Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love1)

(Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I affalds- og råstofafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, 1. pkt., indsættes efter »fraført i perioden«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Registrerede specielle deponeringsanlæg til farligt affald, jf. § 11, stk. 1, 2. pkt., skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Der kan alene ske fradrag i afgiftstilsvaret med værdien i henhold til den afgiftssats, som var gældende på tidspunktet, hvor affaldet blev tilført deponiet. Senest tilført affald fraføres først. Hvis den afgiftsmæssige værdi af det fraførte affald er større end den afgiftsmæssige værdi af det tilførte affald i perioden, udbetales den overskydende afgift.«

§ 2

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 5 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 5 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, § 42 i lov nr. 1095 af 28. november 2012 og § 5 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

2. § 2, stk. 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-17 bliver herefter nr. 8-16.

3. I § 2, stk. 2, ændres to steder »stk. 1, nr. 14« til: »stk. 1, nr. 13«, og et sted ændres »stk. 1, nr. 12« til: »stk. 1, nr. 11«.

4. I § 2, stk. 3, 3. pkt., og § 5, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 17,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 16,«.

5. I § 2, stk. 5, og § 5, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 1, nr. 12,« til: »stk. 1, nr. 11,«.

6. I § 2, stk. 6, ændres »stk. 1, nr. 15,« til: »stk. 1, nr. 14,«.

7. § 3, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

8. I § 5, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«.

9. I § 5, stk. 1, nr. 2, og § 7, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 5-7 og 13,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 5-7 og 12,«.

10. § 5, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

11. Fire steder i § 5, stk. 2, i § 5, stk. 3, og to steder i § 7 a ændres »§ 2, stk. 1, nr. 15,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 14,«.

12. § 5, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

13. I § 5, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1, nr. 5« til: »stk. 1, nr. 4«.

14. I § 6, stk. 1, nr. 1, udgår », lov om afgift af elektricitet«.

15. I § 6, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 9-11« til: »§ 2, stk. 1, nr. 8-10«.

16. I § 7, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, nr. 9-11, 14 og 16« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«.

17. I § 7, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 9-11, og nr. 12, 1. pkt.,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4 og 8-10 og nr. 11, 1. pkt.,«.

18. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 2-7.

19. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 17« til: »§ 2, stk. 1, nr. 16«.

20. I § 7, stk. 5, nr. 1, der bliver stk. 4, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-7, nr. 9-13 og nr. 16,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-12 og 15,«, og »ikke er fritaget for afgift efter stk. 2.« ændres til: »er afgiftspligtig efter lov om afgift af elektricitet.«

21. I § 7, stk. 5, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, nr. 9-11 og nr. 16,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10 og 15,«.

22. § 7, stk. 5, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

23. I § 7, stk. 5, nr. 4, der bliver stk. 4, nr. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 14,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 13,«.

24. I § 7, stk. 7, 6. pkt., der bliver stk. 6, 6. pkt., udgår »§ 11, stk. 17, i lov om afgift af elektricitet,«.

25. I § 7 a ændres to steder »§ 2, stk. 1, nr. 15« til: »§ 2, stk. 1, nr. 14«.

26. I § 7 b, stk. 2, udgår »§ 11 f i lov om afgift af elektricitet,«.

27. §§ 8 a og 8 b ophæves.

28. § 9 affattes således:

»§ 9. Afgiften efter nærværende lov tilbagebetales ikke, jf. dog §§ 9 a-9 d.«

29. I § 9 a, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-7, 9-11, nr. 12, 1. pkt., nr. 13 og 16,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-10, nr. 11, 1. pkt., og nr. 12 og 15,«, og »§ 2, stk. 1, nr. 15« ændres til: »§ 2, stk. 1, nr. 14«.

30. § 9 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløb efter stk. 1-3 skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser. Virksomheden skal desuden tilrettelægge sit regnskab på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af tilbagebetalingsbeløb. § 11, stk. 2 og 3, i lov om afgift af naturgas og bygas finder tilsvarende anvendelse.«

31. I § 9 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-7, 9-11, nr. 12, 1. pkt., og nr. 13,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-10, nr. 11, 1. pkt., og nr. 12,«.

32. I § 9 c, stk. 1, ændres »afgifter af førnævnte brændsler samt elektricitet omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8« til: »afgifter af førnævnte brændsler«, og », § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller § 11 i lov om afgift af elektricitet.« ændres til: »eller § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.«

33. I § 10, stk. 1, udgår », lov om afgift af elektricitet«.

34. § 10, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

35. I § 10, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår »elektricitet,«, og »§§ 9-9 c« ændres til: »§§ 9 a-9 c«.

