Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Etablering, formål, ledelse m.v.
Kapitel 2 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring
Kapitel 3 Personalemæssige forhold
Kapitel 4 Tilsyn
Kapitel 5 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Lov om Naviair

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Etablering, formål, ledelse m.v.

§ 1. Statsvirksomheden Naviair (Navigation Via Air) etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2. Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Naviair. Transportministeren kan ændre virksomhedens navn.

§ 2. Naviairs formål er at udføre luftfartstjenester i Danmark og i udlandet. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, der ligger i naturlig forlængelse heraf.

Stk. 2. Naviair kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 3. Virksomheden skal drives på forretningsmæssigt grundlag under overholdelse af det i stk. 1 nævnte formål.

§ 3. Den selvstændige offentlige virksomhed Naviair overtager den af statsvirksomheden Naviair hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Overtagelsen sker i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2010. Staten hæfter solidarisk med den selvstændige offentlige virksomhed Naviair for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 2. Naviairs formue holdes adskilt fra statens formue, og Naviair disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Stk. 3. Tinglysning og anden registrering af Naviairs rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov.

§ 4. Naviair ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer. Transportministeren vælger på et virksomhedsmøde, jf. § 5, stk. 3, for en periode på op til 2 år 4-6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Genvalg kan ske. Transportministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ministeren valgte medlemmer.

Stk. 2. Medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen. Reglerne i selskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, herunder regler om koncernrepræsentation og valgbarhed, finder tilsvarende anvendelse, jf. dog § 14, stk. 2.

§ 5. Transportministeren udøver i forhold til Naviair de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2. Transportministeren fastsætter vedtægter for Naviair.

Stk. 3. I Naviair afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

§ 6. Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for Naviair med de ændringer, der følger af denne lov.

Kapitel 2

Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring

§ 7. De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Naviair med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2. Naviairs årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges af transportministeren på virksomhedsmødet, og valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Rigsrevisor reviderer endvidere Naviairs regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

§ 8. Naviair kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue.

Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til ved etableringen af Naviair som selvstændig offentlig virksomhed at dække en del af virksomhedens finansieringsbehov ved lån.

§ 9. Naviair skal tegne de for virksomheden nødvendige forsikringer.

Kapitel 3

Personalemæssige forhold

§ 10. Naviair kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikketjenestemandsansatte i Naviair.

§ 11. Tjenestemænd i Naviair er omfattet af tjenestemandslovgivningen.

Stk. 2. Transportministeren kan bemyndige Naviair til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under ministeren. Det gælder dog ikke, for så vidt angår sager om afsked efter § 26 i lov om tjenestemænd.

Stk. 3. Naviair kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd i Naviair.

Stk. 4. For tjenestemænd i Naviair og for tjenestemænd, der overgår til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair eller hermed koncernforbundne selskaber, jf. stk. 5, eller efter godkendelse af finansministeren andre selskaber, jf. stk. 6, betaler Naviair de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens udgifter til tjenestemandspension.

Stk. 5. Tjenestemænd og overenskomstansatte på særlige vilkår, der bevarer ret til tjenestemandspension, jf. stk. 4, vil kunne beskæftiges i Naviair eller hermed koncernforbundne selskaber med fortsat betalingsforpligtelse for Naviair over for finansministeren, jf. stk. 4. Ved overførelse af personale til koncernforbundne selskaber skal Naviair give finansministeren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 6. Finansministeren kan godkende, at tjenestemænd og overenskomstansatte, der har bevaret ret til statslig tjenestemandspension, og som i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse uden for de med Naviair koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af at betalingsforpligtelserne, jf. stk. 4, over for finansministeren fortsat påhviler Naviair.

Stk. 7. Til overenskomstansatte på særlige vilkår, som ved overgang til beskæftigelse uden for Naviair har bevaret ret til tjenestemandspension, jf. stk. 5 og 6, betaler Naviair efter påkrav rådighedsløn i tilfælde af det pågældende selskabs konkurs. De ansatte, der modtager rådighedsløn, er forpligtet til at overtage en anden passende stilling.

Kapitel 4

Tilsyn

§ 12. Transportministeren fører tilsyn med, at Naviair efterlever bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Naviair skal efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for transportministeren.

Kapitel 5

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 13. Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. §§ 16-21 har virkning fra og med indkomståret 2010.

§ 14. Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 4, stk. 2, skal finde sted senest 6 måneder efter etableringen af Naviair som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2. 3-års-reglen for selskabs- og koncernrepræsentation i selskabslovens §§ 140 og 141 finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1.

§ 15. Transportministeren udpeger straks efter lovens ikrafttræden en statsautoriseret revisor til at fungere som medrevisor, jf. § 7, stk. 2. Den statsautoriserede revisor udpeges for perioden indtil første ordinære virksomhedsmøde i 2011.

§ 16. I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 26. oktober 2009, som ændret ved § 10 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 2 i:

»2 i) Naviair,«

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 2 d og 2 g« til: »nr. 2 d, 2 g og 2 i«.

3. I § 11, stk. 1, nr. 1, ændres »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

4. I § 11 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

5. I § 11 C, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

6. I § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres to steder »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

7. I § 17, stk. 1, ændres »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

8. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

9. I § 23, stk. 2, ændres »DSB og Energinet.dk« til: »DSB, Energinet.dk og Naviair«.

10. I § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

§ 17. I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, litra b, 2. pkt., ændres »DSB og Energinet.dk« til: »DSB, Energinet.dk og Naviair«.

§ 18. I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 98 af 10. februar 2009 og § 11 i lov nr. 460 af 12. juni 2009 og senest ved § 8 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 15 c indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af Naviair, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 i, dog under forudsætning af, at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 19. I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 4. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 460 af 12. juni 2009 og senest ved § 10 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »2 d-2 h« til: »2 d-2 i«.

§ 20. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 244 af 22. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 g« til: »2 g-2 i«.

2. I § 8 G, stk. 2, 1. pkt., ændres »2 g« til: »2 g-2 i«.

3. I § 8 H, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 g« til: »2 g-2 i«.

§ 21. Den del af underskuddet opgjort efter almindeligt anerkendte regnskabsmæssige principper for regnskabsåret 2008 henholdsvis 2009, der relaterer sig til kalkulationsgrundlaget for afgiftspligtige flyvninger i dansk luftrum, der er opstået før overgangen til skattepligt, og som indregnes i priserne for afgiftspligtige flyvninger i dansk luftrum i regnskabsårene 2010-2013 henholdsvis 2011-2014 efter et princip om balance mellem indtægter og omkostninger over en periode, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor underskuddet indregnes i priserne.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt