Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Råvarer m.v.
Kapitel 3 Den økologiske betegnelse
Kapitel 4 Det økologiske spisemærke
Kapitel 5 Midlertidig anvendelse af det økologiske spisemærke ved lejlighedsvise arrangementer
Kapitel 6 Leverandørdokumentation
Kapitel 7 Dispensation
Kapitel 8 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Gengivelse af det økologiske spisemærke, jf. § 10, stk. 1, og § 12, stk. 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 14 og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører storkøkkener, der i forbindelse med storkøkkendrift markedsfører

1) råvarer under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske råvarer) og

2) retter eller dele af retter under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske retter eller økologiske dele af retter).

§ 2. Ved storkøkken forstås i denne bekendtgørelse restauranter, institutionskøkkener, boder, cateringvirksomheder, marketenderier samt lignende fødevarevirksomhed, der udøver storkøkkendrift.

Stk. 2. Ved storkøkkendrift forstås i denne bekendtgørelse storkøkkeners tilberedning af fødevarer på det sted, hvor de sælges, herunder serveres eller leveres, til den endelige forbruger.

§ 3. Ved råvarer forstås i denne bekendtgørelse fødevarer af landbrugs- eller akvakulturoprindelse i den stand, som de modtages i storkøkkenet, herunder uforarbejdede og forarbejdede fødevarer, der leveres fra anden virksomhed eller fra egen primærproduktion.

§ 4. Ved økologiprocent forstås i denne bekendtgørelse en angivelse af, hvor stor en procentdel af et storkøkkens råvareindkøb, målt i enten kroner og ører eller i nettovægt, der udgøres af økologiske råvarer.

Stk. 2. Kun råvarer af landbrugs- eller akvakulturoprindelse skal indgå i opgørelsen af økologiprocenten.

Stk. 3. Storkøkkener, som opgør økologiprocenten i kroner og ører, skal i opgørelsen af økologiprocenten medregne egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager som indkøb af konventionelle råvarer med et beløb, der fastsættes til prisen for samme type råvare på det frie marked (markedsprisen). Storkøkkener, som opgør økologiprocenten i nettovægt, skal i opgørelsen af økologiprocenten medregne nettovægten af egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager som indkøb af konventionelle råvarer.

Kapitel 2

Råvarer m.v.

§ 5. For at råvarerne skal kunne markedsføres som økologiske skal de være økologiske i henhold til EU´s regler om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

§ 6. Økologiske retter eller økologiske dele af retter skal være frembragt af råvarer, som opfylder bestemmelserne i § 5.

Kapitel 3

Den økologiske betegnelse

§ 7. Storkøkkener kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske råvarer, når

1) det sker med henvisning til bestemte råvarer, og

2) den eller de pågældende råvarer ikke forefindes i køkkenet på konventionel form.

Stk. 2. Storkøkkener kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller dele af retter, når

1) det sker med henvisning til bestemte retter eller bestemte dele af retter, og

2) den eller de pågældende retter eller dele af retter er frembragt af økologiske råvarer, der ikke forefindes i køkkenet på konventionel form.

Stk. 3. Storkøkkener kan dog, uanset stk. 1 og 2, anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske råvarer, når det sker med angivelse af en procent, og det kan dokumenteres, at denne procent minimum svarer til økologiandelen af modtagne råvarer/fødevarer i en given periode.

Stk. 4. Storkøkkener, der er omfattet af økologikontrol og markedsfører økologiske fødevarer i henhold til økologibekendtgørelsen, kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller økologiske dele af retter, uden at bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt.

§ 8. Storkøkkener, der udelukkende modtager og tilbereder økologiske råvarer, kan anvende den økologiske betegnelse i forbindelse med storkøkkenets navn.

§ 9. Storkøkkener, der anvender den økologiske betegnelse i markedsføringen, jf. §§ 7-8, skal ved modtagelse af økologiske råvarer sikre, at der er dokumentation for, at de pågældende råvarer er økologiske.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen, og skal opbevares i minimum 2 år.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for storkøkkener, der er omfattet af økologikontrol og markedsfører økologiske fødevarer i henhold til økologibekendtgørelsen.

Kapitel 4

Det økologiske spisemærke

§ 10. Det økologiske spisemærke findes i tre varianter, som signalerer hver sit økologiprocent-interval, jf. varianterne gengivet i bilag 1.

Stk. 2. Storkøkkener, der ønsker at anvende et økologisk spisemærke, jf. stk. 1, skal forinden foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen og registreres som bruger af en af de tre varianter.

Stk. 3. Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en beskrivelse af, hvorledes og med hvilken frekvens økologiprocenten opgøres, herunder om opgørelse sker i kroner og ører eller i nettovægt. Opgørelserne skal være mindst kvartalsvise.

