Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Anmeldelsesskema K1
Bilag 2 Oplysninger til anmeldelsen
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

I medfør af § 8, stk. 2, 3. pkt., § 9, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 6, og § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2013, fastsættes:

§ 1. Anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., eller § 11, stk. 5, eller forespørgsel efter § 11, stk. 2, 1. pkt., kan indgives af:

1) enhver af de virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis,

2) enhver sammenslutning af virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis, eller inden for hvilken de pågældende vedtagelser eller samordnede praksis er truffet eller finder sted,

3) enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at indtage en dominerende stilling, og

4) enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at misbruge en dominerende stilling.

Stk. 2. Hvis det kun er en eller enkelte af de deltagende virksomheder, som omhandlet i stk. 1, der indgiver en anmeldelse eller forespørgsel, skal det fremgå af anmeldelsen eller forespørgslen, om de øvrige deltagende virksomheder er blevet underrettet om anmeldelsen eller forespørgslen.

Stk. 3. Ved fælles anmeldelser eller forespørgsler angives en repræsentant, der er bemyndiget til at indsende og modtage dokumenter på vegne af den eller de virksomheder, der indgives en anmeldelse eller forespørgsel for.

§ 2. En anmeldelse eller forespørgsel skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

Stk. 2. Anmeldelse og forespørgsel, herunder indsendelse af ledsagende dokumenter, kan ske i elektronisk form. I så fald erstattes den personlige underskrift i erklæringen i skema K1, der er bilag 1 til denne bekendtgørelse, af en elektronisk signatur.

§ 3. Anmeldelsen eller forespørgslen skal vedlægges en ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K1, bilag 1 og 2.

Stk. 2. Konkurrencerådet kan efter anmodning fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K1, bilag 1 og 2, hvis rådet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

Stk. 3. Senest 8 hverdage fra modtagelsen bekræfter Konkurrencerådet, at anmeldelsen eller forespørgslen er modtaget.

Stk. 4. Konstaterer Konkurrencerådet, at oplysningerne i en anmeldelse, forespørgsel eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter rådet anmelderen skriftligt eller elektronisk herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 5. Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencerådet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen eller forespørgslen, og som anmelderen har eller bør have kendskab til.

§ 4. En anmeldelse eller forespørgsel får retsvirkning fra det tidspunkt, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en fuldstændig og korrekt anmeldelse eller forespørgsel som angivet i § 3.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 466 af 8. juni 2005 om regler for anmeldelse af aftaler m.v. til Konkurrencestyrelsen ophæves.

Konkurrencerådet, den 22. februar 2013

Christian Schultz

/ Kirsten Levinsen


Bilag 1

Anmeldelsesskema K1

Ansøgning om erklæring om ikke-indgreb

Ansøgning om fritagelse

Ansøgning om erklæring om ikke-dominerende stilling eller misbrug efter konkurrenceloven (lovbekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2013)

Aftaler m.v.

Markér med kryds, om De ansøger om:
[ ]
en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, stk. 1, 1. pkt.,
[ ]
en fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 2, jf. stk. 1,
[ ]
en forlængelse af en allerede meddelt fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 4, jf. stk. 1.

Dominerende stilling m.v.

Markér med kryds, om De ansøger om:
[ ]
en erklæring om ikke-dominerende stilling i medfør af konkurrencelovens § 11, stk. 2, 1. pkt.,
[ ]
en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 11, stk. 5.
   
Er de øvrige parter i aftalen bekendt med anmeldelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen?
JA [ ] NEJ [ ]

Oplysninger om de virksomheder, som indgiver anmeldelsen eller forespørgslen

Anmelder

Navn
CVR-nummer
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-post adresse
Branche

Repræsentant for anmelderen

Navn og stilling
Adresse
Postnummer og by
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-postadresse

Anmelder

Navn
CVR-nummer
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Direkte telefonnummer
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-post adresse
Branche

Repræsentant for anmelderen

Navn og stilling
Adresse
Postnummer og by
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-postadresse

Ved anmeldelse af aftaler m.v.:

Hvis der er udpeget en fælles repræsentant for de deltagende virksomheder i aftalen

Navn og stilling
Adresse
Postnummer og by
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-postadresse

Alle parterne i aftalen m.v.

Vedlæg en liste over de deltagende virksomheder i aftalen, vedtagelsen eller den samordnede praksis.

