Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love

(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 267 af 27. marts 2012, § 3 i lov nr. 476 af 30. maj 2012, § 2 i lov nr. 928 af 18. september 2012, § 3 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og lov nr. 1399 af 23. december 2012 og senest ved § 8 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ægtefællen«: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes efter »ægtefælle«: », sin samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

3. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Ansvaret for at forsørge en samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, ophører, når en eller flere betingelser for at anses som samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, ikke længere er til stede.«

4. Efter kapitel 1 indsættes:

»Kapitel 1 a

Forsørgelsespligt for samlevende

§ 2 a. Samlevende har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter denne lov.

§ 2 b. To personer anses for samlevende efter § 2 a, når

1) de begge er fyldt 25 år,

2) de begge er ugifte,

3) de har fælles bopæl,

4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje,

5) de ikke er søskende og

6) betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt.

Stk. 2. Det er ud over kravene i stk. 1 en betingelse, at

1) ansøgeren og samboen har et fælles barn,

2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP eller

3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 3 måneder.

Stk. 3. Ud over de i stk. 2, nr. 1-3, nævnte tilfælde kan kommunen anse to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.

§ 2 c. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo anses for samlevende efter §§ 2 a og 2 b.«

5. I § 5, stk. 4, ændres »§ 13, stk. 8 og 9,« til: »§ 13, stk. 11 og 12,«.

6. I § 8, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 11, og § 13 b, stk. 1, 1. pkt., to steder i § 25 a, stk. 1, i § 34, stk. 5, overskriften før § 36, overskriften før § 39, overskriften før § 41 og § 42, stk. 2 og 3, to steder i § 43, stk. 2, i § 44 a, 1. pkt., § 68, stk. 2, nr. 3 og 4, og § 69, stk. 5, og to steder i § 82 a, stk. 1, ændres »kontanthjælp« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.

7. I § 8, stk. 3, ændres »har problemer ud over ledighed,« til: »er aktivitetsparat,«.

8. I § 8 a, stk. 1, og § 13 d, stk. 1, ændres »alene på grund af ledighed« til: »som jobparat«.

9. I § 8 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En person, der har ansøgt om eller modtager uddannelseshjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som åbenlyst uddannelsesparat, skal senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for, at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10. I § 8 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret« til: »tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende«.

11. I § 10, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller personen eller dennes samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

12. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Uddannelseshjælp og kontanthjælp«.

13. I § 11, stk. 1, indsættes efter »i form af«: »uddannelseshjælp,«.

14. I § 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog«: »stk. 2-4 og«.

15. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Kommunen kan fortsat udbetale uddannelseshjælp efter § 23 til en person i en periode fra det tidspunkt, hvor personen er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder.

Stk. 3. Kommunen kan uanset § 11 yde en forudbetalt behovsbestemt hjælp til forsørgelse til en person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, i en periode mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelsesforløb, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Tilsvarende gælder, hvis personen er enlig forsørger under 30 år og ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det er en betingelse, at personens forsørgelse ikke er dækket af uddannelsesstøtte efter SU-loven. Perioden med hjælp kan højst udgøre 2 måneder, og hjælpen kan højst udgøre et beløb på 11.505 kr. pr. måned.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

16. I § 12, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«, og efter »ægtefællen« indsættes: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«.

17. Overskriften før § 13 affattes således:

»Udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmulighederne«.

18. § 13, stk. 1, affattes således:

»Det er en betingelse for at få kontanthjælp efter § 11, at ansøgeren ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at personen aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder. Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp efter § 11, at ansøgeren står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse. Ansøgerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, skal også udnytte sine arbejds- eller uddannelsesmuligheder.«

19. I § 13, stk. 2, ændres »hjælp« til: »kontanthjælp«.

20. I § 13, stk. 2, nr. 2, udgår »eller en cv-samtale«.

21. § 13, stk. 3-8, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte uddannelsesrettede indsats, hvis personen

1) er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparat og afslår et arbejde, som personen er henvist til,

2) udebliver fra en individuel samtale i jobcenteret som led i kontaktforløbet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret,

3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen,

4) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en individuel samtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller

6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at vurdere, om en uddannelses- eller jobparat modtager af hjælp, jf. § 11, fortsat opfylder betingelserne om at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder, hvis personen gentagne gange melder sig syg, når personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Kommunen skal dog ikke foretage en vurdering af personens rådighed, hvis det ikke vurderes relevant.