36. I § 10, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres », § 10, stk. 8, i lov om afgift af naturgas og bygas samt § 11, stk. 8, i lov om afgift af elektricitet« til: »og § 10, stk. 8, i lov om afgift af naturgas og bygas«.

37. I § 11 ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-7 og nr. 9-14 og 16,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-13 og 15,«.

38. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15«.

39. I § 12, stk. 1, nr. 2, § 13, stk. 2, nr. 2, og § 14, nr. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 5-7, 13 og 15,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 5-7, 12 og 14,«.

40. I § 12, stk. 1, nr. 2, ændres »koks m.v.,« til: »koks m.v. og«.

41. § 12, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

42. I § 12, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 12 og 17,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 11 og 16,«.

43. I § 12, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 15« til: »§ 2, stk. 1, nr. 14«.

44. I § 13, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«.

45. I § 13, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 12,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 11,«.

46. I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 17,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 16,«.

47. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Registrerede virksomheder skal ikke indbetale afgift af den del af eget forbrug, for hvilken der ydes tilbagebetaling efter §§ 9 a, 9 b eller 9 c.«

48. I § 14, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15,«.

49. I § 14, nr. 2, ændres »koks m.v.,« til: »koks m.v. og«.

50. § 14, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

51. I § 14, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 12 og 17,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 11 og 16,«.

52. I § 15, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 10, stk. 5« til: »§ 10, stk. 4«.

53. I § 15, stk. 2, udgår », § 15, stk. 1, i lov om afgift af elektricitet«.

54. I § 18 ændres »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 9-11, 14 og 16« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13 og 15«.

55. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne lov.

56. Bilag 4 ophæves.

§ 3

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, § 3 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, § 3 i lov nr. 481 af 30. maj 2012, § 2 i lov nr. 574 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 og § 2 i lov nr. 1395 af 23. december 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3 og 4, ændres »i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 87 pct. af afgiften efter begge love« til: »udgør mindst 87 pct. af afgiften efter denne lov«.

2. § 6, stk. 1 og 2, affattes således:

»Af forbrug af elektricitet i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift på 41,9 øre pr. kWh (2015-niveau) af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt. Af andet forbrug af elektricitet betales en afgift på 84,7 øre pr. kWh (2015-niveau).

Stk. 2. Satserne i stk. 1 med undtagelse af 4,6 øre pr. kWh reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. I 2014 er satserne dog som anført i bilag 2.«

3. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved udlevering af afgiftspligtig elektricitet fra en registreret virksomhed skal fakturaen indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet og afgiftens størrelse. Afgiftens størrelse skal fremgå med den samlede afgift og afgiften opdelt i den del af den samlede andel, som udgør minimumsafgiften ved proces efter § 11 c, stk. 1, og den del af den samlede andel, som udgør den samlede afgift uden minimumsafgiften efter § 11 c, stk. 1. Hvis udlevering finder sted fra andre end registrerede virksomheder, skal leverandøren, såfremt modtageren er registreret efter momsloven, på forlangende udstede en faktura med de i 1. og 2. pkt. nævnte oplysninger.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. I § 11, stk. 1, udgår »med undtagelse af 1 øre pr. kWh«.

5. I § 11, stk. 3, 7. pkt., ændres »§ 6, stk. 2« til: »§ 6, stk. 1, 2. pkt.«

6. § 11, stk. 15, ophæves.

Stk. 16-20 bliver herefter stk. 15-19.

7. I § 11, stk. 16, der bliver stk. 15, ændres »stk. 1, 3 eller 15« til: »stk. 1 og 3«.

8. To steder i § 11, stk. 17, der bliver stk. 16, ændres »60,9« til: »74,4«, to steder ændres »21,9« til: »26,7«, og 5. pkt. ophæves.

9. I § 11, stk. 19, der bliver stk. 18, ændres »12,7 pct.« til: »1,5 pct.«

10. I § 11 b, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»§ 11 c, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på afgiftsgodtgørelsen.«

11. 11 c, stk. 1, affattes således:

»Tilbagebetalingen af afgift efter § 11 nedsættes med 0,4 øre pr. kWh, dog med undtagelse af tilbagebetaling, der ydes efter § 11, stk. 3, 7. pkt.«

12. §§ 11 d og 11 e ophæves.

