Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 14, Helsingørmotorvejen (E47), mellem afslutningen af den eksisterende sekssporede strækning syd for Øverødvej og tilslutningsanlæg 9, Hørsholm C ved Isterød, fra fire til seks spor.

Stk. 2. Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag 1.

§ 2. På den i § 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Reglerne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov.

§ 3. Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt


Bilag 1

BL348_1_1.jpg Size: (408 X 572)