Stk. 4. Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en opgørelse for det foregående kvartal, der viser, at storkøkkenet ligger indenfor det anmeldte økologiprocent-interval, jf. stk. 2.

Stk. 5. Storkøkkener, der ønsker at ændre ved opgørelsesmåden, som betyder afvigelser fra beskrivelserne tidligere fremsendt i henhold til stk. 3, skal forinden anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Ved anmeldelsen skal der medsendes en opgørelse, som illustrerer den nye opgørelsesmåde.

Stk. 6. Dokumentationen for indkøbte råvarer skal omfatte fakturaer eller dokumenter udstedt af leverandøren, hvorpå bl.a. er oplyst om de beløb i kroner eller den nettovægt i kilo, som er medtaget i opgørelsen.

Stk. 7. De i stk. 3 nævnte opgørelser samt dokumentationen for den opgjorte økologiprocent, skal opbevares i minimum 2 år. Opgørelser og dokumentation skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen.

Stk. 8. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for registrering med henblik på at sikre en effektiv kontrol.

§ 11. Storkøkkener, der modtager fødevarer fra et storkøkken, der er registreret som bruger af et økologisk spisemærke, kan ved aftale med det leverende storkøkken om en fast minimumsprocent for økologiandelen af de modtagne fødevarer i en given periode, der minimum skal være kvartalsvis, anvende den aftalte procentsats i økologiprocenten, jf. § 10, stk. 3. Storkøkkenet skal efterfølgende for hver periode indhente en bekræftelse på, at den aftalte procentsats er overholdt.

Stk. 2. Storkøkkener, der ikke foretager anden tilberedning af fødevarer end portionering og opvarmning, og som udelukkende modtager fødevarer fra ét andet storkøkken, kan, uden at opfylde betingelserne i § 10, stk. 3-7, § 12, stk. 2-3, og § 13, stk. 1, registreres som bruger af det samme økologiske spisemærke, som anvendes af det leverende storkøkken, når

1) storkøkkenet mindst kvartalsvist sikrer sig, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke,

2) der foreligger en skriftlig aftale med det leverende storkøkken om straks at blive orienteret ved ophør vedrørende registreringen som bruger af det økologiske spisemærke og

3) storkøkkenet ved anmeldelsen til Fødevarestyrelsen, jf. § 10, stk. 2, vedlægger en beskrivelse af hvilket storkøkken, der leverer fødevarerne samt vedlægger en kopi af aftalen, jf. stk. 2, nr. 2, med det leverende storkøkken.

§ 12. Et storkøkken, der er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan i markedsføringen anvende det pågældende spisemærke. Gengivelsen af det økologiske spisemærke skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 1.

Stk. 2. Det økologiske spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den foregående periode eller forventes at afvige i negativ retning i den indeværende periode, fra det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke.

Stk. 3. Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning fra det pågældende spisemærkes økologiprocent-interval, jf. stk. 2, skal storkøkkenet straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Registreringen er herefter bortfaldet.

Stk. 4. Når et storkøkken får meddelelse fra det leverende storkøkken om, at det leverende storkøkkens registrering som bruger af det økologiske spisemærke er ophørt, jf. § 11, stk. 2, skal storkøkkenet straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Registreringen er herefter bortfaldet.

§ 13. Et storkøkken, der registreres som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 %, skal udarbejde en politik for råvareindkøb, herunder en beskrivelse af den anvendte politik, når råvarer ikke kan anskaffes på økologisk form. Herudover skal der udarbejdes en politik for indkøb af fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, idet der specifikt gøres rede for, hvornår der indkøbes økologiske henholdsvis vildtfangede fisk og skaldyr. Der skal informeres om disse politikker overfor forbrugerne.

Stk. 2. Storkøkkener, der anvender det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 % skal have en økologiprocent på 100 %. Dog kan økologiprocenten være lavere, men ikke lavere end 90 %, såfremt der indkøbes konventionelle råvarer, som ikke kan skaffes på økologisk form eller anvendes egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager.

Stk. 3. Et storkøkken, der er registreret bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 %, samt et storkøkken, som alene serverer økologiske fødevarer, kan anvende den økologiske betegnelse i forbindelse med storkøkkenets navn.

Kapitel 5

Midlertidig anvendelse af det økologiske spisemærke ved lejlighedsvise arrangementer

§ 14. Det økologiske spisemærke, jf. § 10, stk. 1, kan anvendes midlertidigt af boder ved lejlighedsvise arrangementer, som f.eks. festivaler og markeder, såfremt økologiprocenten, ud fra en daglig vurdering, og efter en dokumenteret opgørelse efter arrangementets afslutning, ligger inden for økologiprocent-intervallet for det tildelte spisemærke. Desuden skal betingelserne, som er angivet i dette kapitel, være opfyldt.

