 C, stk. 2 eller 14«.

3. I § 65, stk. 3, 2. pkt., ændres »ligningslovens § 16 C, stk. 2 eller 15« til: »ligningslovens § 16 C, stk. 2 eller 14«.

4. § 65, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»1. og 2. pkt. gælder dog ikke udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsforeningens administration, og afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom.«

5. I § 65, stk. 6, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 4 og 8, eller § 16 B, stk. 7« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 2, eller § 16 B, stk. 5«.

6. I § 65, stk. 7, ændres to steder »16,5 pct.« til: »25 pct.«

7. I § 65, stk. 8, 3. pkt., ændres »16,5 pct.« til: »25 pct.«

8. I § 65, stk. 8, 5. pkt., ændres »obligationsbaserede foreninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2.« til: »udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administra­tionsselskab, der forestår investeringsforeningens administration, og afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom.«

9. I § 65 A, stk. 1, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 1« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2«.

§ 10

I lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 471 af 23. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 18, 1. pkt., udgår »eller selskabet«.

§ 11

I lov om skattemæssig behandling af gevinster og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 5. februar 2008, som ændret ved § 6 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, § 9 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, § 8 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 og § 4 i lov nr. 906 af 9. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset ligningslovens §§ 16 A og 16 B skal afdrag på og afståelsessummer for fordringer på koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens § 2, behandles efter reglerne i denne lov.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

2. I § 25, stk. 1, ændres »stk. 2-9« til: »stk. 2-12«.

3. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Skattepligtige omfattet af § 12 kan ved opgørelsen af gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, vælge at anvende lagerprincippet, jf. § 33, stk. 1, i stedet for realisationsprincippet. Valget træffes samlet for alle obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Når lagerprincippet er valgt, kan denne opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.«

4. § 25, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3 . Skattepligtige omfattet af § 12 kan uanset stk. 8 vælge at opgøre gevinst og tab efter realisationsprincippet, for så vidt angår gæld, der er omfattet af § 19, stk. 2, § 19, stk. 3, § 19, stk. 4, og § 19, stk. 5. Valget skal træffes samlet for gæld, der er omfattet af henholdsvis § 19, stk. 2, § 19, stk. 3, § 19, stk. 4, og § 19, stk. 5. Når realisationsprincippet er valgt, kan denne opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 4. Skattepligtige omfattet af § 2 skal anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer. 1. pkt. omfatter ikke fordringer omfattet af § 4 og fordringer, der er erhvervet som skattepligtigt vederlag for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelser. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse for fordringer omfattet af stk. 7. Endvidere omfatter 1. og 2. pkt. ikke fordringer omfattet af stk. 9 og fordringer, hvor den skattepligtige efter stk. 10-12 har valgt at anvende reglerne i stk. 9. Endelig finder 2. pkt. ikke anvendelse for livsforsikringsselskaber.

Stk. 5. Skattepligtige omfattet af § 2 kan vælge at anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer, der ikke er omfattet af stk. 4, 1. pkt., stk. 7 eller stk. 9-12, og ved opgørelsen af gevinst og tab på gæld, der er optaget til handel på et reguleret marked og på gæld i fremmed valuta, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Valget skal træffes samlet for fordringer omfattet af § 4, fordringer, der er erhvervet som vederlag for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelser, øvrige fordringer, gæld, der er optaget til handel på et reguleret marked, og gæld i fremmed valuta, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Når lagerprincippet er valgt, kan denne opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.

Stk. 6. Skattepligtige omfattet af § 2 kan uanset stk. 5 og 8 vælge at opgøre gevinst og tab efter realisationsprincippet, for så vidt angår gæld, der er omfattet af § 7, stk. 1, og § 7, stk. 2. Valget skal træffes samlet for gæld, der er omfattet af henholdsvis § 7, stk. 1, og § 7, stk. 2. Når realisationsprincippet er valgt, kan denne opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 7-12.

5. I § 25, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 9«.

6. I § 25, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 4 og 7«.

7. I § 25, stk. 7, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 4-6«, »stk. 9« ændres til: »stk. 12«, »stk. 6« ændres tre steder til: »stk. 9«, og »stk. 9, nr. 2« ændres to steder til: »stk. 12, nr. 2«.

8. I § 25, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres »stk. 9« til: »stk. 12«, »stk. 6« ændres tre steder til: »stk. 9«, og »stk. 9, nr. 2« ændres to steder til: »stk. 12, nr. 2«.

9. I § 25, stk. 9, der bliver stk. 12, ændres »stk. 7« til: »stk. 10«.

10. § 28 ophæves.

11. I § 31, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»1. pkt. omfatter kun kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier i selskaber, hvori den skattepligtige eller koncernforbundne selskaber, jf. § 4, stk. 2, ejer aktier, der er omfattet af definitionerne i aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B, og kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier i det selskab, der er udsteder eller erhverver af kontrakten.«

12. I § 31, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 13, stk. 8-13« til: »selskabsskattelovens § 13, stk. 3-8«.

