Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til de små øsamfund

(Østøtteloven)

 

Herved bekendtgøres lov om støtte til de små øsamfund, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 5. juli 2002 med de ændringer, der følger af § 23 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 17 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 19 i lov nr. 1571 af 20. december 2006.

§ 1. (Ophævet)

§ 2. (Ophævet)

§ 3. (Ophævet)

§ 4. Miljøministeren kan i særlige tilfælde yde støtte til gennemførelsen af forsøgsordninger, projekter m.v., der har betydning for sikring af levevilkårene på de enkelte øer. Endvidere kan miljøministeren yde støtte til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«. Støtten kan ydes som tilskud eller lån.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere vilkår og betingelser for tildeling af støtte.

Stk. 3. Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

Stk. 4. Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5. Miljøministeren kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 6. De beløb, som miljøministeren kan yde til forsøgsordninger, projekter m.v. og til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«, fastsættes på de årlige bevillingslove. Uforbrugte midler til forsøgsordninger, projekter m.v. kan overføres til følgende finansår.

§ 4 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive misligholdte statslån efter § 4 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 5. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 8. (Ophævet).

 

Lov nr. 147 af 25. marts 1987 om ændring af lov om støtte til de små øsamfund, der bl.a. ændrer lovens § 4 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1987. § 1, nr. 2, om tilskud til færgedriften og § 1, nr. 3, træder dog først i kraft den 1. januar 1988.

 

Lov nr. 380 af 6. juni 1991 der i § 28 indeholder ændringer af østøttelovens §§ 4 og 5 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden. Loven blev offentliggjort den 7. juni 1991.

 

Lov nr. 294 af 27. april 1994 om ændring af lov om støtte til de små øsamfund, som ændrer lovens §§ 2, 4 og 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven blev offentliggjort den 28. april 1994.

 

Lov nr. 1094 om trafikstøtte til de mindre øer, der i § 7 ophæver østøttelovens §§ 1-3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

 

Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet), som ændrer §§ 4 og 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 1)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Afgørelser om inddrivelse, der inden den 1. oktober 2005 er påklaget til de hidtidige administrative klageinstanser, overgår til behandling i Landsskatteretten den 1. januar 2006, hvis de hidtidige klageinstanser ikke har færdigbehandlet klagen inden denne dato.

 

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler), som indsætter ny § 4 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt.)

 

Lov nr. 1571 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet), som ændrer § 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).

Miljøministeriet, den 21. juni 2007

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2005.

Redaktionel note
  • Forskriften har grundet fejl ved overførslen til Retsinformations brugersystem været tilgængelig i Retsinformation fra den 5. juli 2007 til den 6. juli 2007. Forskriftens offentliggørelsesdato i Lovtidende A er den 10. juli 2007.