13. § 11 f affattes således:

»§ 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 2 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 2 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 74,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 74,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 2. og 3. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i § 11, stk. 18 og 19, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 1.«

14. § 11 f affattes således:

»§ 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 3 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 3 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 3. Den del af afgiften, der overstiger 74,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 74,4 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 26,7 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 3, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i § 11, stk. 18 og 19, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 1.«

15. I § 15, stk. 1, litra b, ændres »§ 7, stk. 1, 2 eller 3,« til: § 7, stk. 1, 2 eller 4,«.

16. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne lov.

17. Bilag 3 ophæves.

18. Bilag 5 affattes som bilag 3 til denne lov.

19. Bilag 6 og 7 ophæves.

§ 4

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 a ændres »12,7 pct.,« til: »9 pct.,«.

2. § 10 a affattes således:

»§ 10 a. Tilbagebetalingen af afgift efter § 10 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 10 b, 10 c og 10 d. Tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan også beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 8, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«

3. Bilag 6 ophæves.

§ 5

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 a ændres »12,7 pct.,« til: »9 pct.,«.

2. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Tilbagebetalingen af afgift efter § 8 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 8 b, 8 c og 8 d. Tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan også beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 7, stk. 3, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«

3. Bilag 6 ophæves.

§ 6

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 4 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 1385 af 28. december 2011 og senest ved § 4 i lov nr. 70 af 30. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a ændres »12,7 pct.,« til: »9 pct.,«.

2. § 11 a affattes således:

»§ 11 a. Tilbagebetalingen af afgifter efter § 11 nedsættes med 4,5 kr./GJ, jf. dog §§ 11 b, 11 c og 11 d. Tilbagebetalingen efter 1. pkt. kan også beregnes som en reduktion af afgiftsbetalingen med 4,5 kr./GJ delt med afgiftssatsen i § 9, stk. 4, 2. pkt., ganget med 1 over 1,2.«

3. Bilag 5 ophæves.

§ 7

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 47, stk. 5, ændres »20 mio. kr.« til: »55 mio. kr.«

2. I § 57, stk. 2 og 3, ændres »15 mio. kr.« til: »50 mio. kr.«

3. I § 57, stk. 3, ændres »1 måned og 10 dage« til: »den 1. i den tredje måned«, og 3. pkt. ophæves.

4. I § 57, stk. 3 og 4, ændres »1 mio. kr.« til: »5 mio. kr.«

§ 8

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 642 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 58 b indsættes før overskriften før § 59:

»§ 58 c. Denne bestemmelse omhandler tilskud til elektricitet til industrielle kraft-varme-værker, som er tilsluttet elforsyningsnettet senest den 21. marts 2012. Tilskuddet ydes fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2020.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes og udbetales månedligt til værker omfattet af stk. 1 med udgangspunkt i en tolvtedel af grundbeløbet som nævnt i stk. 3. Når den gennemsnitlige månedlige markedspris som nævnt i § 59, stk. 2, nr. 2, er 13,453 øre pr. kWh eller derunder, indekseres grundbeløbet med faktoren 1,7122. Grundbeløbet reduceres lineært ved en markedspris over 13,453 øre pr. kWh, således at det bortfalder, når markedsprisen er 41,582 øre pr. kWh.

Stk. 3. Grundbeløbet udgør 3 øre pr. kWh pr. 1. januar 2013 og stiger pr. 1. januar 2014 til 7 øre pr. kWh. Grundbeløbet opgøres på baggrund af værkets elproduktion i 2011 med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktionen. Hvis der ikke har været elproduktion i mere end 4 uger i 2011, fastsættes grundbeløbet på grundlag af elproduktionen i 2010, hvis værket anmoder om dette.

Stk. 4. Ydelsen af tilskuddet er betinget af, at værket er driftsklart og til rådighed for driften af det sammenhængende elforsyningsnet. Desuden skal elektriciteten fra værket være fremstillet ved en højeffektiv kraft-varme-produktion. Endvidere skal der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet for den elektricitet, som værket producerer. Tilskuddet ydes, uanset om der tillige ydes pristillæg efter regler i denne lov eller i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 5. Administrationen af tilskuddet, herunder beregning og udbetaling af dette, varetages af Energinet.dk.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at tilskuddet skal nedsættes eller bortfalde.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om beregningsmetoder efter stk. 2 og 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes betingelserne i stk. 4 skal opfyldes.

