Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Rammeaftaler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, som skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen.

Stk. 3. Socialministeren kan udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om rammeaftalerne, herunder om, hvilke tilbud efter denne lov der er omfattet af rammeaftalen, om de nærmere krav til aftalernes indhold, om tidsfrister for indgåelse af aftalerne, om koordinering af kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og om udviklingsplaner, jf. § 9.«

2. I § 89, stk. 2, § 91, stk. 1, 3. pkt., § 94, 2. pkt., og § 94 a, 2. pkt., ændres »§ 90, stk. 1« til: »§ 90«.

3. I § 92, stk. 5, ændres »§ 90, stk. 1,« til: »§ 90«.

4. § 186, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Tilbuddet skal være til rådighed for øvrige kommuner, i det omfang det fastlægges i rammeaftalen, jf. § 6.«

5. I § 186, stk. 2, nr. 2, udgår », jf. § 6, stk. 3«.

6. Overskriften før § 188 udgår.

7. § 188 ophæves.

§ 2

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, 4. pkt., § 54, stk. 2, 3. pkt., § 57, stk. 3, 2. og 3. pkt., § 185 c, stk. 2, og § 185 e ændres »§ 185 b, stk. 4« til: »§ 185 b, stk. 3«.

2. I § 178 a, stk. 1, ændres »§ 11 a« til: »§ 11 a, stk. 1, 2, 4 og 5,«.

3. § 185 b, stk. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter stk. 1 og § 105, stk. 2, som er beliggende i regionen. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalerne, som skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen.

Stk. 5. Socialministeren kan udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne.

Stk. 6. Socialministeren fastsætter nærmere regler om rammeaftalerne, jf. stk. 3, herunder om de nærmere krav til aftalernes indhold, om tidsfrister for indgåelse af aftalerne og om koordinering af kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.«

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1054 af 7. september 2010, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 og § 2 i lov nr. 628 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 7, ændres »efter stk. 4, 2. pkt.« til: »efter stk. 4, 2. eller 3. pkt.«

2. § 44, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet i København, den 13. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benedikte Kiær

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.