Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Staten yder for 2013 et tilskud på 632,2 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre.

§ 2. Tilskuddet udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned. Finansministeren kan dog efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 20. marts 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjarne Corydon