Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1316 af 26. november 2007, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 490 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 500 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 501 af 12. juni 2009.

§ 1. Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller tilvirke:

1) Skydevåben samt piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler til skydevåben,

2) ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,

3) håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,

4) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,

5) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande),

6) armbrøster og slangebøsser,

7) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,

8) lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,

9) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

Stk. 2. Undtaget fra forbuddet er:

a) Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 6, nævnte, og ammunition hertil,

b) kulsyredrevne hardball- og paintballvåben,

c) indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,

d) slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil,

e) pyrotekniske artikler.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at våben, bortset fra bagladevåben til enhedspatroner, er undtaget fra forbuddet i stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at forbuddet i stk. 1 også skal gælde for andre luft- og fjederbøsser end armbrøster og slangebøsser. Justitsministeren kan samtidig fastsætte særlige bestemmelser for medlemmer af skytteforeninger og andre foreninger og for foreningerne som sådan.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, herunder om disse stoffers fremstilling, mærkning, markedsføring, forhandling, indførsel, overførsel, udførsel, erhvervelse, besiddelse, opbevaring og anvendelse.

Stk. 6. Beredskabsstyrelsen er rådgivende for myndigheder og andre vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller de nævnte eksplosivstoffer.

§ 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, ved overdragelse at erhverve genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller at besidde, bære eller anvende sådanne genstande eller stoffer. Det samme gælder for personer under 18 år med hensyn til de genstande, der er omfattet af § 1, stk. 2, litra a-c.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der efter stk. 1 gælder krav om tilladelse eller alder for at erhverve eller besidde genstande eller stoffer, er det forbudt at overdrage eller overlade andre besiddelsen af disse, medmindre erhververen eller modtageren foreviser den fornødne tilladelse eller godtgør at være fyldt 18 år. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser herom.

Stk. 3. Foranstående bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at et skydevåbens pibe- eller låsedele eller dele af baskyler ved istandsættelse fornys. Tilsvarende gælder aftagelige magasiner til skydevåben.

§ 2 a. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på medlemsbeviset, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende følgende genstande:

1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 haglpatroner,

2) piber, baskyler og aftagelige magasiner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1,

3) færdigladede haglpatroner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1, såfremt haglene er løstliggende og har en diameter på højst 4 mm, samt omladehætter og halvladte eller tomme patronhylstre til de nævnte haglpatroner. Blyhaglpatroner er ikke omfattet af bestemmelsen.

Stk. 2. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviset, kan endvidere til eget brug erhverve og besidde andre glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.

Stk. 3. De genstande, der er nævnt i stk. 1 eller stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 4. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde de genstande, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2.

Stk. 5. Efter regler, der fastsættes af justitsministeren, kan skytteforeninger give våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviser.

§ 2 b. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra justitsministeren eller den, han bemyndiger hertil. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af sager om samtykke til udstedelse af jagttegn.

§ 2 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er optaget på Skytteforeningernes, Unionens eller Firmaidrætsforbundets skydeprogrammer.

Stk. 2. Medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning på medlemsbeviset efter stk. 1, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende de skydevåben, der er nævnt i våbenpåtegningen, samt piber og låsestole til de nævnte skydevåben og ammunition samt aftagelige magasiner dertil.

Stk. 3. De genstande, der er nævnt i stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 2 d. Den tilladelse, der er nævnt i § 2, stk. 1, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med våbenpåtegning, jf. § 2 a, stk. 1, eller § 2 c, skal medbringes, når våbenet bæres, og på forlangende forevises for politiet. Sammen med jagttegn eller et medlemsbevis som nævnt i 1. pkt. skal indehaveren endvidere medbringe yderligere legitimation, f.eks. kørekort eller ID-kort, og på forlangende forevise den for politiet.

§ 2 e. (Ophævet).

§ 2 f. Tilladelser og samtykker efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan til enhver tid tilbagekaldes.

