Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af sager om advokatbeskikkelse1)

I medfør af § 130, stk. 1, 2. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1266 af 16. december 2009, fastsættes følgende:

§ 1. Der skal ved ansøgninger om beskikkelse som advokat efter retsplejelovens kapitel 12 træffes afgørelse senest 3 måneder efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige oplysninger fra ansøgeren.

Stk. 2. Fristen kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden 3 måneder. Hvis fristen forlænges, skal ansøgeren inden udløbet af 3 måneders fristen gives meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

Stk. 3. En overskridelse af 3 måneders fristen efter stk. 1, eller den forlængede frist efter stk. 2, medfører ikke, at ansøgeren kan anse sig som beskikket som advokat.

§ 2. Der skal hurtigst muligt efter modtagelsen af en ansøgning om beskikkelse som advokat sendes en bekræftelse til ansøgeren på modtagelsen af ansøgningen.

Stk. 2. Bekræftelsen skal indeholde oplysninger om den i § 1 nævnte frist, herunder adgangen til at forlænge fristen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Justitsministeriet, den 16. december 2009

Brian Mikkelsen

/ Birgit Thostrup Christensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende nr. L 376 af 27. december 2006, s. 36).