13. § 31, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4 . Stk. 1-3 gælder tilsvarende kontrakter, som er baseret på:

1) Et aktieindeks, hvori indgår aktier i selskaber, hvor udsteder eller erhverver eller selskaber, der er koncernforbundne med udsteder eller erhverver, jf. § 4, stk. 2, ejer aktier, der er omfattet af definitionerne i aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B.

2) Et aktieindeks, hvori indgår aktier i det selskab, der er udsteder eller erhverver af kontrakten.«

14. Efter § 31 indsættes:

»§ 31 A. Skattepligtige omfattet af § 2, jf. § 9, der har valgt realisationsbeskatning af porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, kan fradrage tab på kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, i det omfang det fremgår af stk. 2-4.

Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1 kan fradrages, i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakten, hvori der ikke er fradraget tab på andre kontrakter som nævnt i stk. 1, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002. Tab, der ikke kan fradrages efter 1. pkt., fradrages i indkomstårets nettogevinster på alle kontrakter omfattet af § 29, der indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier, og derefter i indkomstårets nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1. Tab i det pågældende indkomstår efter aktieavancebeskatningslovens § 9 og § 43, stk. 3, modregnes før tab efter 2. pkt.

Stk. 3. Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 2, fremføres til fradrag i de følgende indkomstårs nettogevinster på alle kontrakter omfattet af § 29, der indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier, og derefter i følgende indkomstårs nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1. Uudnyttet tab efter aktieavancebeskatningelovens § 9 og § 43, stk. 3, modregnes før tab efter 1. pkt. Fradrag for tab kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig nettogevinst i et tidligere indkomstår.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på kontrakter, der er omfattet af § 31.«

15. I § 37, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 25-28 og §§ 31-34« til: »§§ 25-26 A og 32-34«.

16. I § 37, stk. 3, 1. pkt., udgår »og for selskaber m.v., der har været skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2,« og »eller flytningen af skattemæssigt hjemsted«.

17. I § 37, stk. 6, 4. pkt., udgår »eller selskabsskattelovens § 2« og »eller selskabet«.

18. I § 38, stk. 3, 4. pkt., ændres »§ 14, stk. 2, sidste pkt.« til: »§ 14, stk. 2, 3. pkt.«

§ 12

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 7 Q, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager og skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen. Selskaber m.v. og selvstændigt erhvervsdrivende kan dog fradrage udgifter som nævnt i 1. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang der ikke kan ydes godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19.«

2. § 8 I ophæves.

3. § 8 J affattes således:

»§ 8 J. Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

4. I § 12 B, stk. 5, 4. pkt., ændres »§ 34 og § 35« til: »§§ 34, 35 og 35 A«.

5. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3 og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og § 31 A, stk. 3,«.

6. I § 15, stk. 4, udgår »(i kalenderåret 2006 udgør den nævnte ejerandel dog 20 pct., og i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den nævnte ejerandel 15 pct.)«.

7. § 16 A affattes således:

»§ 16 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Til udbytte henregnes:

1) Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3.

2) Udlodning af likvidationsprovenu for tiden fra begyndelsen af det indkomstår, i hvilket ophør sker, til ophørstidspunktet fra en investeringsforening, der har valgt beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 1, i det omfang udlodningen ikke overstiger minimumsudlodningen, jf. § 16 C, stk. 2 og 14.

3) Den del af minimumsudlodningen efter § 16 C, stk. 2 eller 14, der ikke udloddes.

4) Udbytteskat, der tilbagebetales fra en fremmed stat, Færøerne eller Grønland vedrørende aktier, der tilhører et selskab eller en investeringsforening bortset fra en kontoførende investeringsforening, og som ikke tilfalder selskabet eller investeringsforeningen.

Stk. 3. Følgende udlodninger behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.:

1) Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2, eller

a) det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller

b) det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, men er koncernforbundet med det selskab, der likvideres, jf. § 2.

2) Udlodning efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår:

a) De beløb eller en del af disse, der udbetales ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber og andelsselskaber forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, når særlige omstændigheder taler derfor. Der kan ikke gives tilladelse til modtagere som nævnt i nr. 1.

b) Beløb, der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af aktiekapitalen eller andelskapitalen i et selskab, der ikke er under likvidation.

3) Udlodning som nævnt i nr. 2, hvor aktierne i det udbyttegivende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17 og det modtagende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Følgende udlodninger medregnes ikke i den skattepligtige indkomst for modtageren:

1) Friaktier og friandele.

2) Udlodninger af beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3.

3) Udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. § 16 C, stk. 1, i det omfang det følger af stk. 5, hvis udlodningerne modtages af personer m.v., der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2. Skattefriheden gælder dog ikke, hvis modtageren af udlodningen omfattes af kursgevinstlovens § 13.

