Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Forsætlige overtrædelser med en samlet unddragelse på 100.000 kr. og derover af bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen, jf. bilag 1, og overtrædelser af straffelovens § 289 med hensyn til bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen straffes med bøde på op til 60 pct. af de skyldige skatter og afgifter, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Det strafbare forhold skal vedrøre midler indestående på konti eller værdier opbevaret i depot hos pengeinstitutter eller tilsvarende økonomiske aktører, som er hjemmehørende i et land eller en i skattemæssig henseende selvstændig jurisdiktion, som ikke er opført på den liste, der er optaget som bilag 2 til denne lov.

2) Forinden en henvendelse er kommet frem til den skattepligtige fra told- og skatteforvaltningen eller en anden myndighed vedrørende midler eller værdier, jf. nr. 1, skal den skattepligtige have angivet sig selv til told- og skatteforvaltningen og skal herunder aflægge fuldstændig tilståelse. Den skattepligtige skal bistå told- og skatteforvaltningen med at foretage en korrekt ansættelsesændring.

3) Angivelsen skal være kommet frem til told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 1. juli 2012 til og med den 30. juni 2013.

4) De skyldige skatter og afgifter vedrørende det pågældende forhold skal betales inden for en frist, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige har overtrådt skattekontrollovens § 15.

§ 2. Skattekontrollovens § 21 finder ikke anvendelse i tilfælde, som er omfattet af § 1, stk. 1.

§ 3. Told- og skatteforvaltningen kan i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Reglerne i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af anklageskrift finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

§ 5. I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011, som ændret senest ved lov nr. 275 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 289 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.«

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 16. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen


Bilag 1

Skattekontrolloven

Kildeskatteloven

Lov om beskatning ved dødsfald

Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Lov om investeringsfonds

Lov om arbejdsmarkedsbidrag

Momsloven

Lov om lønsumsafgift

Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Lov om forskellige forbrugsafgifter

Lov om afgift af spiritus m.m.

Lov om afgift af dødsboer og gaver

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Lov om afgift af mineralvand m.v.

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Lov om afgift af affald og råstoffer

Lov om beskatning af pensionsordninger m.v.

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Lov om afgift af konsum-is

Lov om afgift af elektricitet

Lov om afgift af naturgas og bygas

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Lov om afgift af svovl

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

Lov om afgift af spildevand

Lov om tobaksafgifter

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Lov om afgift af vejbenyttelse

Lov om afgift af ledningsført vand

Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer


Bilag 2

Argentina
Indien
New Zealand
Tjekkiet
Armenien
Indonesien
Norge
Trinidad og Tobago
Australien
Irland
Pakistan
Tunesien
Aserbajdsjan
Island
Polen
Tyrkiet
Bangladesh
Israel
Portugal
Tyskland
Belarus
Italien
Puerto Rico
Uganda
Brasilien
Jamaica
Rumænien
Ukraine
Bulgarien
Japan
Rusland
Ungarn
Canada
Kenya
Serbien
USA
Chile
Kina
Slovakiet
US Virgin Islands
Cypern
Kirgisistan
Slovenien
Venezuela
Egypten
Letland
Spanien
Vietnam
Estland
Litauen
Sri Lanka
Zambia
Filippinerne
Makedonien
Storbritannien
(Danmark)
Finland
Malaysia
Sverige
 
Frankrig
Malta
Sydafrika
 
Færøerne
Marokko
Sydkorea
 
Grækenland
Mexico
Taipei
 
Grønland
Montenegro
Tanzania
 
Guam
Nederlandene
Thailand