Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation

I medfør af § 832, stk. 5, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010, fastsættes:

§ 1. I sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, og hvor den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen, kan den sigtede vedtage udenretlig konfiskation af følgende genstande:

1) Udstyr til motordrevne køretøjer, der er ulovligt efter færdselsloven eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

2) Knallerter, hvor betingelserne for indenretlig konfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 6, er opfyldt.

3) Våben, ammunition, eksplosivstoffer og fyrværkeri, som sigtede ikke lovligt er i besiddelse af, samt knive og dolke, som sigtede bærer ulovligt efter våbenlovens § 4, stk. 1.

4) Euforiserende stoffer, som sigtede ikke lovligt er i besiddelse af, samt genstande, der benyttes eller er bestemt til at benyttes ved indtagelse eller fordeling af sådanne stoffer.

5) Udbytte, der er indvundet ved overtrædelse af jagt- eller fiskerilovgivningen, samt redskaber, herunder våben, som er anvendt til ulovlig jagt eller fiskeri.

6) Radioudstyr, teleterminaludstyr og andre elektriske og elektroniske apparater, der er benyttet i strid med lov om radiofrekvenser, og sådant udstyr, der markedsføres i strid med lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, og som i henhold til lov om radiofrekvenser ikke kan anvendes lovligt her i landet.

7) Ulovligt indførte lægemidler.

8) Plakater og skrifter, der opsættes, ombæres eller uddeles i strid med ordensbekendtgørelsen, og genstande, der benyttes i forbindelse hermed.

9) Genstande, der benyttes i forbindelse med overtrædelse af ordensbekendtgørelsens bestemmelser om offentlige forlystelser.

10) Genstande, der benyttes til ulovligt hasard.

11) Genstande, der benyttes i forbindelse med tyveri, brugstyveri eller hærværk.

12) Dyr og planter samt dele eller produkter heraf, som har været transporteret, opbevaret eller på anden måde behandlet i strid med bestemmelser, der er fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 30 eller § 71, stk. 2 og 3, eller fortsat er i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1.

13) Levende bier, der indføres i strid med lov om biavl eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

14) Planter, herunder dele heraf, der indføres i strid med lov om planteskadegørere eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

15) Genstande, der benyttes eller er bestemt til at benyttes i forbindelse med overtrædelse af næringslovens § 12, stk. 4.

16) Genstande, herunder varelager, der benyttes eller er bestemt til at benyttes i forbindelse med overtrædelse af § 1, stk. 5, eller § 10 a, stk. 3, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

17) Produkter af animalsk oprindelse, der er indført i strid med lov om hold af dyr eller lov om fødevarer eller bestemmelser fastsat eller opretholdt i medfør af disse love.

18) Dopingmidler, der fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes i strid med lov om forbud mod visse dopingmidler.

19) Kemiske stoffer og produkter, der indføres, besiddes, sælges, anvendes eller på anden måde håndteres i strid med lov om kemiske stoffer og produkter eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

20) Gødning, ren eller sammensat, der indeholder mere end 16 masseprocent kvælstof hidrørende fra ammoniumnitrat, der sælges i strid med bekendtgørelse om begrænsning af salg af gødning der indeholder ammoniumnitrat.

§ 2.  Udenretlig konfiskation kan endvidere vedtages med hensyn til pengeudbytte indvundet ved en strafbar handling i sager, i hvilke der ikke bliver spørgsmål om højere straf end bøde.

Stk. 2. I stedet for vedtagelse af konfiskation af de genstande, der er nævnt i § 1, nr. 5, kan der vedtages konfiskation af et beløb svarende til genstandenes værdi eller en del heraf.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1186 af 10. oktober 2010 om udenretlig vedtagelse af konfiskation ophæves.

Justitsministeriet, den 18. november 2010

Lars Barfoed

/ Carsten Kristian Vollmer