Stk. 5. Den skattefrie del af udlodningerne efter stk. 4, nr. 3, opgøres som forskellen mellem på den ene side udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens nettoindtægter som nævnt i § 16 C, stk. 3, nr. 1-9, nedsat efter § 16 C, stk. 4, 1.-5. pkt., stk. 5, nr. 1-3, og stk. 6, jf. stk. 4, 1.-5. pkt. Uanset 1. pkt. kan den skattefrie del af udlodningerne efter stk. 4, nr. 3, ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens nettogevinster som nævnt i § 16 C, stk. 3, nr. 10, nedsat efter § 16 C, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. En hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles en bil, en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne værdien af godet tillagt eventuelt sparet privatforbrug i relation til godet. Godernes værdi ansættes efter reglerne i henholdsvis § 16, stk. 4, 5, 6 og 9. 1. og 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for udbytte i form af en helårsbolig, der stilles til rådighed for en hovedaktionær som nævnt i § 16, stk. 9, sidste pkt.«

8. § 16 B affattes således:

»§ 16 B. Afstår en aktionær eller andelshaver aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsret til sådanne værdipapirer til det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, medregnes afståelsessummen i den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Gevinst og tab ved afståelse efter stk. 1 behandles i følgende tilfælde efter reglerne om gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. til andre end det udstedende selskab:

1) Ved afståelse af aktier m.v., der er omfattet af § 7 A, aktier omfattet af § 7 H, aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af § 7 H og aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af § 28, og når det ved udstedelsen af aktierne er betinget, at aktierne ved afståelse eller ved medarbejderens død tilbagesælges til selskabet, der i så fald er forpligtet til at erhverve disse. Det er dog en betingelse, at medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær i selskabet efter aktieavancebeskatningslovens § 4.

2) Ved afståelse af aktier m.v. til et selskab i likvidation i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre

a) det afstående selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller

b) det afstående selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, men er koncernforbundet med det selskab, der likvideres, jf. § 2.

3) Ved afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17, når det afstående selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2.

4) Ved afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, eller ved afståelse af investeringsforeningsbeviser.

5) Ved en aktionærs afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, til det selskab, som har udstedt dem, jf. dog stk. 3.

6) Ved afståelser, hvor told- og skatteforvaltningen tillader det.

Stk. 3. Ved en aktionærs afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, til det selskab, der har udstedt dem, kan sælger, når afståelsen ikke er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, overfor told- og skatteforvaltningen tilkendegive, at salget er omfattet af stk. 1. Det er en betingelse, at tilkendegivelsen fremkommer inden selvangivelsesfristens udløb for det år, hvor afståelsen sker.

Stk. 4. Stk. 1 omfatter ikke tegningsretter til aktier omfattet af § 28, der afstås ved tilbagesalg til det udstedende selskab.

Stk. 5. Uanset stk. 1 er beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3, skattefrie for modtageren.«

9. § 16 C, stk. 1, 1. pkt., ændres », jf. stk. 16« til: », jf. stk. 15«.

10. § 16 C, stk. 3, nr. 6, affattes således:

»6) Gevinst fratrukket tab ved afståelse af aktier m.v. Gevinst og tab opgøres under anvendelse af aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, § 25, § 26, stk. 2-4 og 6, og § 43, stk. 3.«

11. I § 16 C, stk. 4, 3. pkt., og stk. 7, 3. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2«.

12. § 16 C, stk. 11, ophæves.

Stk. 12-16 bliver herefter stk. 11-15.

13. I § 16 C, stk. 12, 6. pkt., der bliver stk. 11, 6. pkt., ændres »generalforsamlingens årlige godkendelse af udbytte m.v., dog senest den 31. december i samme år« til: »foreningens årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af foreningens indkomstår«.

14. I § 16 C, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 11«.

15. I § 16 C, stk. 14, 2. pkt., der bliver stk. 13, 2. pkt., ændres »stk. 13« til: »stk. 12«.

16. I § 16 H, stk. 4, indsættes efter »det faktiske anskaffelsestidspunkt«: », medmindre lagerprincippet skal anvendes«, og 6. pkt . ophæves.

17. Efter § 16 H indsættes:

»§ 16 I. Skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, der direkte eller indirekte kontrollerer et dansk eller et udenlandsk selskab eller forening m.v. (selskabet), som direkte erhverver aktier via kapital- og venturefonde, skal medregne selskabets positive aktieindkomst opgjort efter stk. 4 som CFC-indkomst, når selskabet har en fortrinsstilling i kapital- eller venturefonden. Den skattepligtige anses for at kontrollere selskabet m.v., når enten betingelserne i § 16 H, stk. 6, er opfyldt, eller den skattepligtige er medstifter af kapital- eller venturefonden eller deltager i ledelsen eller driften af kapital- eller venturefonden eller i virksomheder ejet af denne. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtiges aktier m.v. i selskabet er aktier eller investeringsforeningsbeviser m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 om investeringsselskaber.

