Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler m.v.

Herved bekendtgøres lov om centre for undervisningsmidler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1306 af 11. december 2006, med de ændringer, der følger af § 73 i lov nr. 562 af 6. juni 2007.

§ 1. Professionshøjskoler, der udbyder efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og af pædagoger, samt i særlige tilfælde professionshøjskoler, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen, varetager opgaven som centre for undervisningsmidler. Undervisningsministeren kan dog godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm, jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Opgaven som center for undervisningsmidler består i at

1) omfatte en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til undervisningsinstitutioner,

2) sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. om undervisningsmidler og deres anvendelse og

3) yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug.

Stk. 3. Opgaven som center for undervisningsmidler kan bestå i

1) kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner m.fl. og

2) pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug af elektronisk net.

§ 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om professionshøjskolernes varetagelse af opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne, brugerbetaling og om det geografiske område, som professionshøjskolen skal dække. Professionshøjskolens varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler skal i forhold til offentligheden klart fremstå som en særlig del af professionshøjskolens virksomhed.

§ 3. Undervisningsministeriet yder inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove tilskud til professionshøjskolerne til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler og aktiviteter efter § 1, stk. 2.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. (Ophævet).

§ 6. Loven træder i kraft den 1. august 1997.

§ 7. Lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler ophæves.

Stk. 2. Indtil valg af bestyrelse har fundet sted, jf. § 2, stk. 3, ledes centret for undervisningsmidler af den hidtidige ledelse af amtscentralen for undervisningsmidler, jf. lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 145 af 25. marts 2002, hvis § 60 ændrer affattelsen af § 1, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. (Udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvis § 6 ændrer affattelsen af §§ 1-3 samt ophæver §§ 4-5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 71) og 9 træder i kraft den 1. januar 2006. § 2, stk. 2, og § 3 i lov nr. 471 af 10. juni 1997 om centre for undervisningsmidler m.v., som ændret ved § 60 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, ophæves den 1. januar 2006.

Stk. 3. (Udeladt).

Stk. 4. De i § 6 nævnte centre for undervisningsmidler, der drives af amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune, inddrages med virkning fra den 1. januar 2007 i CVU’er og omfattes af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. dog § 1 i lov om centre for undervisningsmidler m.v. Undervisningsministeren træffer efter indstilling fra den midlertidige bestyrelse og bestyrelsen for et CVU beslutning om, at centeret for undervisningsmidler fra den 1. januar 2007 inddrages i CVU’et.

Stk. 5. Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner gælder for de i stk. 3 og 4 nævnte inddragelser og sammenlægninger.

Stk. 6. (Udeladt).

Stk. 7. (Udeladt).

§ 9

Ved overgang til selveje af de i § 1 nævnte institutioner eller inddragelse i et CVU og ved inddragelse af centre for undervisningsmidler i CVU’er, jf. § 6, overtager undervisningsministeren de faste ejendomme og dertil knyttede rettigheder og forpligtelser og stiller ejendommene til disposition for institutionerne på vilkår, som fastsættes af undervisningsministeren. Ministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til de af denne paragraf omfattede selvejende institutioner.


Lov nr. 562 af 6. juni 2007, hvis § 73 ændrede affattelse af § 1, stk. 1, og §§ 2 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 49

Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 69-79 træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 3. (Udeladt).

Stk. 4. (Udeladt).

Stk. 5. (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 8. august 2011

Troels Lund Poulsen

/ Jacob Sten Jensen

Officielle noter

1) § 7 i lov nr. 591 af 24. juni 2005 indeholder bestemmelser om midlertidige bestyrelser i 2006.