Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 TILLÆGSAFTALE TIL DEN DANSK-GRØNLANDSKE DOBBELTBESKATNINGSAFTALE
Bilag 2 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager
Bilag 3 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager
Bilag 4 Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Fire tillægsaftaler af 20. februar 2012, jf. bilag 1-4 til denne lov, til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskat, samt om bistand i skattesager som ændret senest ved lov nr. 1332 af 19. december 2008 gælder i denne del af riget.

Stk. 2. Tillægsaftalerne træder i kraft og finder anvendelse efter bestemmelserne i deres ikrafttrædelsesbestemmelse.

§ 2. I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1561 af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 398 af 9. maj 2012 og senest ved § 6 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland, er skattepligtige af pensionsordninger som nævnt i stk. 1 i danske forsikringsselskaber m.v.«

2. Tre steder i § 15, stk. 7, indsættes efter »§ 1, stk. 1«: »og 3«.

3. I § 16, stk. 1, indsættes efter »§ 1, stk. 1«: »og 3«.

4. I § 23 a, stk. 1 og fire steder i stk. 3, indsættes efter »§ 1, stk. 1«: »og 3«.

5. I § 29, stk. 3, indsættes efter »§ 1, stk. 1«: »og 3«.

6. I § 31, stk. 1, nr. 7, udgår »og«.

7. I § 31, stk. 1, nr. 8, ændres ».« til: », og«.

8. I § 31, stk. 1, indsættes som nr. 9:

»9) hvilke oplysninger der skal meddeles told- og skatteforvaltningen til brug for opgørelsen af den skat efter denne lov, der skal overføres til Grønland efter skatteaftalen mellem Danmark og Grønland af 20. februar 2012.«

9. I § 31, stk. 2, ændres »fuldt skattepligtige her til landet efter kildeskattelovens § 1« til: »skattepligtige efter § 1, stk. 1 og 3«.

§ 3. I lov nr. 474 af 12. juni 2009 om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre foretages følgende ændring:

1. I § 5 ændres »tillægsaftale af 31. august 1997« til: »tillægsaftaler af 31. august 1997 og 20. februar 2012«.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. § 2 har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 3. § 3 træder i kraft og har virkning fra og med den 1. januar 2013.

§ 5. §§ 1 og 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen


Bilag 1

TILLÆGSAFTALE TIL DEN DANSK-GRØNLANDSKE DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

Den danske regering og Naalakkersuisut,

som ønsker at indgå en tillægsaftale til ændring af aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, som ændret senest ved tillægsaftale af 19. august 2008,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

I aftalen indsættes efter artikel 17 som ny artikel:

»Artikel 17 a

Pension

1. Pensioner og andet lignende vederlag, der hidrører fra den ene del af riget og udbetales til en person, der er bosat i den anden del af riget, hvad enten det sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kan kun beskattes i den anden del af riget. Sådanne pensioner og andet lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis:

a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller

b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.

2. Pensioner skal anses for at hidrøre fra en del af riget, hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne del af riget.

3. Hvis en person, som er bosat i Danmark, modtager pension fra en pensionsordning, og der har været indbetalt bidrag til ordningen, mens den pågældende tidligere var bosat i Grønland, skal pensionen helt eller delvis ikke medregnes til skattepligtig indkomst efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4 og 5. Hvis udbetalinger fra pensionsordningen er omfattet af afgift efter pensionsbeskatningsloven, skal udbetalingerne helt eller delvis fritages for denne afgift efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 32, stk. 1 og 3.«

Artikel 2

I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a. Stykke 2 ophæves.

b. I stykke 3, som herefter bliver stykke 2, udgår »og 2«.

Artikel 3

Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den.

Stk. 2. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af aftalen bekendtgøres.

Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2013.

Artikel 4

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

   
For den danske regering
For Naalakkersuisut
   
Thor Möger Pedersen
Maliina Abelsen
   


Bilag 2

Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager

Den danske regering og Naalakkersuisut,

der ønsker at indgå en tillægsaftale i henhold til artikel 24 i aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager,

er blevet enige om følgende:

I tilfælde, hvor en person, der er bosat i den ene del af riget, har en skattebegunstiget pensionsordning i et pensionsinstitut, der er hjemmehørende i den anden del af riget, skal den anden del af riget beskatte det løbende afkast af denne ordning, som om personen var bosat i den anden del af riget.

Efter udløbet af hvert år skal den del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, overføre den skat, som i dette år er opkrævet af afkastet af ordningen, til den del af riget, hvor den pågældende person er bosat.

I tilfælde, hvor en person, der har været bosat i den del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, bliver bosat i den anden del af riget, skal overførsel første gang ske for opkrævet skat, der vedrører det første hele kalenderår, hvor personen er bosat i den anden del af riget. I tilfælde, hvor en person, der har været bosat i den del af riget, hvor pensionsinstituttet ikke er hjemmehørende, bliver bosat i den anden del af riget, hvor pensionsinstituttet er hjemmehørende, skal overførsel første gang undlades for opkrævet skat, der vedrører det første hele kalenderår, hvor personen er bosat i den anden del af riget.

En pensionsordning anses som skattebegunstiget, når indbetalinger til ordningen helt eller delvis kan fradrages ved indkomstbeskatning, eller når den løbende afkasttilskrivning til ordningen beskattes lavere i forhold til beskatningen af afkast af fri opsparing.

Reglerne for og administrationen af overførslen skal fastsættes ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder.

Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af loven bekendtgøres.

Tillægsaftalen har virkning for afkast vedrørende indkomståret 2013 og senere indkomstår, således at der i 2014 første gang overføres opkrævet skat vedrørende indkomståret 2013.

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

   
For den danske regering
For Naalakkersuisut
   
Thor Möger Pedersen
Maliina Abelsen
   


Bilag 3

Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager

Den danske regering og Naalakkersuisut,

der ønsker at indgå en tillægsaftale til ændring af aftalen af 21. august 1990, som blev indgået af parterne i henhold til artikel 24 i aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, og som blev ændret ved aftale af 31. august 1997 mellem parterne,

er blevet enige om følgende:

Aftalen affattes således:

»Dagpenge og rejsegodtgørelse, der udbetales af staten og danske kommuner i forbindelse med udførelsen af offentlige hverv, omfattet af ligningslovens § 9 A, kan kun beskattes i Danmark.

Grønland kompenseres for tilbagetræden for beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelse ved årligt at modtage et beløb svarende til 3,3 mill. kr.

Beløbet reguleres fra 2013 med en procent, der svarer til den gennemsnitlige pris- og lønregulering på statens driftsbudget for det pågældende år.«

Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har underskrevet den. Tillægsaftalen træder dog tidligst i kraft den dag, hvor en lov om Folketingets godkendelse af loven bekendtgøres.

Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2013.

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

   
For den danske regering
For Naalakkersuisut
   
Thor Möger Pedersen
Maliina Abelsen
   


Bilag 4

Aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Naalakkersuisut indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager

Den danske regering og Naalakkersuisut,

der ønsker at indgå en tillægsaftale i henhold til artikel 24 i aftalen af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Overførsel til Grønland af pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet i danske pensions- eller livsforsikringsselskaber for personer, som har skattemæssigt hjemsted i Grønland efter artikel 4 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, behandles ikke som ud- og indbetaling efter pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til de pågældende pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag til ordningerne.

Artikel 2

Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den.

Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen.

Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2012.

Artikel 3

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i København, den 20. februar 2012 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

   
For den danske regering
For Naalakkersuisut
   
Thor Möger Pedersen
Maliina Abelsen