Stk. 2. Selskabet har en fortrinsstilling som nævnt i stk. 1, når det er aftalt, at selskabets forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger selskabets forholdsmæssige andel af den samlede deltagerkapital. Den samlede deltagerkapital omfatter både den indskudte kapital og lånekapital indskudt af deltagere i kapital- og venturefonden.

Stk. 3. Ved kapital- og venturefonde i stk. 1 forstås investeringsenheder, der investerer i aktier med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse.

Stk. 4. Selskabets aktieindkomst, jf. stk. 1, opgøres som summen af:

1) Udbytter og afståelsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven, uanset ejerandelens størrelse.

2) Gevinst og tab vedrørende aktier m.v., der omfattes af aktieavancebeskatningsloven, uanset ejerandelens størrelse.

3) Fradrag for standardafkastet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 17 A, stk. 4, af selskabets indskudte kapital i kapital- og venturefonden.

Stk. 5. Ved opgørelsen af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v., jf. stk. 4, anvendes realisationsprincippet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 1.

Stk. 6. Hvis aktieindkomsten efter stk. 4 for et indkomstår udviser underskud, kan dette underskud fradrages i indkomst efter stk. 4 for de følgende indkomstår. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.

Stk. 7. Ved opgørelsen af den skattepligtiges indkomst medregnes den del af selskabets aktieindkomst, der svarer til den gennemsnitlige direkte eller indirekte andel af selskabets samlede aktiekapital, som den skattepligtige har ejet i indkomståret. Der medregnes dog kun aktieindkomst optjent af selskabet i den del af selskabets indkomstår, hvor den skattepligtige har kontrol over selskabet.

Stk. 8. Der gives nedslag efter § 33, stk. 1 og 6, for selskabets danske og udenlandske skatter samt skatter på selskabets indkomst som følge af § 16 H og selskabsskattelovens § 32. Nedslaget skal dog ikke kunne overstige den del af de samlede danske og udenlandske skatter, der forholdsmæssigt falder på selskabets aktieindkomst efter stk. 4.

Stk. 9. For skattepligtige omfattet af stk. 1 medregnes udbytte fra selskaber m.v. omfattet af stk. 1 ikke til den skattepligtige indkomst, i det omfang udbyttet ikke overstiger den skat, som den skattepligtige skal betale af indkomsten i selskabet.

§ 16. J. Hvis en skattepligtig for et indkomstår har betalt skat af merafkast i en kapital- eller venturefond, kan skatten udbetales kontant til den skattepligtige i et senere indkomstår, i det omfang merafkastet tilbagebetales til de øvrige investorer ved en efterregulering af afkastfordelingen i kapital- og venturefonden.

Stk. 2. I det omfang den skattepligtige har modtaget udbytter, som ikke er medregnet til den skattepligtige indkomst som følge af § 16 H, stk. 13, eller § 16 I, stk. 9, medregnes den kontante udbetaling til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor skatten tilbagebetales.«

§ 13

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 109 i lov nr. 90 af 31. januar 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, udgår », 8 I, 8 J«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 1-8« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 1, stk. 2, nr. 1-3, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4 og 5«.

3. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 21, stk. 1« til: »§ 21, stk. 2«.

4. I § 4, stk. 1, nr. 18, ændres »ligningslovens § 16 C, stk. 15« til: »ligningslovens § 16 C, stk. 14«.

5. I § 4 a, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »§§ 12-14,«: »fortjeneste efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A, stk. 2, nr. 1, og tab efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A.«

6. I § 4 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 9« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 6«.

7. I § 4 b, stk. 1, ændres »ligningslovens § 16 H« til: »ligningslovens §§ 16 H og 16 I«.

§ 14

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 7. april 2009, som ændret ved § 9 i lov nr. 460 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 5 b, affattes således:

»5 b)
fonde og foreninger som nævnt i §§ 214-216 i lov om finansiel virksomhed, KommuneKredit og Dansk Eksportfinansieringsfond,«.

2. § 1, stk. 8, 3. pkt., ophæves.

3. § 2, stk. 1, litra a, 8.-10. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten for faste driftssteder med undtagelse af selskaber omfattet af § 2 A, stk. 1, gevinst, tab og udbytte på selskabets aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der indgår i det faste driftssteds anlægskapital, samt genbeskatningssaldo efter § 31 A.«

4. § 2, stk. 1, litra c, 1. pkt., affattes således:

»oppebærer udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2, bortset fra udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsforeningens administration, og afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, eller oppebærer afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B.«

5. § 2, stk. 1, litra c, 3.-5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Skattepligten omfatter ikke udbytte af datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Skattepligten omfatter endvidere ikke udbytte af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, der ikke er datterselskabsaktier, når det udbyttemodtagende koncernselskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU/EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.«

6. I § 2, stk. 1, litra c, 6. pkt., der bliver 5. pkt., udgår »som nævnt i 3. pkt.«

7. I § 2, stk. 2, ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«, og »2.-5. pkt.« ændres til: »2.-6. pkt.«

8. I § 2, stk. 5, 3. pkt., ændres »ligningslovens § 16 H, stk. 2, 3.-5. pkt.« til: »ligningslovens § 16 H, stk. 6, 3.-5. pkt.«

9. I § 2 A, stk. 5, 6. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og § 31 A, stk. 3,«.

10. I § 2 C, stk. 4, udgår »§ 8, stk. 2, og«, og »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3,« ændres til: »aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og § 31 A, stk. 3,«.

