Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger

I medfør af § 21, stk. 3, og § 54, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsmæglervirksomheder.

Stk. 2. § 4 finder anvendelse på genforsikringsmæglervirksomheder.

§ 2. Skadesforsikringsmæglervirksomheder skal senest 5 måneder efter kalenderårets udløb indsende oplysning til Finanstilsynet om størrelsen af følgende:

1) Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om skadesforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber.

2) Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om skadesforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber.

3) Præmier formidlet til direkte tegnende skadesforsikringsselskaber, jf. nr. 1 og nr. 2.

4) Antal afsluttede udbud.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 indgives på maskinlæsbart medie efter Finanstilsynets bestemmelse.

§ 3. Livsforsikringsmæglervirksomheder skal senest 5 måneder efter kalenderårets udløb indsende oplysning til Finanstilsynet om størrelsen af følgende:

1) Engangsvederlag modtaget fra kunder for rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

2) Vederlag modtaget fra kunder for løbende rådgivning om livsforsikringsforhold samt for placering af forsikringsordninger ved formidling til direkte tegnende livsforsikringsselskaber.

3) Præmier formidlet til direkte tegnende livsforsikringsselskaber, jf. nr. 1 og nr. 2.

4) Antal afsluttede udbud.

5) Vederlag modtaget fra kunder for efterfølgende administration og rådgivning om livsforsikringsordninger.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 indgives på maskinlæsbart medie efter Finanstilsynets bestemmelse.

§ 4. Såfremt en forsikringsmæglervirksomhed eller genforsikringsmæglervirksomhed har oprettet en klientkonto i et pengeinstitut, skal virksomheden senest 5 måneder efter

kalenderårets udløb til Finanstilsynet indsende en erklæring udarbejdet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af kontoen.

Stk. 2. Revisor skal erklære, om reglerne i §§ 15-20 i bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler er fulgt, og om der ved den stikprøvevise revision af oversigten sammenholdt med klientkontoen er konstateret væsentlige fejl eller mangler heri. Erklæringen skal afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§ 5. Overtrædelse af §§ 2-4 straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2013.

Stk. 2. § 2, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, og § 4 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret 2012.

Stk. 3. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 3, stk. 1, nr. 4 og 5 finder anvendelse første gang på indberetningen for kalenderåret

2013.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2013 om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger ophæves.

Finanstilsynet, den 1. maj 2013

Ulrik Nødgaard

/ Annette Bjaaland Andersen