Stk. 5. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, medmindre ansøgeren i medfør af § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller § 16, stk. 4, 1. pkt., i integrationsloven ikke er forpligtet til at tage imod tilbud. Har ansøgeren om uddannelseshjælp ikke en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få uddannelseshjælp, at personen deltager i en læse-, skrive- og regnetest. Har ansøgeren om kontanthjælp ikke en ungdomsuddannelse, er det en betingelse for at få kontanthjælp, at personen deltager i en læse-, skrive- og regnetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det, medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

Stk. 6. For ansøgere, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, er det en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilsvarende gælder for personer, der modtager kontanthjælp og har fået tilbud om aktiviteter pålagt efter § 16 a i integrationsloven.

Stk. 7. Ønsker ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, at modtage eller modtager ansøgeren eller dennes ægtefælle eller samlever hjælp som uddannelses- eller jobparat, har de dog ikke pligt til at udnytte deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om uddannelse eller arbejde efter stk. 1 eller tilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter stk. 5, hvis

1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,

2) den pågældende ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættes,

3) afstanden mellem bopæl og uddannelses- eller arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,

5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

7) den pågældende har ret til ferie efter stk. 11 og 12,

8) den pågældende aftjener værnepligt,

9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller

10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Stk. 8. Ønsker ansøgeren at modtage eller modtager ansøgeren hjælp som aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 7 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for ansøgerens eller modtagerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b.

Stk. 9. Reglerne i stk. 1-6 gælder ikke for ansøgerens ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, når ægtefællen eller samleveren er under uddannelse eller modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

Stk. 10. En person, hvis ægtefælle eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b, er berettiget til hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder efter reglerne i stk. 1-6. I så fald bliver hjælpen til parret beregnet efter reglerne i § 26, stk. 3, og § 34, stk. 3.

Stk. 11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. Det er en betingelse, at personen i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, mens ferien afholdes. Personen er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-6, mens ferien afholdes. Har personen optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan højst udgøre 5 uger.«

Stk. 9-11 bliver herefter stk. 12-14.

22. I § 13, stk. 10, der bliver stk. 13, ændres »stk. 1-4,« til: »stk. 1-7,«, og »ansøgeren eller ægtefællen« ændres til: »ansøgeren, ægtefællen eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

23. I § 13, stk. 11, der bliver stk. 14, ændres »stk. 8,« til: »stk. 11,«.

24. I § 13 a, stk. 1, ændres »alene på grund af ledighed,« til: », og som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat,«.

25. I § 13 a, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»En person, der modtager uddannelseshjælp efter § 11 som åbenlyst uddannelsesparat, skal udnytte sine arbejdsmuligheder, indtil den pågældende skal påbegynde ordinær uddannelse.«

26. I § 13 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »Personen« til: »En person, som modtager kontanthjælp som jobparat,«.

27. I § 13 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En person, der modtager uddannelseshjælp som åbenlyst uddannelsesparat, eller en person, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparat, skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp lægge sit cv ind i Jobnet, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for en person, som er åbenlyst uddannelsesparat, eller som er aktivitetsparat«.

28. I § 13 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. En person, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter § 11, skal være aktivt jobsøgende. Personen skal overholde de aftaler, der fremgår af Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder den pågældende skal søge job. Personen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.«

29. I § 13 b, stk. 1, 3. pkt., ændres »For personer, der modtager hjælp alene på grund af ledighed,« til: »For personer, som er åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate, og som modtager hjælp, jf. § 11,«.

30. I § 14, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i forhold til en ansøger og dennes samlever, jf. §§ 2 a og 2 b.«

31. I § 14, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »ægtefæller«: »eller samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

32. I § 14 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal kommunen tillige se bort fra ansøgerens og dennes ægtefælles eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b, formue.

