Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en referencerente

I medfør af § 213, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010, fastsættes:

§ 1. Referencerenten udregnet på grundlag af stk. 2 og 3 anvendes i beregningen af henlæggelse til sparekassereserve og fondsreserve, jf. §§ 213, stk. 1, og 221 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Referencerenten tager udgangspunkt i en rentesats opgjort som gennemsnittet af den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S ved udgangen af hver måned offentliggjorte gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år.

Stk. 3. Gennemsnitsrenten efter stk. 2 ganges med 7/8 og nedrundes til nærmeste hele antal procentpoint.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Finanstilsynet, den 21. december 2010

Ulrik Nødgaard

/ Signe Kreiner