11. § 3, stk. 1, nr. 14, affattes således:

»14) Det i lov om finansiel stabilitet nævnte Afviklingsselskab.«

12. I § 3, stk. 1, nr. 19, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 1« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2«, »et selskab, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2,« ændres til: »en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven og i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom,«, og »aktier eller andele i et selskab, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, og« ændres til: »investeringsforeningsbeviser i en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven og i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom, samt«.

13. § 3, stk. 1, nr. 20, ophæves

14. § 7 A, stk. 2, ophæves.

15. I § 9, stk. 2, 2. pkt., ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 4« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 2«.

16. I § 11 B, stk. 1, 2. pkt., ændres »20 mio. kr.« til: »21.300.000 kr. (2010-niveau).«

17. § 11 B, stk. 3, 1.-3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Grundbeløbet i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20, dog således at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.000.«

18. I § 11 B, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »20 pct. pro anno«: », jf. dog stk. 12,«.

19. I § 11 B indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Ved anvendelse af stk. 6, 1. pkt., bruges de medregningsprocenter, som er anført i 2.-9. pkt. For indkomståret 2010 udgør procenten 17,5. For indkomståret 2011 udgør procenten 15. For indkomståret 2012 udgør procenten 12,5. For indkomståret 2013 udgør procenten 10. For indkomståret 2014 udgør procenten 7,5. For indkomståret 2015 udgør procenten 5. For indkomståret 2016 udgør procenten 2,5. For indkomståret 2017 og senere indkomstår udgør procenten 0.«

20. I § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »1, 2, 2 e, 2 f og 2 h« til: »1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b«.

21. § 13, stk. 1, nr. 2, 2.-4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Dette gælder dog kun udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytter, hvor det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen, medmindre beskatningen i udlandet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater.«

22. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 8-14« til: »stk. 3-9«.

23. § 13, stk. 3-7, ophæves.

Stk. 8-14 bliver herefter stk. 3-9.

24. I § 13, stk. 8, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »aktier i de af sambeskatningen omfattede datterselskaber«: »og egne aktier«.

25. I § 13, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 3«.

26. I § 13, stk. 10, der bliver stk. 5, ændres to steder »stk. 8« til: »stk. 3«, og »stk. 9« ændres til: »stk. 4«.

27. I § 13, stk. 11, der bliver stk. 6, ændres to steder »stk. 8 og 9« til: »stk. 3 og 4«.

28. I § 13, stk. 12, der bliver stk. 7, ændres to steder »stk. 8, 10 og 11« til: »stk. 3, 5 og 6«, og »stk. 8, 1. pkt.« ændres til: »stk. 3, 1. pkt.«

29. I § 13, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 3«.

30. § 13, stk. 13, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., ophæves.

31. I § 13, stk. 14, der bliver stk. 9, ændres »stk. 8-13« til: »stk. 3-8«.

32. I § 13 F, stk. 8, ændres »§ 13, stk. 8-14« til: »§ 13, stk. 3-9«.

33. I § 17, stk. 2, 3. pkt., ændres », i en sammenhængende periode på et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge« til: »på udbytteudlodningstidspunktet«.

34. § 17, stk. 2, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen m.v. er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ved bedømmelsen af, om et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, opfylder betingelsen i 3. pkt., medregnes samtlige aktiebesiddelser, som selskabet eller foreningen m.v. har i det udbyttegivende selskab.«

35. I § 17, stk. 3, 1. pkt., udgår »eller stk. 3,«.

36. I § 21, 3. pkt., ændres »§ 13, stk. 1, nr. 2, 7. pkt.« til: »§ 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt.«

37. § 31 D, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Ved tilskud mellem to selskaber (søsterselskaber) med fælles direkte eller indirekte moderselskab finder 1. pkt. kun anvendelse, hvis det fælles moderselskab kan modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen.«

38. § 31 D, stk. 1, 4. og 7. pkt., ophæves.

39. I § 32, stk. 4, indsættes efter »det faktiske anskaffelsestidspunkt«: », medmindre lagerprincippet skal anvendes«, og 7. pkt. ophæves.

