Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

I medfør af § 152 h, nr. 7, og § 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, § 33 f, nr. 3, og § 39, stk. 3 og 4, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. november 2010, samt § 5, stk. 4, nr. 7, og § 14, stk. 2 og 3, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10. december 2007, som ændret ved lov nr. 579 af 2. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

1) pengeinstitutter, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

2) realkreditinstitutter, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og

3) et skibsfinansieringsinstitut, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 2 c, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut.

§ 2. Institutter med tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, jf. § 1, skal udarbejde en opgørelse over supplerende sikkerhed i overensstemmelse med stk. 2-5 og bilag 1 og 2.

Stk. 2. Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal være godkendt af instituttets direktion.

Stk. 3. Indberetning af opgørelse af supplerende sikkerhed skal foretages for hver enkelt serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), kapitalcenter eller register i instituttet, der udsteder særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

Stk. 4. Indberetningen af opgørelsen skal ske på maskinlæsbart varigt medium.

Stk. 5. Opgørelsen af supplerende sikkerhed skal indberettes til Finanstilsynet på SU-skemaet, jf. bilag 2, senest 20 arbejdsdage efter udløb af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Indberetning af opgørelsen for ultimo året skal ske senest 30 arbejdsdage efter årets udløb. SU-skemaet til indberetning af supplerende sikkerhed er tilgængeligt på Finanstilsynets hjemmeside.

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Finanstilsynet, den 1. december 2010

Ulrik Nødgaard

/ Jørn Andersen


Bilag 1

Udfyldelse af SU indberetningsskemaet

1. Opgørelsestidspunktet

Institutter med tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller realkreditobligationer skal på opgørelsestidspunktet indberette dagsværdien af instituttets udstedte særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer i serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), i kapitalcentret eller registret, jf. § 152 a, stk. 1, 2. pkt. i lov om finansiel virksomhed, § 33 a, stk. 3, og § 33 b, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., og § 2 d, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut tillige med den nominelle værdi af de udstedte særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.

2. Aktuelt stillet supplerende sikkerhed

Aktuelt stillet supplerende sikkerhed omfatter både den supplerende sikkerhedsstillelse, som instituttet er forpligtet til at stille som følge af lovens krav ved f.eks. overskredne belåningsgrænser på grund af faldende markedsværdier, og den overskydende sikkerhedsstillelse, som instituttet har stillet derudover.

Den aktuelle supplerende sikkerhed, jf. bilag 2, pkt 3, skal i indberetningen opdeles på midler tilvejebragt fra kapitalreserver i kapitalcentret, hvilket kun er relevant for realkreditinstitutter og et skibsfinansieringsinstitut, provenu fra udstedt seniorgæld, i henhold til § 152 b, i lov om finansiel virksomhed, § 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 j i lov om et skibsfinansieringsinstitut i kapitalcentret eller registret, tilgodehavender og garantier i henhold til § 152 c, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed og andre godkendte, specificerede aktivtyper, jf. § 152 c i lov om finansiel virksomhed.

Institutterne skal endvidere indberette, hvor mange procent den aktuelt, stillede supplerende sikkerhed udgør af den samlede dagsværdi af udstedelserne i kapitalcentret eller registret.

3. Lovpligtig supplerende sikkerhed

Det skal fremgå af indberetningen, hvordan den supplerende sikkerhed, som de indberetningspligtige institutter har stillet som følge af lovgivningens krav herom, er sammensat, jf. bilag 2, pkt 5.1. og 5.2. Kun realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan blive omfattet af pkt 5.1. om intervalsikkerhedsstillelse i § 33 c i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 152 d i lov om finansiel virksomhed.

Realkreditinstitutter og pengeinstitutter, der skal foretage indberetning af supplerende sikkerhed, skal indberette på grundlag af de ejendomskategorier, der fremgår af bilag 2, pkt 5.1. til pkt 5.13., og som fremgår af § 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.


Bilag 2

SU skema

Registreringsnr. i Finanstilsynet:

Serie eller grupper af serier med seriereservefond (kapitalcenter), kapitalcenter eller register.

1) Dagsværdi af udstedte SDO/SDRO, jf. § 152 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed i § 33 a, stk. 3, og § 33 b, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., og § 2 d, stk. 2, lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Aktuelt stillet sikkerhed, jf. pkt 3 i procent af 1)

2) Nominel værdi af de udstedte SDO/SDRO i kapitalcentret eller registret:

Supplerende sikkerhed stillet af instituttet i kapitalcentret eller registret:

 
3.1
Basiskapital i kapitalcentret
 
 
3.2
Provenu fra JCB (lån i henhold til § 152 b i lov om finansiel virksomhed, § 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 j i lov om skibsfinansieringsinstitut
 
 
3.3
Tilgodehavender og garantier (iht. § 152 c, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed)
 
 
3.4
Andre godkendte aktivtyper, der ej indgår under 3.1. - 3.3. (specificeres iht. § 152 c i lov om finansiel virksomhed)
 
3)
Summen af 3.1-3.4
 

Stillet supplerende sikkerhed i procent af dagsværdi af udstedelse, jf. pkt 1:

 
4.1
Sikkerhed for udlån til erhverv i intervallet 60-70 procent
 
 
4.2
Overskridelse af belåningsgrænser i alt som følge af faldende markedsværdier m.v.
 
4)
Sammensætning af lovpligtig supplerende sikkerhed i alt
 
 
5.1
Ejerboliger til helårsbrug
 
 
5.2
Private andelsboliger
 
 
5.3
Private beboelsesejendomme til udlejning, herunder friplejeboliger
 
 
5.4
Alment boligbyggeri
 
 
5.5
Ungdomsboliger
 
 
5.6
Ældreboliger m.v.
 
 
5.7
Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål
 
 
5.8
Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.
 
 
5.9
Fritidshuse
 
 
5.10
Kontor- og forretningsejendomme
 
 
5.11
Industri- og håndværksejendomme
 
 
5.12
Kollektive energiforsyningsanlæg
 
 
5.13
Ubebyggede grunde
 
5)
Lovpligtig supplerende sikkerhed fordelt på ejendomskategorier i alt