Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Befordringsfradrag
Kapitel 2 Befordringsgodtgørelse
Kapitel 3 Beregningsgrundlaget
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Beregningsgrundlaget for Skatterådet fastsættelse af befordringssatser for 2012
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2012 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring

I medfør af § 9 B og § 9 C i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, har Skatterådet fastsat følgende:

Kapitel 1

Befordringsfradrag

§ 1. Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2012 er fastsat således:

1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag,

2) 25 -120 km inkl. 2,10 kr. pr. kilometer,

3) over 120 km 1,05 kr. pr. kilometer.

§ 2. For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 120 kilometer med 2,10 kr. pr. kilometer efter de nærmere betingelser i ligningslovens § 9 C, stk. 3.

§ 3. For personer med lav indkomst tillægges fradraget en procentdel efter reglerne i ligningslovens 9 C, stk. 4.

Kapitel 2

Befordringsgodtgørelse

§ 4. Med virkning fra den 1. januar 2012 er godtgørelse, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af ligningslovens § 9 B skattefri, hvis den ikke overstiger følgende beløb:

1) Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt 3,80 kr. pr. kilometer,

2) kørsel udover 20.000 kilometer årligt 2,10 kr. pr. kilometer,

3) for benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil,

4) for benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er satsen 0,50 kr. pr. kilometer.

§ 5. Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at arbejdsgiveren eller hvervgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel, cykel, knallert, 45-knallert eller scooter.

Stk. 2. Erhvervsmæssige befordringsudgifter ved kørsel i lønmodtagerens egen bil eller på lønmodtagerens egen motorcykel, cykel, knallert, 45-knallert eller scooter, kan ikke dækkes ved udlæg efter regning.

Stk. 3. Fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse er ikke skattefri, men medregnes ved indkomstopgørelsen.

Stk. 4. Der kan udbetales forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige acontobeløb. Forskuddet skal være afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel.

§ 6. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse § 2 indeholde:

1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

2) Kørslens erhvervsmæssige formål.

3) Dato for kørslen.

4) Kørslens mål med eventuelle delmål.

5) Angivelse af antal kørte kilometer.

6) De anvendte satser.

7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

§ 7. Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Skatterådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst, og arbejdsgiveren skal indberette beløbet som løn. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren eller hvervgiveren ved den endelige opgørelse anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

§ 8. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres med den udbetalte befordringsgodtgørelse.

§ 9. Er der udbetalt forskud, skal den endelige opgørelse og afregning af den skattefri befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, være foretaget ved udgangen af den måned, som følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er foretaget.

§ 10. Grænsen på 20.000 kilometer for udbetaling af den høje sats, jf. § 4, nr. 1), gælder kun for den enkelte arbejdsgiver.

§ 11. Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for den ansatte. Tilsvarende gælder, hvis firmabil er stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver. En undtagelse er dog de tilfælde, hvor lønmodtageren betaler den arbejdsgiver, der har stillet firmabilen til rådighed, fuldt vederlag for den kørsel, der sker for den arbejdsgiver, der ikke har stillet bilen til rådighed.

§ 12. Lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri befordringsgodtgørelse, kan alene foretage det sædvanlige befordringsfradrag i den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 9 C, dvs. med satserne i § 1.

§ 13. Lønmodtagere, som i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på én gang, jf. ligningslovens § 9 B, stk. 3, kan i det omfang, der ikke er modtaget skattefri godtgørelse med satserne i § 4, i stedet foretage fradrag ved opgørelsen af den personlige indkomst med disse satser.

Kapitel 3

Beregningsgrundlaget

§ 14. Skatterådets beregningsgrundlag for satsfastsættelsen fremgår af bilag 1.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Skatterådet, den 13. december 2011

Hanne Søgaard Hansen

/ Søren Schou


Bilag 1

Beregningsgrundlaget for Skatterådet fastsættelse af befordringssatser for 2012

Skatterådet har ved fastsættelsen af befordringssatserne for 2012 valgt at tage udgangspunkt i en benzindreven bil, der efter EU- norm antages at køre 13,2 kilometer pr. liter. Ved satsfastsættelsen har Skatterådet valgt en pris på 12,54 kr. pr. liter benzin. Den årlige kørsel er sat til 24.000 kilometer, heraf 12.000 kilometer privat kørsel. Skatterådet har valgt ikke at lægge sig fast på en bestemt anskaffelsessum for bilen, men har i stedet sat det årlige værditab på bilen til 30.000 kr. De årlige vedligeholdelsesomkostninger er sat til 17.649 kr., der bl.a. omfatter udgifter til service og udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og ekstraordinære udgifter til vask, parkering m.v., fordi bilen kører relativt mange kilometer pr. år. De ordinære udgifter til vask og parkering m.v. er sat til 3.493 kr. Udgiften til dæk udgør 4.013 kr., idet prisen på et dæk er sat til 1.463 kr., og et dæk forudsættes at holde 35.000 kilometer i lighed med anbefalingen fra FDM. Forsikringsudgiften er sat til 9.519 kr. Der indgår ikke finansielle omkostninger ved beregningen, idet renter skattemæssigt behandles særskilt.

Den høje sats for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse efter ligningslovens § 9 B for erhvervsmæssig kørsel i egen bil er herefter fastsat således:

Variable udgifter:
     
Brændstof
(24.000 x 12,54/13,2) kr. =
22.800 kr.
 
Dæk
(1.463 x 4 x 24.000/35.000) kr.
4.013 kr.
 
Vedligeholdelse
 
17.649 kr.
 
I alt
 
44.462 kr.
44.462 kr.
       
I alt pr. kilometer
44.462 kr./24.000 kilometer =
1,85 kr. pr. kilometer *
 
       
Faste udgifter:
     
       
Forsikring
 
9.519 kr.
 
Årlig ejerafgift
 
3.680 kr.
 
Vask, parkering m.v.
 
3.493 kr.
 
I alt
   
16.692 kr.
       
Kapitalomkostninger:
     
Værditab
   
30.000 kr.
Samlede udgifter:
   
91.154 kr.
       
I alt pr. kilometer
91.154 kr./24.000 kilometer
3,80 kr. pr. kilometer
 

* Den lave sats er fastsat som de variable udgifter 1,85 kr. pr. kilometer + et skønsmæssigt fastsat kilometerafhængigt værditab på 0,25 kr. pr. kilometer i alt: 2,10 kr. pr. kilometer.

Det kilometerafhængige værditab skal ses i sammenhæng med, at en brugt bil ved salg alt andet lige opnår en højere pris, såfremt den har kørt mindre end gennemsnittet for årgangen og en lavere pris, dersom den har kørt længere end gennemsnittet for årgangen.

Befordringsfradragssatsen 25 - 120 kilometer er fastsat som den lave godtgørelsessats.

Cykel, knallert, 45-knallert eller scooter

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter er skønsmæssigt fastsat til 0,50 kr. pr. kilometer.