40. I § 32, stk. 5, nr. 5, ændres »og udnyttede tab ved afståelse af« til: »og tab vedrørende«.

41. I § 32, stk. 10, 3. pkt., ændres »§§ 8 eller 17« til: »§ 17«.

§ 15

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og § 1 i lov nr. 527 af 17. juni 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1341 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, 1. pkt., ændres »150 kr. (i 1987-niveau)« til: »300 kr. (2010-niveau)«.

2. I § 26, stk. 4, 2. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 13, stk. 8-14« til: »selskabsskattelovens § 13, stk. 3-9«.

3. I § 26, stk. 8, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 7, eller fusionsskattelovens § 15 b, stk. 8, eller § 15 d, stk. 8« til: »aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 2. pkt., eller fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 5. pkt., eller § 15 c, stk. 1, 5. pkt.«

4. I § 29, stk. 3, 1. pkt., ændres »1.100 kr. (i 1987-niveau)« til: »2.100 kr. (2010-niveau)«.

5. I § 42 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »beløb på 400 kr. (i 1987-niveau)« til: »grundbeløb på 800 kr. (2010-niveau)«.

6. I § 42 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Beløbet« til: »Grundbeløbet«.

7. § 53 affattes således:

»§ 53. Godtgørelsesberettigede er fysiske og juridiske personer bortset fra dem, der er nævnt i stk. 2, som

1) er berettiget til at klage over en afgørelse i en sag, som er nævnt i § 55,

2) kan indbringe en afgørelse i en sag, som er nævnt i § 55, for domstolene,

3) i øvrigt må anerkendes som part i en sag, som er nævnt i § 55, eller

4) inddrages i en sag omfattet af § 55 af en myndighed, fordi myndigheden skønner, at den pågældende har en direkte retlig interesse i sagens udfald.

Stk. 2. Følgende juridiske personer er ikke godtgørelsesberettigede:

1) Skattepligtige efter selskabsskattelovens §§ 1 eller 2.

2) Skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1.«

8. § 55, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) I en sag omfattet af EF-voldgiftskonventionen, når sagen er opstået som følge af, at de danske skattemyndigheder har forhøjet et dansk foretagendes skattepligtige indkomst.«

§ 16

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 17 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 5 i lov nr. 530 af 17. juni 2008 og senest ved § 6 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 1« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2«.

2. I § 3 C, stk. 7, 8. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 8, 9 A« til: »§ 9«, og »kursgevinstlovens §§ 31 og 32« ændres til: »kursgevinstlovens §§ 31, 31 A og 32«.

3. I § 3 C, stk. 14, 3. pkt., ændres »ligningslovens § 16 H, stk. 2« til: »ligningslovens § 16 H, stk. 6«.

4. I § 6 D, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »kursgevinstlovens § 25, stk. 6« til: »kursgevinstlovens § 25, stk. 9«.

5. I § 6 D, stk. 3, ændres »kursgevinstlovens § 25, stk. 7« til: »kursgevinstlovens § 25, stk. 10«, og »kursgevinstlovens § 25, stk. 6« ændres to steder til: »kursgevinstlovens § 25, stk. 9«.

6. I § 6 D, stk. 4, ændres »kursgevinstlovens § 25, stk. 7« til: »kursgevinstlovens § 25, stk. 10«, »kursgevinstlovens § 25, stk. 6« ændres til: »kursgevinstlovens § 25, stk. 9«, og »kursgevinstlovens § 25, stk. 9, nr. 2« ændres til: » kursgevinstlovens § 25, stk. 12, nr. 2«.

7. I § 7 C, stk. 1, 2. pkt., ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 10« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 6«.

§ 17

I lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 540 af 6. juni 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 1341 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»For skibe m.v. omfattet af denne lov opgøres den skattepligtige indkomst på grundlag af nettotonnagen. Den skattepligtige indkomst udgør for hvert skib følgende grundbeløb pr. 100 nettoton (NT) pr. påbegyndt døgn, uanset om skibet er i drift eller ej:

1. Til og med 1.000 NT – 8,97 kr. pr. 100 NT
2. Fra 1.001 NT til og med 10.000 NT – 6,44 kr. pr. 100 NT
3. Fra 10.001 NT til og med 25.000 NT – 3,85 kr. pr. 100 NT
4. Mere end 25.000 NT – 2,53 kr. pr. 100 NT«

§ 18

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 2. oktober 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 521 af 17. juni 2008 og § 7 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Aktiver og passiver, hvor den hidtidige ejer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har medregnet fortjeneste eller tab efter realisa­tionsprincippet, og hvor selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregne fortjeneste eller tab på de pågældende aktiver og passiver efter lagerprincippet, anses for erhvervet henholdsvis påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til den værdi, der følger af 1. pkt.«

§ 19

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret ved § 13 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og § 7 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 22 c, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., ændres »343.150 kr. (i 1987-niveau)« til: »627.000 kr. (2010-niveau).«

2. I § 22 d, stk. 1, 5. pkt., ændres »96.500 kr. (i 1987-niveau).« til: »176.400 kr. (2010-niveau).«

3. I § 22 d, stk. 1, 6. pkt., og stk. 2, ændres »321.700 kr. (i 1987-niveau)« til: »587.800 kr. (2010-niveau)«.

4. I § 23 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »25.150 kr.« til: »et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau)«.