Erklæring

Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte, at der er vedlagt fuldstændige kopier af alle de i skema K1, bilag 2, krævede dokumenter samt, at alle udtalelser er afgivet i god tro.

Såfremt erklæringen afgives af en anden end de deltagende virksomheder, indestår undertegnede for, at oplysningerne m.v. er indgivet på vegne af samtlige anmeldende eller forespørgende virksomheder.

Undertegnede og samtlige anmeldende virksomheder er bekendt med straffebestemmelserne i §§ 22 og 23 i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2013.

Sted og dato
Underskrift
Sted og dato
Underskrift
Sted og dato
Underskrift
Sted og dato
Underskrift

Bemærk!

Bilag 1 udfyldes og indsendes sammen med en besvarelse af de i pkt. 1-12 i bilag 2 nævnte spørgsmål til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,

Carl Jacobsens Vej 35,

2500 Valby

Telefax. nr. 41 71 51 00

E-post: kfst@kfst.dk


Bilag 2

Oplysninger til anmeldelsen

Anmodes der om forlængelse af en fritagelse, som allerede er meddelt i medfør af § 8, stk. 2, indgives enten en ny anmeldelse eller den oprindelige anmeldelse suppleres, hvis den oprindelige anmeldelse er blevet ufuldstændig på grund af ændringer i markedsforholdene eller i de oplysninger, der blev afgivet af de anmeldende virksomheder. Er der ikke sket sådanne ændringer, kan anmelder blot oplyse herom.

1. Aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis.

1.1. Giv en beskrivelse af arten, indholdet og formålet med den anmeldte aftale, vedtagelse eller samordnede praksis. Præcisér, om der er tale om en horisontal eller vertikal aftale.

1.2. Beskriv hvilke bestemmelser i aftalen m.v. eller forhold i øvrigt, som giver anledning til konkurrenceretlige overvejelser.

(I tilfælde, hvor flere virksomheder anmoder om en erklæring i medfør af § 11, stk. 2, 1. pkt., eller § 11, stk. 5, skal pkt. 2-12 nedenfor udfyldes for hver enkelt virksomhed)

2. Økonomiske oplysninger.

2.1. Oplys i DKK for hver af de deltagende virksomheder for det seneste regnskabsår:

1. Omsætning i Danmark

2. Koncernomsætning

3. Oplysninger om de deltagende virksomheder.

3.1. Giv en beskrivelse af de deltagende virksomheders aktiviteter.

4. Markedsbeskrivelser.

4.1. Giv en beskrivelse af ethvert marked, som har relation til aftalen m.v., adfærden eller den dominerende stilling (det relevante marked):

1. Det eller de relevante produktmarkeder, dvs. det eller de produktmarkeder, som aftalen m.v. vedrører.

2. Det eller de relevante geografiske markeder for hvert produktmarked (internationalt, Danmark eller en del heraf).

(Ved forespørgsel efter § 11, stk. 2, 1. pkt., og ved anmeldelse efter § 11, stk. 5, udfyldes også punkt 4.1.3. nedenfor)

3. Tilstødende markeder, dvs. ethvert produktmarked, hvor en eller flere af de deltagende virksomheder er aktive i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de øvrige deltagende virksomheder er aktive, og her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på 25 % eller derover. Dette gælder uanset, om der består et leverandør- eller kundeforhold mellem de pågældende virksomheder.

4.2. Oplys for hvert af de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. :

1. Hver af de deltagende virksomheders samlede årlige omsætning af produkterne (i værdi og volumen).

2. Markedsandele for hver af de deltagende virksomheder (i værdi og volumen).

4.3. Giv en beskrivelse af:

1. Leverandørstrukturen på hver af de deltagende virksomheders indkøbsmarked(er), dvs. det eller de markeder, der leverer input til produkter, der indgår i det relevante produktmarked. Angiv i den forbindelse de fem største leverandører og hver af disses andele af de deltagende virksomheders indkøb af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel e-mail-adresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

2. Udbudsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er). Angiv i den forbindelse de fem største konkurrenter, samt et skøn over deres markedsandele på de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel e-mail-adresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

3. Efterspørgselsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er), herunder kundekoncentration, kundekategorier, kundepræferencer og produktdifferentiering. Angiv i den forbindelse de fem største kunder og hver af disses andele af de deltagende virksomheders salg af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Oplys navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder. Eventuel e-mail-adresse og kontaktperson på disse virksomheder bedes tillige oplyst, såfremt anmelder er i besiddelse heraf.