Stk. 7. Kommunen ser bort fra engangsbeløb på op til 150.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed, der udbetales fra forsikring mod visse kritiske sygdomme. Der ses bort fra forsikringsbeløb i op til 5 år efter beløbets udbetaling.«

33. Før overskriften før § 25 indsættes:

»Uddannelseshjælp

§ 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.

Stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på

1) 11.505 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5,

2) 8.051 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

3) 5.753 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

4) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

5) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

6) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 5,

7) 5.753 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

8) 2.479 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

9) 5.753 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

10) 2.479 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager uddannelseshjælp efter stk. 2, nr. 3, 7, 8, 9 eller 10, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, jf. § 24, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 4. Hjælp efter stk. 3 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 5. For en enlig forsørger, der ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes uddannelseshjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt.

§ 24. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 3 og 5. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 2.447 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1,

2) 5.901 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2,

3) 8.199 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3,

4) 4.747 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7,

5) 8.021 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8,

6) 1.014 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9, og

7) 786 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 10.

Stk. 3. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 4, 5 eller 6, kan ikke modtage et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter senest 1 uge, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt, hvis betingelserne i stk. 1, 1. eller 2. pkt., er opfyldt.

Stk. 5. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Hvis udbetaling af uddannelseshjælp ophører og en person ikke har modtaget uddannelseshjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med uddannelseshjælp, når betingelserne i stk. 1 eller 4 er opfyldt.«

34. Overskriften før § 25 affattes således:

»Kontanthjælp«.

35. § 25 affattes således:

»§ 25. Personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp. Personer, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, modtager kontanthjælp.

Stk. 2. Kontanthjælpen til personer, der er fyldt 30 år, udgør et månedligt beløb på

1) 13.952 kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og

2) 10.500 kr. for andre personer.

Stk. 3. Kontanthjælpen til personer under 30 år udgør et månedligt beløb på

1) 13.335 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 6,

2) 9.330 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

3) 6.767 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

4) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

5) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

6) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 5,

7) 6.767 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

8) 3.265 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

9) 6.767 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

10) 3.265 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 4. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 3, 7, 8, 9 eller 10, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Kontanthjælp, aktivitetstillæg, jf. stk. 7 og 8, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 5. Hjælp efter stk. 4 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer, der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 6. For en enlig forsørger, der ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes kontanthjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt.

Stk. 7. Kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til en person under 30 år, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. En aktivitetsparat person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget kontanthjælp i 3 måneder.

Stk. 8. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 617 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 1,

2) 4.622 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 2,

3) 7.185 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 3,

4) 3.733 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 7, og

5) 7.235 kr. for personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 8.

Stk. 9. Personer, der modtager kontanthjælp efter stk. 3, nr. 4-6, 9 og 10, kan ikke modtage et aktivitetstillæg til kontanthjælpen.

Stk. 10. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 11. Hvis udbetaling af kontanthjælp ophører og en person ikke har modtaget kontanthjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med kontanthjælp, når betingelserne i stk. 7 er opfyldt.«

36. I § 25 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »kontanthjælp«: », jf. dog stk. 4«.

37. I § 25 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. En person, der skal løslades fra fængsel, kan anmode om, at kommunen senest 14 dage forud for løsladelsen træffer afgørelse om, hvorvidt personen kan modtage engangshjælp ved løsladelsen. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om personen forventes at ville kunne opfylde betingelserne for at modtage engangshjælp. Engangshjælpen skal udbetales til pågældende på dagen for løsladelsen. Hvis betingelserne for modtagelse af engangshjælp mod forventning alligevel ikke er opfyldt på dagen for løsladelsen, skal kommunen kræve hjælpen tilbagebetalt. Tilbagebetalingen sker efter § 95.«

38. § 25 f ophæves.

39. I § 26, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., § 31, stk. 1, 1. pkt., § 34, stk. 1, og § 40, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, ændres »§ 25« til: »§§ 23-25«.

40. I § 26, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Hjælpen til et samlevende par, jf. §§ 2 a og 2 b, beregnes som summen af de beløb, som hver af de samlevende er berettiget til efter §§ 23-25.«

41. I § 26, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.«

42. I § 26, stk. 3, 1. pkt., og § 34, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 13, stk. 7« til: »§ 13, stk. 10«.

