Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2011

I medfør af § 16, stk. 3, nr. 2, i lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, har Skatterådet fastsat følgende:

Værdi af fri kost og logi

§ 1. For medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet ansættes værdien til 35.595 kr. for hele året (2.966,25 kr. pr. måned).

Stk. 2. For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der alene modtager fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien af fuld kost til 70 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 60 kr. pr. dag. For 1 måltid ansættes værdien til 35 kr. pr. dag.

Stk. 3. For personale ved militæret, der modtager frit kvarter, bortset fra de i ligningslovens § 7, nr.16, nævnte, ansættes værdien heraf til 495 kr. pr. måned.

Stk. 4. Såfremt der i stedet for fri kost og logi er udbetalt en kontant ydelse, skal den kontante ydelse behandles som løn.

Ikrafttræden mv.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011 og har virkning for indkomståret 2011.

Skatterådet, den 16. november 2010

Hanne Søgaard Hansen

/ Søren Schou