Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. § 14 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner har ikke virkning for tilskudsåret 2012.

§ 2. Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne for tilskudsåret 2012, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis kommunernes regnskaber for 2011 under et udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2011 end det budgetterede niveau korrigeret efter § 3. Nedsættelsen udgør forskellen mellem de regnskabsførte og de korrigerede budgetterede serviceudgifter for 2011.

§ 3. For kommunerne samlet korrigeres de budgetterede serviceudgifter for 2011 med et beløb, som udgør forskellen mellem det af kommunerne budgetterede beløb og en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat ramme for kommunernes serviceudgifter for 2011. Der korrigeres endvidere for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab.

§ 4. Nedsættelsen efter § 2 opgøres og fordeles mellem kommunerne af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

Stk. 3. 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger det korrigerede budget for 2011. Nedsættelsen fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af forskellen mellem de regnskabsførte serviceudgifter og de korrigerede budgetter for 2011 opgjort for de kommuner, der er omfattet af 1. pkt. Korrektionen nævnt i 1. og 2. pkt. foretages på baggrund af ændrede forudsætninger fra budget til regnskab.

§ 5. Nedsættelsen efter § 2 afregnes i månederne oktober, november og december 2012.

§ 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.

§ 7. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.