5. I § 23 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Beløbet« til: »Grundbeløbet«.

§ 20

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 406 af 8. maj 2006 og § 11 i lov nr. 514 af 7. juni 2006 og senest ved § 14 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 5, 3. pkt., stk. 6, 3. pkt., og stk. 7, 3. pkt . , ændres »§ 16 A, stk. 9« til: »§ 16 A, stk. 6«.

2. I § 33 A, stk. 5, 1. pkt., ændres »450 kr.« til: »900 kr. (2010-niveau)«.

§ 21

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kursgevinstloven«: »og aktieavancebeskatningsloven«.

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2010, jf. dog 2. pkt., stk. 3-8 og stk. 11, 2. pkt. Loven har ikke virkning for aktier, som er afstået inden den 22. april 2009.

Stk. 3. § 1, nr. 52, har virkning fra og med den 22. april 2009.

Stk. 4. § 5, nr. 5-7, har virkning for genanbringelser i fast ejendom, hvor

1) den afståede faste ejendom er afstået den 22. april 2009 eller senere eller

2) den erhvervede faste ejendom eller aftalen om ombygning, nybygning eller tilbygning er erhvervet henholdsvis indgået den 22. april 2009 eller senere.

Stk. 5. § 9, nr. 6 og 7, og § 14, nr. 5 og 6, 21-23, 25-29 og 31-38, har virkning for udbytter og tilskud, der udloddes henholdsvis ydes fra og med den 1. januar 2010.

Stk. 6. § 11, nr. 1, har virkning for afdrag på fordringer, der foretages den 22. april 2009 eller senere.

Stk. 7. § 12, nr. 1, og § 15, nr. 7 og 8, har virkning for udgifter vedrørende sager, der er indbragt eller anlagt efter lovens ikrafttræden. 1. pkt. omfatter tillige udgifter vedrørende sager, der er indbragt eller anlagt senest ved lovens ikrafttræden, men som er indbragt for en ny instans efter lovens ikrafttræden.

Stk. 8. § 12, nr. 10, har virkning for gevinst og tab på aktier ejet i 3 år eller mere, som investeringsforeningen realiserer i indkomstår 2010 eller senere.

Stk. 9. Ved beskatning af porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, og aktier omfattet af ligningslovens § 16 I som affattet ved denne lovs § 12, nr. 17, som ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, anvendes som anskaffelsessum:

1) Handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010, medmindre selskabet er omfattet af nr. 2. Hvis et selskabs samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, ved begyndelsen af indkomståret 2010 overstiger disse aktiers samlede handelsværdi, kan dette nettokurstab fradrages efter reglerne i § 9, stk. 2-5, i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere. Ved opgørelsen efter 2. pkt. medregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde været ejet i 3 år eller mere. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomstårene 2007-2009 har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier som nævnt i 2. og 3. pkt. ved indkomstopgørelsen. Hvis den skattepligtige i indkomståret 2010 vælger realisationsbeskatning vedrørende porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan nettokurstab på sådanne aktier efter 2. pkt. alene fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. 2. og 3. pkt. omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og på aktier, der er erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering, der er vedtaget den 25. maj 2009 eller senere. Livsforsikringsselskaber opgør ikke et nettokurstab.

2) Den skattemæssige anskaffelsessum, hvis selskabet ikke har påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009 og ikke ejer porteføljeaktier på dette tidspunkt, eller hvis selskabet stiftes efter den 25. maj 2009. Hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, skal anskaffelsessummen nedsættes med de modtagne udbytter, som selskabet m.v. i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien.

Stk. 10. Ved beskatningen af investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A som affattet ved denne lovs § 1, nr. 20, anvendes uanset stk. 9 den skattemæssige anskaffelsessum som værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010. 1. pkt. omfatter ikke investeringsforeningsbeviser, hvor investeringsforeningen efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2, som affattet i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009 har valgt, at gevinst og tab på beviserne skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne for almindelige aktier. Hvis den skattemæssige anskaffelsessum overstiger handelsværdien, anvendes handelsværdien, hvis investeringsforeningen ikke udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, eller hvis investeringsforeningen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, og foreningen investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Stk. 11. Ved ændring fra realisationsprincippet til lagerprincippet på næringsaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17 anvendes anskaffelsessummen på aktien som værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010. Gevinst og tab på egne aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17, som er i behold ved udgangen af indkomståret 2009, medregnes ved indkomstopgørelsen for indkomståret 2009, som om de var afstået til værdien på dette tidspunkt.

