Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven

I medfør af § 45, stk. 4, og § 53 i lov nr. 433 af 26. juni 1998 om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), (som ændret ved § 1 i lov nr. 958 af 20. december 1999 og senest ved § 40 i lov nr. 165 af 15. marts 2000), og § 4, stk. 7, og § 14 B i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 12. august 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 958 af 20. december 1999, fastsættes følgende:

§ 1. Er de skatteansættende myndigheder for sælgerne forskellige kommunale skattemyndigheder, vælger disse hvilken kommunal skattemyndighed, der skal træffe afgørelse om den samlede kontantomregnede overdragelsessum og fordelingen af denne for aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 45, stk. 2, og for fast ejendom som nævnt i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, med direkte bindende virkning for alle sælgere og alle købere.

    Stk. 2. Kan de kommunale skattemyndigheder ikke opnå enighed om valg af en kommunal skattemyndighed efter stk. 1, træffer den told- og skatteregion, der omfatter de pågældende kommuner, afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i stk. 1. Er de pågældende kommuner beliggende i flere told- og skatteregioner, vælger disse hvilken told- og skatteregion, der træffer afgørelsen.

§ 2. Er en told- og skatteregion skatteansættende myndighed for en eller flere sælgere, træffer told- og skatteregionen afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

    Stk. 2. Er der flere told- og skatteregioner som skatteansættende myndigheder for sælgerne, vælger de pågældende told- og skatteregioner hvilken told- og skatteregion, der skal træffe afgørelsen.

§ 3. Er Told- og Skattestyrelsen skatteansættende myndighed for en eller flere sælgere, træffer Told- og Skattestyrelsen afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

§ 4. Har ingen sælger en skatteansættende myndighed, træffer den skatteansættende myndighed for køber afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

    Stk. 2. Er der flere skatteansættende myndigheder for køberne, finder §§ 1 - 3 tilsvarende anvendelse.

§ 5. Ved valg af skattemyndighed efter §§ 1, 2 og 4 lægges der vægt på antallet af sælgere henholdsvis købere og disses ejerandele samt aktivernes eller den faste ejendoms beliggenhed i de berørte kommuner henholdsvis told- og skatteregioner.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2000.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for skatteansættelser vedrørende salg af aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 45, stk. 2, og fast ejendom som nævnt i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, der finder sted den 1. januar 2000 eller senere.

Skatteministeriet, den 7. juni 2000

Ole Stavad

/K.-H. Ludolph