§ 3. Justitsministeren kan, såfremt han finder det påkrævet, påbyde, at enhver, der er i besiddelse af genstande, der omfattes af forbuddet i § 1, skal gøre anmeldelse derom efter nærmere af justitsministeren fastsatte regler. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at de i § 1 nævnte våben mv. skal påføres identifikationsnummer.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser vedrørende opbevaringen af og rådigheden over de i § 1 nævnte genstande og stoffer, som er påkrævet af hensyn til sikkerheden.

Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:

1) Våbensamlinger,

2) våbenlagre og våbenbøger hos våbenhandlere,

3) krudtoplaget hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition eller til køb af sortkrudt, fænghætter mv.,

4) lokaler, hvor de i lovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer våben.

Stk. 4. Beredskabsstyrelsen og politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører, udfører, opbevarer, forhandler eller på anden måde er i besiddelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og kan i forbindelse hermed for den pågældendes regning udtage prøver af sådanne eksplosivstoffer og underkaste disse en teknisk undersøgelse. I tilfælde, hvor prøveudtagningen sker hos en detailhandler, godtgør Beredskabsstyrelsen eller politiet detailhandleren indkøbsprisen og opkræver beløbet hos importøren eller fabrikanten.

Stk. 5. Såfremt det under særlige omstændigheder er påkrævet af hensyn til den offentlige sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, skal afstås til det offentlige mod fuld erstatning eller deponeres. Forinden der fastsættes sådanne bestemmelser vedrørende skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund, skal der så vidt muligt forhandles med Skytteforeningerne, Unionen og Firmaidrætsforbundet.

Stk. 6. I tilfælde, hvor der skal ydes erstatning i anledning af foranstaltninger efter stk. 5, fastsættes erstatningen i mangel af mindelig overenskomst af en for hele landet nedsat vurderingskommission, bestående af 4 medlemmer, nemlig et af præsidenten for Københavns byret udpeget medlem af nævnte ret som formand og tre våbenkyndige medlemmer, hvoraf et udnævnes af justitsministeren, et udpeges af Dansk Handel & Service1)og et udpeges af Danmarks Jægerforbund. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

Stk. 2. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.

2) Andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.

3) Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.

4) Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.

5) Laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.

6) Slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lign.

§ 4 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod annoncering med salg af våben, som ikke må besiddes uden tilladelse. Dette gælder dog ikke jagt- og konkurrencevåben.

§ 4 b. Justitsministeren kan fastsætte regler om godkendelse af erhvervsdrivende og disses ansatte i relation til erhvervsmæssig handel med våben, ammunition mv.

§ 5. Det er forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b,2)også handlinger foretaget i udlandet.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, herunder om bord på dansk indregistreret fartøj, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke de i § 1, stk. 1, nr. 4, og § 4, stk. 2, nr. 3, nævnte genstande og stoffer.

Stk. 5. Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1.

§ 6. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre

1) våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben, jf. dog stk. 2,

2) ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,

3) materiel til krigsførelse,

4) militært simulations- og træningsudstyr,

5) maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de under nr. 1-4 nævnte genstande,

6) dele specielt konstrueret eller modificeret til de under nr. 1-5 nævnte genstande,

7) eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,

8) software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-7 nævnte genstande, og

9) teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-8 nævnte genstande, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke udførsel af varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til destinationer uden for EU’s toldområde, jf. forordningens artikel 18.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1, nr. 9, gælder ikke

1) den teknologi, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af genstande, der er opnået udførselstilladelse til efter stk. 1, når teknologien udføres til samme modtager, som i henhold til udførselstilladelsen er modtager af de pågældende genstande,

2) teknologi, der er frit tilgængelig for offentligheden,

3) teknologi, som vedrører grundforskning, og

4) teknologi, som alene omfatter, hvad der som minimum kræves i forbindelse med patentansøgninger.

Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter både fysisk flytning af genstande ud fra dansk område og ikkefysisk overførsel til udlandet ved hjælp af fax, telefon eller andet elektronisk medie. Mundtlig overførsel af teknologi pr. telefon eller lignende kommunikationsmiddel er dog kun omfattet, hvis teknologien er indeholdt i et dokument, hvoraf den relevante del oplæses eller beskrives på en sådan måde, at der i alt væsentligt opnås det samme resultat, som hvis oplæsning havde fundet sted.

Stk. 5. Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af enhver art.

§ 6 a. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter personer, der indrejser til landet for at deltage i jagt eller skydekonkurrencer, eller som udrejser herfra med sådant formål, uden tilladelse kan medføre jagt- og konkurrencevåben samt ammunition hertil.

§ 6 b. For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter denne lov betales 840 kr. For følgende tilladelser betales dog ikke:

1) Tilladelser til ammunition,

2) tilladelser til piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler,

3) tilladelser til lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr,

4) ind- og udførselstilladelser,

5) tilladelser til genopladning,

6) tilladelser vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,

7) tilladelser til blankvåben,

8) tilladelser til handlende,

9) tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,

10) tilladelser til tilskudsberettigede museer i henhold til museumsloven.

Stk. 2. Afgiften nedsættes til det halve, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er betalt fuld afgift.

Stk. 3. En våbentilladelse kan kun omfatte ét våben. Justitsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse tilladelser kan omfatte flere våben.

Stk. 4. Såfremt indehaveren af en våbentilladelse til et bestemt våben udskifter våbenet, skal der udstedes ny tilladelse.

Stk. 5. Skifter indehaveren af en våbentilladelse navn, adresse eller skytteforening, kan der afgiftsfrit udstedes ny våbentilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse.

Stk. 6. Er en tilladelse beskadiget eller bortkommet, kan der udstedes tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse mod betaling af 200 kr.

§ 6 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om gebyr for meddelelse af samtykke efter loven eller de i medfør af denne udfærdigede bestemmelser.

§ 6 d. Tilladelse i henhold til lovens § 2, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrørende tilladelse til pistol er gyldighedstiden dog kun 2 år.

Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes dog med en gyldighedstid på 10 år. Tilsvarende gælder tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.

Stk. 3. Samtykke til udstedelse af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.

Stk. 4. Tilladelser til genopladning og tilladelse til indkøb af sortkrudt meddeles for 5 år.

§ 7. Indretning og anlæggelse af skydebaner skal, af hensyn til almensikkerheden, godkendes af politiet.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse.

§ 7 a. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte bestemmelser om forbud mod transport af de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. mellem tredjelande, når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande.

Stk. 2. Det er forbudt at transportere de i stk. 1 nævnte våben m.v. mellem tredjelande, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel og indførsel.

Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1 og 2 nævnte forbud.

Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 og 2 skal gælde våben af enhver art.

§ 7 b. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,

1) som mellemmand at forhandle eller arrangere transaktioner, som indebærer overførsel af de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. mellem lande uden for EU, eller

2) at købe eller sælge de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. som led i en overførsel mellem lande uden for EU eller i øvrigt arrangere en sådan overførsel som ejer af de nævnte våben m.v.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke handlinger, som foretages i et andet EU-land. Forbuddet gælder heller ikke handlinger, som foretages uden for EU af personer med fast bopæl i udlandet.

Stk. 3. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 skal gælde overførsel af våben og ammunition af enhver art.

§ 7 c. Det er forbudt at yde teknisk bistand, jf. stk. 2, uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke

1) teknisk bistand, der ydes i de lande, som efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse, og

2) teknisk bistand i form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

Stk. 4. Justitsministeren kan dispensere fra forbuddet i stk. 1.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i straffelovens §§ 6-93)hører overtrædelse af forbuddet i stk. 1 dog under dansk straffemyndighed, hvis handlingen er foretaget af en person, der på gerningstidspunktet havde dansk indfødsret, var bosat i den danske stat eller havde lignende fast ophold her i landet, selv om handlingen ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde.

