Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kursus i almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandforsyningshygiejne skal indeholde følgende delelementer:
Bilag 2 Eksempler på komponenter, der kan indgå i kortlægningen af vandforsyningens produktionssystem:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

I medfør af § 56 a og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for indførelse af kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg ved indførelse af en ledelsesmæssig ramme, der sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevandet.

§ 2. Et alment vandforsyningsanlæg skal foranledige, at den driftsansvarlige for et alment vandforsyningsanlæg gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne jf. bilag 1.

§ 3. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m3 vand pr. år eller mere, skal indføre kvalitetssikring ved:

1) at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne, jf. bilag 2,

2) at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l. ,

3) at vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede produktionssystem, herunder fra de enkelte komponenter, uhensigtsmæssige konstruktioner og den samlede vedligeholdelsestilstand samt fra driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet,

4) at udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den prioriterede indsats, som følger af punkt 3, og

5) at løbende følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag.

§ 4. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer mere end 750.000 m3 vand pr. år skal opfylde kravene i § 3 ved at indføre ISO22000, eller systemer, der bygger på HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points) som for eksempel Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed eller tilsvarende systemer.

§ 5. Et alment vandforsyningsanlæg skal underrette kommunalbestyrelsen om indførelsen af kvalitetssikring jf. §§ 2-4 og arten af denne senest 6 måneder efter indførelsen.

§ 6. Kvalitetssikring, jf. §§ 2-4, skal være indført senest 31. december 2014.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 2-6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 14. februar 2013.

Miljøministeriet, den 8. februar 2013

Ida Auken

/ Thorbjørn Fangel


Bilag 1

Kursus i almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandforsyningshygiejne skal indeholde følgende delelementer:

1. Vandværkets opbygning

2. Boringer

3. Vandbehandling

4. SRO

5. Beholderanlæg

6. Udformning og indretning af vandværk

7. Indretning af ledningsnet

8. Vandkvalitet

9. Beredskab og forsyningssikkerhed

10. Forebyggelse af forureninger

11. Kvalitetssikring af en vandforsyning

12. Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer

13. Forureningskilder for bakterier og mikroorganismer

14. Viden om risiko for forurening af komponenterne i vandforsyningens produktionssystem

15. Identifikation af fare for forurening i vandforsyningssystemet

16. Gode hygiejneregler

17. Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer


Bilag 2

Eksempler på komponenter, der kan indgå i kortlægningen af vandforsyningens produktionssystem:

A. Kildeplads

1. Grundareal

2. Aflåsning

3. Hegn

4. Beplantning

B. Boringer

1. DGU-nr.

2. Borejournal

3. Pejlbarhed

4. Aflåsning

5. Udluftning

6. Tørbrønd

7. Overbygning

8. Stigrør

9. Forerør

10. Forerørsforsegling

11. Råvandsmåler

12. Råvandspumpe

13. Filterrør

14. Kontraventil

15. Ventil

16. Råvandsledning

17. Gruskastning

18. Lerspærre

19. El-kabel

C. Bygning

1. Tag

2. Murværk

3. Fundament

4. Gulve

5. Vinduer

6. Udluftning

7. Tagrende/afledning af regnvand

8. Affugter

9. El-tavle

10. Styresystem

11. SRO-anlæg

12. Alarm

13. Tyverrialarm

14. Telefon

D. Behandlingssystem

1. Iltningstrappe

2. Kompressor iltning

3. Beluftningsanlæg

4. Kapselblæser

5. Åbent sandfilter

6. Trykfilter

7. Kompressorfilter

8. Skyllepumpe

9. Slambassin

E. Beholderanlæg

1. Rentvandsanlæg

2. Murværk/materiale

3. Afløsning

4. Indhegning

5. Ventilation

6. Overløbsrør

7. Beskyttelse af ventilationsåbning

8. Beskyttelse af overløbsrør

F. Udpumpningsanlæg

1. Frekvensstyrede pumper

2. Hydrofor

3. Membranhydrofor

4. Elektronisk vandmåler

G. Ledningsanlæg

1. Kort over ledningsanlæg

2. Hovedledning

3. Forsyningsledninger

4. Stikledninger

5. Vandmålere hos forbrugere

6. Trykforøgerstation

7. Trykpumpe

8. Højdebeholder

9. Stophane

10. Elektronisk flowmåler

H. Andet