43. I § 26, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.«

44. § 26, stk. 4, ophæves.

45. I § 29 ændres »§§ 25« til: »§§ 23-25«.

46. I § 30, stk. 1 og 2, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.«

47. I § 31, stk. 1, ændres »kontanthjælpen« til: »uddannelses- eller kontanthjælp«.

48. I § 31, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.«

49. I § 32 ændres »§ 13, stk. 8« til: »§ 13, stk. 11«.

50. I § 34, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »Ægtepar«: »og samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b«.

51. § 34, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) Personer, som alene får uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7 og 8, personer, som alene får uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9 og 10, personer, som får uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9 og 10, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 2, nr. 6 og 7, og personer, som alene får kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7-10. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7 og 8, og personer, der modtager kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 7 og 8, kan dog modtage særlig støtte i de første 3 måneder.«

52. Efter § 34 indsættes før overskriften før § 35:

»Særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart

§ 34 a. Kommunen kan yde støtte til udgifter til nødvendige undervisningsmaterialer, redskaber el.lign. i forbindelse med studiestart til en person under 30 år, der forud for påbegyndelsen af uddannelsen har modtaget uddannelseshjælp som enlig forsørger, jf. § 23, stk. 2, nr. 1, eller stk. 5, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Støtten kan højst udgøre 5.000 kr.

Særlig støtte til deltagerbetaling

§ 34 b. Kommunen kan yde støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til en person, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov for støtte. Det er en forudsætning, at deltagelse i uddannelsen skal påbegyndes på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a. Yder kommunen hel eller delvis støtte, kan personen ikke modtage støtte til denne del af deltagerbetalingen efter anden lovgivning.«

53. I § 35, stk. 2, indsættes efter »§ 13 a«: », jf. dog § 40 a, stk. 1 og 2«.

54. I § 35, stk. 3, indsættes efter »§ 36, stk. 2,«: »og §§ 37 og 38«, og »kontanthjælp« ændres til: »hjælp efter §§ 23-25«.

55. § 35, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Nedsættelse af hjælpen efter §§ 39 og 40 sker med tre gange dagssatsen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 til en aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

Stk. 6. Den enkelte kommune tilrettelægger opgavefordelingen mellem den del af kommunen, der udbetaler ydelsen, og jobcenteret i sager efter §§ 35-43.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget efter stk. 3 og 4.«

56. I § 36, stk. 1, ændres »læse- og skrivetest, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt.,« til: »læse-, skrive- og regnetest, jf. § 13, stk. 5, 2. og 3. pkt.,«.

57. § 37, stk. 1, affattes således:

»Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale eller en individuel samtale, herunder en samtale som led i en sygeopfølgning, et møde i rehabiliteringsteamet eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til jobsamtalen, rådighedsvurderingen m.v., og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen, rådighedsvurderingen m.v. skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.«

58. I § 37, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »jobsamtaler«: »eller individuelle samtaler«, og »og cv-samtaler« udgår.

59. I § 38, stk. 1, ændres »§ 8 a, stk. 1,« til: »§ 8 a, stk. 1 eller 2,«, og efter »§ 13 a, stk. 2, 1. pkt.,« indsættes: »eller stk. 3, 1. pkt.,«.

60. I § 38, stk. 2, ændres »bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret,« til: »tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende,«, og »§ 8 a, stk. 2,« ændres til: »§ 8 a, stk. 3,«.

61. I § 39, nr. 3, indsættes efter »§ 13, stk. 2, nr. 4,«: »eller stk. 3, nr. 4,«.

62. I § 39, nr. 5, indsættes efter »§ 13, stk. 2, nr. 5,«: »eller stk. 3, nr. 5,«, og »eller« udgår, og i nr. 6 ændres »§ 16 a.« til: »§ 16 a,«.