§ 8. § 1, § 2, stk. 1, §§ 3-5 og § 7 gælder ikke for militære myndigheder.

Stk. 2. § 6, stk. 1, og § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse. § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse.

§ 9. § 2, stk. 1, og § 4 gælder ikke for civile statsmyndigheder. § 1, § 6, stk. 1, og § 7 a gælder endvidere ikke for politiet. Kommunale myndigheder skal ikke søge om tilladelse for så vidt angår indkøb og benyttelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, til anvendelse ved vejarbejder og lignende.

Stk. 2. Skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund kan uanset § 2, stk. 1, anskaffe og besidde våben, der er optaget på Skytteforeningernes, Unionens eller Firmaidrætsforbundets skydeprogrammer, samt piber, låsestole og baskyler til de nævnte våben og ammunition og aftagelige magasiner dertil. Justitsministeren kan fastsætte regler herom samt om registrering af de nævnte våben mv.

Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan justitsministeren midlertidigt ophæve stk. 1 og stk. 2 og træffe bestemmelse om, at forbuddet i § 1 og reglerne i § 2 og § 3, stk. 1 og 3-4, tillige skal omfatte de i § 1, stk. 2, nævnte våben mv.

§ 10. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, 2 c, 2 d og § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1. På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 7 a, stk. 2.

Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog med bøde.

Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder straks i kraft. Samtidig ophæves lov nr. 246 af 10. maj 1940 om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben mv., jf. lov nr. 477 af 1. oktober 1945 om ændring i samme lov.


Lov nr. 217 af 31. maj 1963 om ændring i lov om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m.v.4)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af ikke-automatiske salongeværer af kaliber ikke over .22 eller ammunition hertil, kan fortsat besidde de nævnte våben m.v., men må ikke bære eller anvende dem uden tilladelse.

Stk. 2. (Udelades).

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1963.


Lov nr. 297 af 6. juni 1984 om ændring af våbenloven og om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v.)5)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Justitsministeren fastsætter efter forhandling med landbrugsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.6)

§ 4

Stk. 1. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, piber eller baskyler til sådanne glatløbede haglgeværer, har ret til fortsat at besidde disse genstande, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren eller politidirektøren senest 1 år efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anmeldelsesordningen efter stk. 1, herunder om anmeldelsens form og indhold, og kan fastsætte regler om gebyr for behandlingen af anmeldelsen.


Lov nr. 861 af 23. december 1987 om ændring af våbenloven (Knive, slangebøsser m.v.)7)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 1988. Samtidig ophæves plakat af 24. december 1823 angående forbud mod at bære kårdestokke og andre deslige skjulte våben.

Stk. 2. I de regler, der fastsættes i medfør af § 1, nr. 3, kan det bestemmes, at personer, der ved reglernes ikrafttræden besidder våben, hvortil der efter de ændrede regler kræves tilladelse til besiddelse, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren eller politidirektøren senest 1 år efter reglernes ikrafttræden.


Lov nr. 368 af 18. maj 1994 om ændring af våbenloven (Bestemmelser om eksplosivstoffer)8)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1995. § 1, nr. 5, træder dog i kraft ugedagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.9)§ 1, nr. 3, træder i kraft efter justitsministerens bestemmelse.10)

Stk. 2. Lov om sprængstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 15. september 1986, ophæves den 1. januar 1995.

Stk. 3. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af sprængstofloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 15. september 1986, ophæves, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Uanset stk. 2 og 3 forbliver følgende retsforskrifter i kraft:

1) Anordning nr. 93 af 22. juni 1899 om de forsigtighedsregler, der skulle iagttages ved transport af visse eksploderende stoffer.

2) Cirkulære af 27. september 1993 om overførsel m.v. af eksplosivstoffer og ammunition.

Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 forbliver tilladelser m.m. udstedt med hjemmel i lov om sprængstoffer i kraft. Overtrædelse af vilkår i sådanne tilladelser straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte. Tilladelserne kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 6. Overtrædelse af bestemmelserne i anordning nr. 93 af 22. juni 1899 straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte.

Stk. 7. (Udelades).


Lov nr. 363 af 2. juni 1999 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer11)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren (politidirektøren) senest 1 år efter lovens ikrafttræden. De nævnte våben kan tillige fortsat bæres og anvendes, hvis den pågældende af politiet har tilladelse til indkøb af ammunition til våbenet efter lov om fyrværkeri og våbenet anvendes til det i tilladelsen anførte formål.

Stk. 3. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af de i loven nævnte lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler, har ret til fortsat at besidde, bære og anvende disse genstande, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren (politidirektøren) senest 1 år efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Personer, der ved lovens ikrafttræden enten har våbentilladelse eller våbenpåtegning på medlemsbeviset til en skytteforening, har ret til fortsat at erhverve, besidde, bære og anvende aftagelige magasiner til de af tilladelsen eller våbenpåtegningen omfattede våben, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anmeldelsesordningen efter stk. 2 og 3, herunder om anmeldelsens form og indhold.


Lov nr. 490 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed)12)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.


Lov nr. 500 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder)13)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.


Lov nr. 501 af 12. juni 2009 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)14)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2009.

Stk. 2. (Udelades).

Stk. 3. (Udelades).

Justitsministeriet, den 22. juni 2009

Brian Mikkelsen

/ Anette Arnsted

Officielle noter

1) Dansk Handel & Service er med virkning fra 1. januar 2007 fusioneret med interesseorganisationen HTSI under navnet Dansk Erhverv.

2) Ved lov nr. 490 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed) er gennemført en samlet revision af straffelovens almindelige bestemmelser om dansk straffemyndighed, hvorved straffelovens §§ 6-12 er ændret.

3) Se note 2.

4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 2-4, § 4, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 2.

5) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, nr. 1, § 1, stk. 2, litra a, § 2, stk. 1-3, §§ 2 a-d og § 6 b.

6) Ved bekendtgørelse nr. 528 af 11. december 1985 er det bestemt, at ændringen træder i kraft den 1. januar 1986.

7) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, nr. 6, § 1, stk. 2, litra a, § 1, stk. 3 og 4, § 2, stk. 1 og 2, § 2 a, stk. 1-3 og 5, §§ 2 c-f, § 3, stk. 3, 2. pkt., § 4, stk. 1 og 2, § 4 a, § 8, § 9, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 9, stk. 2 og 3, og § 10.

8) Lovændringen vedrører titlen, § 1, stk. 1, nr. 5, § 1, stk. 2, litra d, § 1, stk. 5 og 6, § 2 a, stk. 1, nr. 3, § 3, stk. 4-6, § 4, stk. 2, nr. 5, § 6, stk. 1, nr. 5, § 6 b, stk. 1, nr. 5, § 9, stk. 1, 2. pkt., og § 10, stk. 3 og 4.

9) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 19. maj 1994.

10) Ved bekendtgørelse nr. 1143 af 21. december 1994 er det bestemt, at ændringen træder i kraft den 1. januar 1995.

11) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, nr. 1, 3, 7, 8 og 9, § 2, stk. 3, § 2 a, stk. 1, nr. 2 og 3, § 2 c, stk. 2, § 2 e, § 3, stk. 1 og 6, § 4, stk. 3, § 4, stk. 3, nr. 1 og 6, § 4 b, § 6, stk. 1, § 6 b, stk. 1, nr. 1-10, § 6 b, stk. 6, § 6 d, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 9, stk. 2, 1. pkt., og § 10, stk. 1.

12) Lovændringen vedrører § 7 c, stk. 5.

13) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, § 2, stk. 1, 2. pkt., og § 10, stk. 2 og 3.

14) Lovændringen vedrører § 10, stk. 2.