Stk. 12. For personer, som efter den hidtidige affattelse af aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, skal anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, men hvor den ændrede affattelse af aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 4, jf. denne lovs § 1, nr. 30, betyder, at betingelsen for kravet om anvendelse af lagerprincippet ikke er opfyldt, bevares kravet om anvendelse af lagerprincippet dog for investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, som den skattepligtige har erhvervet inden udløbet af indkomståret 2009. Personer omfattet af 1. pkt. kan dog vælge i stedet at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på de pågældende investeringsforeningsbeviser, såfremt der inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010 er givet told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Valget har virkning fra og med indkomståret 2010, idet aktieavancebeskatningslovens § 24, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 13. Ved ændring fra realisationsprincippet til lagerprincippet på fordringer omfattet af kursgevinstloven anvendes fordringens anskaffelsessum, jf. dog kursgevinstlovens § 41, stk. 14-17, som værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010.

Stk. 14. For personer og dødsboer, som efter den hidtidige affattelse af kursgevinstlovens § 25, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 5. februar 2008, har valgt at anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på ikkebørsnoterede fordringer og gæld som følge af valutakursændringer, men hvor der efter den ændrede affattelse af kursgevinstlovens § 25, stk. 2, jf. denne lovs § 11, nr. 3, ikke er adgang til at vælge lagerprincippet for gevinst og tab på ikkebørsnoterede fordringer og gæld som følge af valutakursændringer, bevares det trufne valg for de fordringer og den gæld, som personen eller dødsboet har erhvervet henholdsvis påtaget sig inden udløbet af indkomståret 2009. Personer og dødsboer omfattet af 1. pkt. kan dog vælge i stedet at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab som følge af valutakursændringer på de pågældende ikkebørsnoterede fordringer og gæld, såfremt der inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010 er givet told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Valget har virkning fra og med indkomståret 2010, idet kursgevinstlovens § 42, stk. 9, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 15. For selskaber m.v., som efter den hidtidige affattelse af kursgevinstlovens § 25, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 5. februar 2008, har valgt at anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på ikkebørsnoteret gæld som følge af valutakursændringer, men hvor der efter den ændrede affattelse af kursgevinstlovens § 25, stk. 5, jf. denne lovs § 11, nr. 4, ikke er adgang til at vælge lagerprincippet for gevinst og tab på ikkebørsnoteret gæld som følge af valutakursændringer, bevares det trufne valg for den gæld, som selskabet m.v. har påtaget sig inden udløbet af indkomståret 2009. Selskaber m.v. omfattet af 1. pkt. kan dog vælge i stedet at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab som følge af valutakursændringer på den pågældende ikkebørsnoterede gæld, såfremt der inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010 er givet told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Valget har virkning fra og med indkomståret 2010, idet kursgevinstlovens § 41, stk. 10, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 16. For selskaber m.v., som efter den hidtidige affattelse af kursgevinstlovens § 25, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 5. februar 2008, har valgt at anvende realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på gæld omfattet af kursgevinstlovens § 7, stk. 3 eller 4, men hvor der efter den ændrede affattelse af kursgevinstlovens § 25, stk. 6, jf. denne lovs § 11, nr. 4, ikke er adgang til at vælge realisationsprincippet for gevinst og tab på en sådan gæld, bevares det trufne valg for den gæld omfattet af kursgevinstlovens § 7, stk. 3 eller 4, som selskabet m.v. har påtaget sig inden udløbet af indkomståret 2009.

Stk. 17. Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 3.-5. pkt., og stk. 7, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 50, finder anvendelse på aktier erhvervet den 22. april 2009 eller senere ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009. Hvis en spaltning vedtages den 22. april 2009 eller senere, er anvendelsen af reglerne i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Hvis en tilførsel af aktiver gennemføres den 22. april 2009 eller senere, er anvendelsen af reglerne i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 1, 4. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 6. og 7. pkt., § 15 a, stk. 6, 2. pkt., § 15 c, stk. 1, 6. og 7. pkt., og § 15 c, stk. 6, 2. pkt., jf. denne lovs § 8, nr. 7, 8, 12 og 13, finder anvendelse ved spaltninger og tilførsler som nævnt i 2. og 3. pkt. 1.-4. pkt. omfatter ikke aktier, som afstås i indkomståret 2009.

Stk. 18. Værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 og nettokurstab for aktier som nævnt i stk. 9 skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for indkomståret 2010.

Stk. 19. Udgifter omfattet af ligningslovens § 8 I og § 8 J, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ville være fradragsberettigede ved etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomheden i indkomståret 2009, kan fradrages i indkomståret 2010, hvis etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomheden først sker i indkomståret 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen

Redaktionel note
  • Henvisningen i ændringslovens § 1 til ændringen ved § 2 i lov nr. 460 af 12. juni 2009 er en fejl, idet denne lov ikke indeholder en ændring af aktieavancebeskatningsloven.