Ansøgning om midlertidig anvendelse af det økologiske spisemærke

§ 15. Arrangøren af et lejlighedsvist arrangement skal senest 60 dage inden arrangementet åbner indsende en ansøgning om midlertidig brug af spisemærket til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen skal omfatte alle boder, som ønsker at anvende et spisemærke under arrangementet.

Stk. 2. Arrangøren skal ved ansøgningen vedlægge en beskrivelse af alle de konkrete foranstaltninger, herunder egenkontrolprocedurer, arrangøren vil træffe for at sikre, at bestemmelserne om midlertidig anvendelse af spisemærket overholdes. Arrangøren skal herunder beskrive de foranstaltninger, der vil blive truffet, hvis det konstateres, at bestemmelserne ikke overholdes.

Stk. 3. Arrangøren fastlægger, hvilke leverandører boderne må benytte under arrangementet, og skal efter arrangementet have oplysninger om alle varer leveret til boderne. Beskrivelsen af gennemførelsen af denne foranstaltning skal ligeledes vedlægges ansøgningen.

Stk. 4. Endvidere skal arrangøren i ansøgningen meddele alle relevante oplysninger om arrangementet, herunder:

1) tid og sted for arrangementet,

2) koordinering, administration og drift af boderne, samt

3) stamdata for hver bod, herunder oplysning om fysisk placering, salgsperiode, kontaktoplysninger før, under og efter arrangementet, navn på den ansvarlige for boden samt angivelse af, hvilket spisemærke, der ansøges om.

Stk. 5. Arrangøren skal tillige for hver enkelt bod vedlægge dokumentation indhentet fra boden bestående af følgende:

1) Beskrivelse af hvordan boden vil være i stand til at overholde kravene under arrangementet, herunder beskrivelse af de detaljerede planer for:

a) hvordan økologiprocenten for det ønskede spisemærke vil kunne nås, bilagt en konkret opstilling af beregningen af økologiprocenten med udgangspunkt i den planlagte servering, samt

b) hvordan boden løbende, og mindst dagligt, under arrangementet

i. vil vurdere, om de beskrevne planer overholdes, og dokumentere resultatet af denne vurdering, og

ii. hvis planerne ikke overholdes, hvordan boden vil korrigere, således at bodens økologiprocent fortsat mindst opfylder niveauet for det tildelte spisemærke.

2) En erklæring fra den ansvarlige for hver enkelt bod om, at denne forpligter sig til:

a) løbende, og mindst dagligt, at vurdere, om planerne overholdes, samt at dokumentere resultatet af denne vurdering, jf. nr. 1, litra b (i),

b) foretage den nødvendige korrektion, således at økologiprocenten for det ønskede spisemærke opretholdes, jf. nr. 1, litra b (ii), og indlevere de korrigerede planer til arrangøren, og

c) straks at fjerne spisemærket fra markedsføringen i tilfælde af, at betingelserne for brug af spisemærket ikke er overholdt, samt straks at meddele ophør af brug af mærket til arrangøren, og

d) at give arrangøren adgang til bodens dokumentation, jf. nr. 1, litra b og

e) straks at fjerne spisemærket fra markedsføringen, når det pågældende arrangement, som spisemærket er tildelt til anvendelse ved, er slut.

§ 16. Senest 30 dage efter modtagelse af ansøgningen, jf. § 15, giver Fødevarestyrelsen arrangøren meddelelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Såfremt ansøgningen kan imødekommes, sender Fødevarestyrelsen arrangøren en oversigt over de tildelte spisemærker til de enkelte boder.

Krav til arrangøren under arrangementet

§ 17. Arrangøren skal under arrangementet føre en opdateret fortegnelse over de medvirkende boder, placeringen af de enkelte boder, de tildelte spisemærker, bodernes detaljerede planer, jf. § 15, stk. 5, nr. 1, samt dokumentation for arrangørens kontrol af, at boderne opfylder deres egenkontrolforpligtelser.

§ 18. Arrangøren skal under arrangementet mindst én gang for hver bod føre kontrol med, at boden i overensstemmelse med de detaljerede planer nævnt under § 15, stk. 5, sikrer, at økologiprocenten svarer til det tildelte spisemærke.

Stk. 2. Arrangøren dokumenterer kontrollen af boderne med registrering af kontrolresultat, kontroltidspunkt og navn på den, der har foretaget kontrollen. Hvis der er konstateret afvigelser, skal også de trufne foranstaltninger registreres.

Krav til boderne under arrangementet

§ 19. Hver bod skal følge de detaljerede planer samt overholde de erklærede forpligtelser, jf. § 15, stk. 5.

