Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af visse typer af virksomheder fra krav i lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber

I medfør af § 4, stk. 2, og § 5, stk. 4, i lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, som ændret ved lov nr. 620 af 14. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Selskaber, der er oprettet med hjemmel i § 8, stk. 1, nr. 1, i lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner, er ikke omfattet af kravene i lovens § 4, stk. 1.

§ 2. Følgende virksomheder er ikke omfattet af kravene i lovens § 5, stk. 1-3:

1) Selskaber, der er oprettet med hjemmel i § 8, stk. 1, nr. 1, i lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner.

2) Selskaber, der har til formål at byomdanne ældre erhvervs- og havneområder (byomdannelsesselskaber).

3) Selskaber, hvor private ejere besidder mindst 50 pct. af selskabets kapital og stemmerettigheder, og hvor selskabets aktivitet er eksport af løsninger til udlandet.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1531 af 14. december 2006 ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 15. juni 2011

Brian Mikkelsen

/ Victor Kjær