Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Etablering og formål

Kapitel 2   Instituttets ledelse

Kapitel 3   Revision og nedlæggelse m.v.

Kapitel 4   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Etablering og formål

§ 1. Med det formål at styrke den danske demokratibistand, herunder særlig støtten til udvikling af politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene, etableres Institut for Flerpartisamarbejde.

§ 2. Institut for Flerpartisamarbejde arbejder for opfyldelsen af sit formål ved

1) at støtte partisamarbejde og opbygning af demokratiske partier i udviklingslandene,

2) at støtte uafhængige medier, tænketanke og ikkestatslige politiske organisationer i udviklingslandene, hvis formål er at fremme udvikling af en demokratisk politisk kultur og flerpartisystemer i udviklingslandene,

3) at indgå samarbejdsaftaler med lokale partnere i udviklingslandene og

4) at samarbejde med internationale flerpartistøtteinstitutioner og andre internationale partnere.

§ 3. Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2. Staten yder et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det årlige tilskud afholdes over Udenrigsministeriets bistandsbevillinger på finansloven.

§ 4. Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af instituttets opgaver.

Kapitel 2

Instituttets ledelse

§ 5. Institut for Flerpartisamarbejde ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om instituttets faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 15 medlemmer, der beskikkes af udviklingsministeren. 1 medlem udpeges af udviklingsministeren, 9 medlemmer udpeges af Folketinget, 2 medlemmer udpeges af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeges af Rektorkollegiet, 1 medlem udpeges af NGO-forum, og 1 medlem udpeges af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske. Genbeskikkelse ud over to perioder kan dog tidligst ske 4 år efter udløbet af den seneste beskikkelsesperiode.

§ 6. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Regler for instituttets virksomhed fastsættes af bestyrelsen i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte særlige udvalg.

§ 7. Instituttets daglige ledelse i faglige spørgsmål samt økonomi- og forvaltningsspørgsmål forestås af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Kapitel 3

Revision og nedlæggelse m.v.

§ 8. Instituttets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og direktøren.

Stk. 2. Udviklingsministeren fastsætter retningslinjer for udarbejdelsen af instituttets budget og for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 3. Rigsrevisor forestår revisionen af instituttets regnskaber, jf. § 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 9. Nedlægges instituttet som selvejende institution, overgår dets formue til staten.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind

Omtryksnote
  • 28-05-2010:
  • Lov nr. 530 af 26. maj 2010 om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde er omtrykt den 28. maj 2010.

    Omtrykket skyldes forkert underskriver. Underskriveren er rettet fra "Lene Espersen" til: "Søren Pind".