Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

I medfør af § 113, stk. 2, og § 185, stk. 2 og 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1633 af 21. december 2010 om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang:

§ 1. Bekendtgørelsen med bilag gælder for:

1) Ny-, om- eller tilbygning på 500 m2 bruttoetageareal eller mere, herunder bebyggelser, der omfatter en flerhed af bygninger på samlet 500 m2 bruttoetageareal eller mere.

2) Alle indendørs arbejder, uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og vandtæt.

3) Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder.

Stk. 2. Ved vinterforanstaltninger forstås årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger i perioden 1. november – 31. marts.

§ 2. Arbejder omfattet af § 1, stk. 1, der ikke er afsluttet inden den 1. november, skal videreføres efter denne dato med normal arbejdsindsats og således, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer og konstruktioner før, under eller efter arbejdets udførelse. Arbejder, der påbegyndes i perioden 1. november til 31. marts, skal på samme måde gennemføres uanset vejrliget.

Stk. 2. Pligten efter stk. 1, der også omfatter detailplanlægning af vinterforanstaltninger, påhviler den eller de entreprenører, der har indgået kontrakt med bygherren.

§ 3. Til brug for entreprenørens prissætning, detailplanlægning og udførelse af arbejdet skal bygherren i udbudsmaterialet angive:

1) Hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger som nævnt i bilag 1, der skønnes nødvendige for, at bestemmelsen i § 2 kan opfyldes.

2) Hvorledes de vejrligsbestemte foranstaltninger som nævnt i bilag 1, og årstidsbestemte foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, skal fordeles mellem entreprenørerne.

3) Krav til byggepladsforanstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse i perioden 1. november – 31. marts, uanset om disse udføres i eller uden for perioden.

Stk. 2. Under arbejdets gang skal bygherren supplere angivelserne efter stk. 1, hvis disse viser sig ufuldstændige.

Stk. 3. Gennemføres byggeriet i totalentreprise, påhviler pligten efter stk. 1 og stk. 2 totalentreprenøren.

§ 4. Bygherren kan, uanset § 3, indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger ved arbejder over følgende grænser:

1) 3 mio. kr. ekskl. moms ved den enkelte stor- eller fagentreprise.

2) 20 mio. kr. ekskl. moms ved hovedentrepriser.

Stk. 2. Entreprenørens tilbud skal da indeholde alt arbejde inklusive vinterforanstaltninger med henblik på, at entreprenørens pligt, jf. § 2, kan efterleves.

Stk. 3. Til brug for eventuelle underentreprenørers prissætning, detailplanlægning og udførelse af arbejdet skal entreprenøren angive de i § 3, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger, med mindre den enkelte underentreprise overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms.

§ 5. Pligten til at videreføre arbejdet efter § 2 kan fraviges, hvis arbejdet trods indsats af vinterforanstaltninger af sædvanlig type i normalt omfang ikke kan holdes i gang.

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen at påse, at bygge- og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 7. Med bøde straffes den entreprenør, der overtræder § 2. Med bøde straffes bygherren, der overtræder § 3, stk. 1 og stk. 2. I totalentreprise straffes totalentreprenøren med bøde for overtrædelse af § 3, stk. 1 og stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2011 og gælder for bygge- og anlægsarbejder, der udbydes denne dato eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på bygge- og anlægsarbejder, der er udbudt inden den 20. maj 2011.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 18. maj 2011

Finn Lauritzen

/ Marie Voldby


Bilag 1

Vejrligsbestemte foranstaltninger

I udbudsmaterialet skal bygherren angive hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger, som nedenfor nævnt, der skønnes nødvendige, for at bestemmelserne i § 2 kan opfyldes, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

Vejrligsbestemte foranstaltninger i perioden 1. november til 31. marts
1. Byggepladsforanstaltninger
Snerydning, grusning og afisning
Beskyttelse af materialer mod frost
2. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder
Foranstaltninger mod frostulemper
Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed
Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på udførte konstruktioner
Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost
Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord
Opbrydning af frostskorpe
Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund
3. Foranstaltninger ved betonarbejde
Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer
Foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdende beton
4. Foranstaltninger ved opmuring
Foranstaltninger til sikring af mørtel mod lave temperaturer
Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod frost
5. Foranstaltninger ved tagdækning
Foranstaltninger mod nedbør
Tørring af taget ved lave temperaturer
Fjernelse af sne, rim, is og vand
6. Foranstaltninger ved indendørs arbejder
Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk
Opvarmning og ventilation