63. I § 39 indsættes som nr. 7 og 8:

»7) uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgning, jf. § 13 a, stk. 4, 2. pkt., eller

8) uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet inden for den frist, som kommunen har fastsat, jf. § 13 a, stk. 4, 3. pkt.«

64. § 40, stk. 1, affattes således:

»Hjælpen efter §§ 23-25 til personer, der er omfattet af § 39, nedsættes med tre gange dagssatsen efter § 35, stk. 4. Dagssatsen beregnes på baggrund af den samlede hjælp efter §§ 23-25.«

65. Efter § 40 indsættes:

»§ 40 a. En person, der er uddannelses- eller jobparat, mister retten til hjælp efter §§ 23 og 25 i en periode på op til 3 måneder, hvis personen gentagne gange uden rimelig grund har undladt at opfylde sin pligt til at stå til rådighed efter reglerne i §§ 13 og 13 a og kommunen konkret vurderer, at personen med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v.

Stk. 2. Kommunen skal samtidig med afgørelsen efter stk. 1 give personen et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcenteret. Aktiviteter efter 1. pkt. skal kunne påbegyndes samme dag, som afgørelsen efter stk. 1 har virkning fra. Personen modtager hjælp efter §§ 23 og 25 for de dage, hvor den pågældende deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret.

Stk. 3. Hvis en person er syg eller har børnepasningsproblemer, skal personen meddele dette på den måde, som jobcenteret har angivet forud for det tidspunkt, som den pågældende skal møde i tilbuddet, møde til samtalen eller møde på jobcenteret, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis en person udebliver fra et tilbud m.v., jf. stk. 2, kan kommunen i helt særlige situationer udbetale hjælp for de dage, hvor den pågældende er udeblevet. Dette gælder også, hvis personen ikke har givet meddelelse om fraværet forud for mødetidspunktet, jf. stk. 3. Personen skal, så snart det er muligt, tage kontakt til jobcenteret og oplyse om årsagen til udeblivelsen.

Stk. 5. Opgørelsen af de dage, der kan udbetales hjælp for, jf. stk. 2-4, sker som en samlet opgørelse for 1 måned. Hjælpen beregnes som en forholdsmæssig andel af månedens hjælp svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen har opfyldt betingelserne for at modtage hjælp, sat i forhold til månedens kalenderdage. Hjælpen udbetales efter § 89, stk. 1.«

66. I § 41, stk. 1, indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

67. I § 41, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ægtefællen«: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«.

68. I § 42, stk. 1, ændres »hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3,« til: »hjælp i form af uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp på mindst 10.500 kr. pr. måned efter §§ 23-25,«.

69. I § 42, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for en samlever, jf. §§ 2 a og 2 b.«

70. I § 42, stk. 5, 4. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

71. I § 43, stk. 1, ændres »hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4,« til: »uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter § 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 23, stk. 2, nr. 10, og § 24, stk. 2, nr. 7, eller kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 2, 3, 7, 8, 9 eller 10,«.

72. I § 43, stk. 3, indsættes efter »ægtefællen«: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b«.

73. I § 43, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

74. I § 52 a, stk. 1, nr. 2, ændres »lov om statens uddannelsesstøtte« til: »SU-loven«.

75. § 64 a, stk. 1, affattes således:

»Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig, jf. stk. 2, til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 6, og som har modtaget uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9 eller 10, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 2, nr. 6 eller 7, i sammenlagt 6 måneder. Herudover skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Personen vil ikke være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,

2) revalidering kan ikke antages at kunne bringe den unge i arbejde inden for en rimelig periode, og

3) personen vil ikke være i stand til at påtage sig et arbejde.«

76. § 64 a, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Tilskuddet udbetales i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter §§ 23 og 24.«

77. I § 68, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ægtefælles«: »eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

78. I § 68, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 1,« til: »§ 25, stk. 2, nr. 1,«.

79. I § 68, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 25, stk. 2, nr. 2,«.

80. I § 68, stk. 2, nr. 3, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9,«.

81. I § 68, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 9, og § 24, stk. 2, nr. 6, eller § 25, stk. 3, nr. 9,«, og efter »beregnes efter« indsættes: »§ 23, stk. 3, eller«.