Stk. 2. Boden skal opbevare dokumentation for de til boden leverede fødevarer, herunder dokumentation for den økologiske status, de detaljerede planer, jf. § 15, stk. 5, nr. 1, litra a, samt dokumentation for vurderingsresultater, jf. § 15, stk. 5, nr. 1, litra b.

Stk. 3. Dokumentationen og de detaljerede planer skal være umiddelbart tilgængelige under hele arrangementet.

Indsendelse af dokumentation efter arrangementet

§ 20. Arrangøren indhenter dokumenterede opgørelser over økologiprocenten for de enkelte boder, gældende for den samlede periode for arrangementets afholdelse, og kontrollerer, at opgørelserne er dokumenterede og svarer overens med de oplysninger, der sendes direkte fra leverandørerne til arrangøren, jf. § 15, stk. 3.

Stk. 2. Arrangøren skal indsende følgende til Fødevarestyrelsen senest 60 dage efter arrangementets slutdato:

1) Leverandørernes opgørelser med sporbarhed til dokumentation vedrørende enkeltpartier, jf. § 15, stk. 3,

2) de kontrollerede opgørelser over bodernes økologiprocenter, jf. stk. 1, med sporbarhed til dokumentation vedrørende enkeltpartier samt

3) dokumentation for arrangørens kontrol med boderne under arrangementet, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 3. Såfremt en bods økologiprocent har ligget under det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke, som boden har fået tildelt, kan Fødevarestyrelsen efter omstændighederne afvise at godkende en ansøgning, jf. § 16, om brug af spisemærke for den pågældende bod næste gang der ansøges om anvendelse af spisemærke for boden, eller alene godkende anvendelse af det spisemærke, der svarer til det økologiprocent-interval, som boden faktisk opnåede ved det seneste arrangement.

§ 21. Arrangøren opbevarer regnskaber og dokumentation, både egne og fra boderne, i 2 år fra arrangementets slutdato.

Stk. 2. Arrangøren skal på forlangende indsende specificeret dokumentation fra både før, under og efter arrangementet til Fødevarestyrelsen, herunder økologiprocentopgørelser for udvalgte boder samt de tilhørende leverandørfakturaer.

Kapitel 6

Leverandørdokumentation

§ 22. Storkøkkener skal, inden de får leveret økologiske fødevarer første gang samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, sikre sig dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol i henhold til økologiforordningen. Dokumentationen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt eller udpeget i henhold til økologiforordningen og kan være i kopi eller være på elektronisk form.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for så vidt leverandøren er et storkøkken, en detailvirksomhed eller anden virksomhed, der er undtaget økologikontrol efter økologibekendtgørelsens §§ 4-5.

Kapitel 7

Dispensation

§ 23. Fødevarestyrelsen kan, når forholdene taler herfor og under forudsætning af en fortsat effektiv kontrol, meddele dispensation fra § 7, stk. 1-3, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 2-7, §§ 11-12, § 13, stk. 1, § 15, stk. 1 og § 22, stk. 1.

Kapitel 8

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 5, § 7, stk. 1-3, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 2, 5 og 7, §§ 11-12, § 13, stk. 1, §§ 17-19, § 20, stk. 2, § 21 og § 22, stk. 1 eller

2) overtræder vilkår fastsat efter § 10, stk. 8.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1240 af 15. december 2008 om økologisk storkøkkendrift.

Fødevarestyrelsen, den 24. april 2013

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Tereza Gabriel


Bilag 1

Gengivelse af det økologiske spisemærke, jf. § 10, stk. 1, og § 12, stk. 1

Der økologiske spisemærke findes i følgende tre varianter:

storkok Size: (655 X 170)

Det økologiske spisemærke, herunder de tilhørende procentangivelser, skal gengives med indbyrdes afstande, placeringer og proportioner, som angivet ovenfor.

Det økologiske spisemærke kan endvidere gengives på engelsk, tysk og fransk, hvor teksten »økologi« erstattes med følgende betegnelser:

Engelsk: organic

Tysk: ökologisch

Fransk: biologique.

Det økologiske spisemærke skal være:

1) Bronze (i nuancer svarende til Pantone: 876, CMYK: 22-57-86-23 eller RGB: 161-103-51), når økologiprocent-intervallet er 30-60 %

2) Sølv (i nuancer svarende til Pantone: 877, CMYK: 31-24-25-0 eller RGB: 179-180-180), når økologiprocent-intervallet er 60-90 %

3) Guld (i nuancer svarende til Pantone: 872, CMYK: 20-40-96-7 eller RGB: 195-146-46), når økologiprocent-intervallet er 90-100 %, eller

4) Sort