Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Forskudsregistreringen for 2000
    Kapitel 2Beregning af indeholdelsesprocenten for 2000
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2000

 

I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 1, 3. pkt., § 52, stk.  2, 3. pkt., § 53, stk. 1, 3. pkt., og § 54 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Forskudsregistreringen for 2000

§ 1. Ved forskudsregistreringen for 2000, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 2-5:

1) indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1998, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 7 pct.

2) indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1999, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 3,5 pct.

    Stk. 2. Posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2000 på grundlag af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 1999, jf. dog 4. pkt. For ejerlejligheder reguleres grundlaget med 15 pct., dog med 20 pct. for ejerlejligheder i København og Frederiksberg kommuner, og for øvrige ejendomme med 10 pct. Progressionsgrænsen fastsættes foreløbigt til 2.650.000 kr. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2000 til 40 pct. af overskud af egen bolig, der indgår i slutligningen for 1998 eller i forskudsregistreringen for 1999, reguleret efter stk. 1.

    Stk. 3. Ved forskudsregistreringen for 2000 af

1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik,

2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring, og

3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer:

a) indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1998, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 5,9 pct.

b) indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1999, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2000 med 3,2 pct.

Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

    Stk. 4. Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2. Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2000 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 3. Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2000 på grundlag af oplysninger fra SU-styrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 4. Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Centrale Lønanvisning, ansættes ved forskudsregistreringen for 2000 med udgangspunkt i pensionen for juli 1999 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 734 af 10. oktober 1998. Det omregnede helårsbeløb forhøjes med 1,5 pct., og der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§ 5. Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2000 med udgangspunkt i pensionen for september måned 1999 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 734 af 10. oktober 1998. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocenten for 2000

§ 6. Indeholdelsesprocenten på skattekortet for 2000 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

1) Skattekommunens laveste skatteprocent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 7,0 pct. efter personskattelovens § 6).

2) En procent beregnet som mellemskatten på 6 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst og ganget med 100.

3) En procent beregnet som topskatten på 15 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, og med tillæg af positiv kapitalindkomst, og ganget med 100.

    Stk. 2. Procenterne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

    Stk. 3. Såfremt der efter reglerne i § 12 B i bekendtgørelse nr. 734 af 10. oktober 1998, skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocenten, forhøjes indeholdelsesprocenten med højst det antal hele pct. point, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

    Stk. 4. Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocent større end 59 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 59 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten.

    Stk. 5. Indeholdelsesprocenten efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

 

Skatteministeriet, den 9. september 1999

Ole Stavad

/H. K. Andersen