82. I § 68, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Ydelsen kan ikke udgøre et beløb, der er mindre end hjælpen efter stk. 2.«

83. I § 69, stk. 3, § 76, stk. 1, 4. pkt., og tre steder i § 77 a ændres »§ 13, stk. 4 og 5,« til: »§ 13, stk. 7 og 8,«.

84. I § 69, stk. 4, ændres »§ 13, stk. 8 og 9,« til: »§ 13, stk. 11 og 12,«.

85. § 69 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Reglerne i § 35, stk. 2, 3 og 7, finder tilsvarende anvendelse for personens undladelse af at opfylde sine pligter efter § 69 eller § 69 c.«

86. I § 74 a, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 1,« til: »§ 25, stk. 2, nr. 1,«, og i nr. 2 ændres »§ 25, stk. 1, nr. 2,« ændres til: »§ 25, stk. 2, nr. 2,«.

87. § 74 d, stk. 6, ophæves.

88. I § 74 g, stk. 2, ændres »§ 13, stk. 4« til: »§ 13, stk. 7«.

89. I § 75 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, 3 og 4, gælder dog ikke, hvis den pågældende har en rimelig grund til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7 og 8.«

90. § 77 affattes således:

»§ 77. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliver fra en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering eller en opfølgningssamtale, jf. § 75, stk. 1, nr. 2, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 2. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, har undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, jf. § 75, stk. 1, nr. 6, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse for de dage, hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 3. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 7 eller 8, udebliver fra en cv-samtale, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 4. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3 fastsættes på baggrund af den årlige ledighedsydelse og fastsættes pr. dag beregnet på baggrund af en 5-dagesuge. Hvis den månedlige hjælp til en person er nedsat, nedsættes fradraget pr. dag tilsvarende.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget i hjælpen pr. dag.«

91. I § 79, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 25,« til: »§ 23, § 25, stk. 1-4,«.

92. I § 79, stk. 2, ændres »§ 25,« til: »§ 23 eller § 25, stk. 1-4,«, og »6 måneder« ændres til: »12 måneder«.

93. I § 80, stk. 1, ændres »§ 74 d, stk. 2« til: »§ 74 d, stk. 2 og 3«.

94. I § 82 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »kontanthjælpsniveau« til: »uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau«.

95. § 82 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 3. For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp efter § 23, og som ikke modtager aktivitetstillæg efter § 24, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, og som ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

96. I § 82 a, stk. 3 og 4, der bliver stk. 5 og 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 2-4«.

97. I § 82 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-6«.

98. I § 91, nr. 2, udgår »eller«.

99. I § 91 indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) når en person har modtaget hjælp efter § 12, stk. 2, og efterfølgende får udbetalt uddannelsesstøtte efter SU-loven, der dækker samme tidsrum, eller«.

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

100. I § 92, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, hæfter solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 1, 1. pkt., hvis boligen var ejet af begge de samlevende, da hjælpen blev udbetalt, og fortsat er ejet af begge de samlevende på tidspunktet for fastsættelsen af tilbagebetalingskravet.«

101. I § 93, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »ægtefællen«: »eller samleveren, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

102. § 93 a ophæves.

103. I § 96 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 25, stk. 1, nr. 1, eller § 25, stk. 2, nr. 2,« til: »§ 23, stk. 2, nr. 5, § 25, stk. 2, nr. 1, eller § 25, stk. 3, nr. 5,«.

104. Efter § 97 indsættes i kapitel 12:

»§ 97 a. Forsømmer en samlever at opfylde sin forsørgelsespligt efter §§ 2 a og 2 b, udbetaler kommunen uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren. Kommunen kan opkræve et beløb hos samleveren svarende til den udbetalte uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan dog kun opkræve beløbet, hvis samleveren efterlades tilstrækkelige midler til at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse.«

105. Efter kapitel 13 indsættes:

»Kapitel 13 a

Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt m.v.

§ 98 a. Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kapitel 1 a og 4, i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til.

§ 98 b. Når kommunen sender partshøring, herunder agterskrivelse, skal disse sendes digitalt til en person, før der træffes afgørelse efter kapitel 4. Personen skal besvare partshøringen digitalt, hvis personen modtager hjælp efter § 11 som uddannelsesparat eller jobparat. En person, der modtager hjælp efter kapitel 11 som aktivitetsparat, kan besvare partshøringen digitalt.

Stk. 2. Kommunen skal sende afgørelser efter kapitel 4 digitalt, når partshøring er sendt digitalt.