Stk. 8. Staten afholder udgifterne til tilskud til industrielle kraft-varme-værker efter denne bestemmelse og omkostningerne forbundet med administration af ordningen inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.«

§ 9

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 577 af 18. juni 2012 og § 40 i lov nr. 1095 af 28. november 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 12, nr. 2, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 15« til: »§ 2, stk. 1, nr. 14«.

§ 10

I lov nr. 1353 af 21. december 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion) foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 2, ændres »stk. 16« til: »stk. 15«.

§ 11

I lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften), som ændret ved § 7 i lov nr. 1384 af 21. december 2009, § 9 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 4 i lov nr. 1516 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 12 og 13, ophæves.

§ 12

I lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), som ændret ved § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012 og § 5 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 5, ophæves.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2, 8, 9 og 10.

Stk. 2. § 4, nr. 2 og 3, § 5, nr. 2 og 3, og § 6, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 3. For løbende leverancer omfattet af lovens § 2, § 3, § 4, nr. 1, § 5, nr. 1, og § 6, nr. 1, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2014 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Stk. 4. For løbende leverancer omfattet af lovens § 4, nr. 2, § 5, nr. 2, og § 6, nr. 2, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2015 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som fra og med den 1. januar 2015 til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Stk. 5. § 2, § 3, § 4, nr. 1, § 5, nr. 1, og § 6, nr. 1, finder anvendelse for energiafgiftspligtige varer, der fra og med den 1. januar 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet.

Stk. 6. § 4, nr. 2, § 5, nr. 2, og § 6, nr. 2, finder anvendelse for energiafgiftspligtige varer, der fra og med den 1. januar 2015 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet.

Stk. 7. § 7, nr. 2 og 3, har virkning for afgiftsperioder, som begynder den 1. januar 2014 eller senere. § 7, nr. 4, har virkning for afgiftsperioder, som begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Stk. 8. § 12 træder i kraft den 1. august 2013.

Stk. 9. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 3, nr. 14.

Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 8.

Givet på Amalienborg, den 4. juli 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen


Bilag 1

»Bilag 2

Satser for kuldioxidafgiftslovens § 2, stk. 1, 2 og 4

     
Ved dagtemperatur
 
1. jan. - 31. dec. 2014
1) Gas- og dieselolie
øre/l
44,3
Gas og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
øre/l
41,3
2) Fuelolie
øre/kg
52,9
3) Fyringstjære
øre/kg
47,6
4) Petroleum
øre/l
44,3
5) Stenkul (inklusive stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
kr./GJ
15,9
6) Jordoliekoks
kr./GJ
15,4
7) Brunkulsbriketter og brunkul
kr./GJ
15,9
8) Autogas (LPG)
øre/l
27,0
9) Anden flaskegas (LPG)
øre/kg
49,9
10) Gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
49,5
11) Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3).
øre/Nm3
37,7
Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt.
øre/Nm3
6,5
12) Andre varer henhørende under pos. 2713, 2714 eller 2715 i EU᾿s kombinerede nomenklatur
   
– med et vandindhold på mindst 27 pct.
kr./GJ
13,4
– med et vandindhold på mindre end 27 pct.
kr./GJ
13,4
13) Benzin
øre/l
40,0
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer
øre/l
38,1
14) Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO2
kr./t
166,9
15) Smøreolie og lign. under pos. 27.10, dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU᾿s kombinerede nomenklatur
øre/l
44,3
16) Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ
1,1
Kul efter vægt
   
Stenkul (inklusive stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
kr./t
444,1
Jordoliekoks
kr./t
506,9
Brunkulsbriketter og brunkul
kr./t
301,3
– varer omfattet af stk. 1, nr. 12, litra a
kr./t
382,0
– varer omfattet af stk. 1, nr. 12, litra b
kr./t
502,2
Satser ved 15 °C
   
– for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4
øre/l
44,1
– for varer nævnt under stk. 1, nr. 1/biobrændstoffer
øre/l
41,1
– for varer nævnt under stk. 1, nr. 13
øre/l
39,4
– for varer nævnt under stk. 1, nr. 13/biobrændstoffer
øre/l
37,8

«


Bilag 2

»Bilag 2

Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 1

     
   
1. jan. - 31. dec. 2014
Elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet
øre/kWh
41,2
Anden elektricitet
øre/kWh
83,3

«


Bilag 3

»Bilag 5

Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven

     
   
1. jan. - 31. dec. 2014
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ
fjernvarme
ab værk
73,0
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
øre/kWh
fjernvarme
ab værk
26,3

«

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.