4. Distributionsstrukturen på hver af de deltagende virksomheders afsætningsmarked(er), dvs. distributionskanaler og servicenet, herunder om de deltagende virksomheders distribution foregår via virksomhederne selv eller via tredjemand.

5. De vigtigste samarbejdsaftaler, som de deltagende virksomheder har indgået med hinanden eller tredjemand (horisontale eller vertikale) på de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. , f.eks. om forskning og udvikling, licenser, fælles produktion, distribution m.v.

5. Koncernoplysninger.

5.1. Hvis nogen af de deltagende virksomheder tilhører en koncern, oplys da for den eller de respektive virksomheder:

1. Navn, adresse, hjemsted og aktiviteter for modervirksomheder, dvs. alle virksomheder og personer, der udøver bestemmende indflydelse over den deltagende virksomhed.

5.2. Har nogen af de deltagende virksomheder eller koncernforbundne virksomheder sammenfaldende aktiviteter på andre markeder end de, som er beskrevet i punkt 4.1. ?

6. Adgangen til markedet og potentiel konkurrence.

6.1. Beskriv de forhold, der kan være af betydning for virksomheder, der ønsker at opnå adgang til de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. Det kan f.eks. være:

Besiddelse af patent-, knowhow, varemærker og andre immaterielle ejendomsrettigheder.

Adgang til forsyninger, bl.a. til råmaterialer.

Adgang til nødvendig infrastruktur, kunde- eller leverandørloyalitet, lovgivningsmæssige krav m.v.

6.2. Hvis nogen ny virksomhed inden for de seneste tre år har skaffet sig adgang til de markeder, som er beskrevet i punkt 4.1. , oplys da navne, adresser og eventuelt telefonnumre på disse virksomheder.

7. Begrundelse for erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, stk. 1, 1. pkt.

7.1. Oplys i forbindelse med ansøgning om en erklæring om ikke-indgreb:

1. Hvilke argumenter kan efter Deres vurdering begrunde, at forbudsbestemmelsen i konkurrencelovens § 6, stk. 1, ikke finder anvendelse?

8. Begrundelse for fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, jf. stk. 1.

Anmeldes der for at opnå fritagelse efter § 8, stk. 1, så oplys på hvilken måde aftalen m.v.:

1. bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser m.v. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,

2. sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved,

3. ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og

4. ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser m.v.

9. Begrundelse for erklæring om, at virksomheden(erne) enkeltvis eller tilsammen ikke besidder en dominerende stilling efter konkurrencelovens § 11, stk. 2, 1. pkt., eller erklæring om ikke-indgreb efter § 11, stk. 5.

9.1. Hvilke forhold bevirker, at den eller de deltagende virksomheder ikke har en dominerende stilling? Følgende forhold kan bl.a. indebære, at en eller flere virksomheder har en dominerende stilling:

Markedsandel

Økonomisk styrke

Adgang til forsyningskilder

Patenter, licenser, varemærker eller knowhow

Kontrol over infrastruktur

Indkøb, produktion eller distribution

Vertikal integration

Eksklusivaftaler i forhold til leverandører og kunder

9.2. Hvordan og i hvilket omfang kan en eller flere virksomheder på markedet handle uafhængigt af de øvrige konkurrenter på markedet eksempelvis ved fastsættelse af priser?

9.3. Beskriv den pågældende adfærd og redegør for, hvorfor den ikke udgør et misbrug af en dominerende stilling.

10. Andre relevante oplysninger.

Angiv eventuelle andre oplysninger, som kan have betydning for behandlingen af sagen, herunder en angivelse af, om samhandelen mellem EU-medlemsstaterne mærkbart kan påvirkes af aftalen m.v., henholdsvis adfærden.

11. Offentliggørelse.

Hvis offentliggørelse af nogle af de indsendte oplysninger vil kunne skade en af de deltagende virksomheder, så angiv hvilke oplysninger, dette omfatter. Angiv også årsagen til, at offentliggørelse heraf vil kunne skade virksomheden.

12. Vedlæggelse af dokumenter.

Til anmeldelsen vedlægges:

Aftalen m.v., som er omtalt i punkt 1.

En ikkefortrolig udgave af anmeldelsen.

Kopi af hver af de deltagende virksomheders seneste årsrapport.

Kopi af eventuelle markedsrapporter, undersøgelser og analyser af relevans for anmeldelsen/forespørgslen.