Stk. 3. Kommunen kan sende partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse med almindelig post til en person, der modtager hjælp efter § 11 som aktivitetsparat, hvis det ikke er muligt for personen at anvende digitale værktøjer.

Stk. 4. Partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse efter stk. 1 og 2 kan udstedes uden underskrift, men med maskinel eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer en entydig identifikation af den, som har udstedt partshøringen, herunder agterskrivelsen, eller afgørelsen. En sådan partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse sidestilles med partshøringer, herunder agterskrivelser, og afgørelser med personlig underskrift.

Stk. 5. En digital partshøring, herunder agterskrivelse, og afgørelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen. Tilsvarende gælder for personens besvarelse af en digital partshøring.

§ 98 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af registerbaserede oplysninger i sagsbehandlingen og om digital kommunikation om afgørelser m.v., jf. §§ 98 a og 98 b.«

106. I § 104, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 74 d, stk. 2,« til: »§ 74 a, stk. 2 og 3,«.

107. I § 106 indsættes som 3. pkt.:

»Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart efter § 34 a.«

108. § 109, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) § 12, stk. 3, og §§ 23-26 om hjælp til forsørgelse.«

109. I § 109, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »ægtepar«: »eller samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

110. § 109, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) § 42 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet.«

111. I § 109, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »revalideringsydelse«: »og § 68 om ressourceforløbsydelse«.

112. § 109, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

113. I § 110, 1. pkt., indsættes efter »ydelsesperioder«: », jf. dog stk. 2«.

114. I § 110 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der gennemføres forsøgsordninger, hvorefter udsatte kontanthjælpsmodtagere kan få lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i hjælpen.«

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009, § 5 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, § 1 i lov nr. 599 af 14. juni 2011 og § 8 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og senest ved § 6 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 5, ændres »§§ 25« til: »§§ 23, 25«.

§ 3

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 16. november 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 430 af 1. maj 2013, § 3 i lov nr. 493 af 14. maj 2013 og § 1 i lov nr. 650 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 5, indsættes efter »§§ 39, 40«: », 40 a«.

§ 4

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 1524 af 27. december 2009, § 1 i lov nr. 274 af 19. marts 2013 og § 1 i lov nr. 485 af 17. maj 2013 og senest ved § 18 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »der modtager SU«: », eller en person, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik«.

§ 5

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1398 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 a affattes således:

»Kapitel 2 a

Flerbørnstilskud og adoptionstilskud«.

2. Efter § 10 b indsættes:

»Kapitel 2 b

Børnetilskud til visse uddannelsessøgende

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende«.

3. I § 10 c, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., ændres »lov om statens uddannelsesstøtte« til: »SU-loven«.

4. I § 10 c, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»En ansøgning efter 1. pkt. behandles først som en ansøgning om supplerende børnetilskud efter § 10 d, jf. § 10 f, stk. 1. I de i § 10 f, stk. 1 og 2, omhandlede tilfælde træffes der afgørelse om tilkendelse af eller afslag på tilskud efter 1. pkt., selv om ansøgningen er indgivet i henhold til § 10 d.«

5. I § 10 c indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Der er ikke ret til udbetaling af særligt børnetilskud efter stk. 1 for perioder, hvor ansøgeren modtager supplerende børnetilskud efter § 10 d.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

6. § 10 c, stk. 8, ophæves.

7. § 10 c, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Har en tilskudsberettiget haft en indtægtsfremgang, der bevirker, at det allerede udbetalte tilskud i kalenderåret overstiger det tilskud, ansøgeren herefter er berettiget til i kalenderåret, fradrages for meget udbetalt tilskud i det efterfølgende kalenderårs tilskud, uanset om tilskuddet udbetales efter § 10 c eller § 10 d. Er ansøgeren i det efterfølgende kalenderår ikke berettiget til tilskud efter § 10 c eller § 10 d, skal for meget udbetalt tilskud tilbagebetales.«

8. I § 10 c, stk. 14, ændres »stk. 5 og 6,« til: »stk. 6 og 7,«.

9. Efter § 10 c indsættes før kapitel 3:

»Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

§ 10 d. Til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven, kan der efter ansøgning udbetales et supplerende børnetilskud i praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse.

Stk. 2. Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud efter § 3, og forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af supplerende børnetilskud, at ansøgeren i forbindelse med ansøgningen fremlægger dokumentation for deltagelse i en uddannelse, som berettiger til supplerende børnetilskud, jf. stk. 1, dokumentation for tidspunktet for påbegyndelsen og afslutningen af den del af uddannelsen, hvor ansøgeren deltager i praktik- og skoleperioder, jf. stk. 1, og dokumentation for løn, skolepraktikydelse og øvrig indtægt, jf. § 10 e, stk. 3.

Stk. 4. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud efter stk. 1 pr. forælder uanset antallet af børn.

Stk. 5. Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU.

Stk. 6. Reglerne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende børnetilskud. Medmindre barnet eller ansøgeren har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af supplerende børnetilskud fast bopæl her i landet i 1 år.

Stk. 7. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

§ 10 e. Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt, jf. stk. 3. SU og aktuel indtægt opgøres på årsbasis.

Stk. 2. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt, jf. stk. 3. SU og aktuel indtægt opgøres på årsbasis.

Stk. 3. Ansøgerens aktuelle indtægt opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag. Endvidere tillægges aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr.

§ 10 f. Er det beregnede supplerende børnetilskud på årsbasis ved behandling af en ansøgning efter § 10 d mindre end det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c, stk. 1, er der ikke ret til supplerende børnetilskud, og ansøgningen skal behandles som en ansøgning om særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. § 10 c.

Stk. 2. Er det beregnede supplerende børnetilskud på årsbasis i forbindelse med omregning af supplerende børnetilskud, jf. § 10 g, stk. 1 og 2, mindre end det særlige børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c, stk. 1, ophører retten til supplerende børnetilskud. Samtidig med at der træffes afgørelse om ophør af retten til supplerende børnetilskud efter 1. pkt., træffes der afgørelse om tilkendelse af eller afslag på særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, jf. § 10 c, uanset om der er ansøgt herom.

Stk. 3. Supplerende børnetilskud udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden med 1/12 af beløbet opgjort efter § 10 e, stk. 1 og 2. Supplerende børnetilskud udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvori der er ansøgt herom, og hvori betingelserne for udbetaling er opfyldt, og sidste gang for den måned, i hvilken retten til supplerende børnetilskud ophører. Er betingelserne for at modtage supplerende børnetilskud opfyldt med virkning fra den 1. i en måned, anses betingelserne for at være opfyldt i den foregående måned.

§ 10 g. Ændres den indtægt, der ligger til grund for beregningen af supplerende børnetilskud, med mere end 10 pct., omregnes tilskuddet for kalenderåret, og de månedlige udbetalinger for den resterende del af kalenderåret reguleres, således at det samlede udbetalte supplerende børnetilskud for kalenderåret svarer til det beregnede tilskud på årsbasis.

Stk. 2. Indtræder eller ophører ret til supplerende børnetilskud, eller ændres forsørgelsesforholdene inden for 1 kalenderår, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt for de måneder i året, hvor ansøger er berettiget til at få udbetalt supplerende børnetilskud på samme grundlag. Ved periodeopdeling efter 1. pkt. opgøres indtægten for de måneder af året, ansøger er berettiget til supplerende børnetilskud på samme grundlag, og omregnes forholdsvis til en årsindtægt. De månedlige udbetalinger for den resterende del af kalenderåret reguleres, således at det samlede udbetalte supplerende børnetilskud for kalenderåret svarer til summen af de enkelte perioders beregnede tilskud.

Stk. 3. Afviger den faktiske indtægt med mere end 10 pct. fra den indtægt, der har været lagt til grund for beregning af supplerende børnetilskud i kalenderåret, skal det for meget eller for lidt udbetalte tilskud henholdsvis tilbagebetales og efterbetales, hvis beløbet er større end 100 kr. Ved efterreguleringen efter 1. pkt. finder reglerne om periodeopdeling i stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ved tilbagebetalingskrav efter stk. 3, samt i tilfælde af at en omregning efter stk. 1 eller 2 bevirker, at det allerede udbetalte supplerende børnetilskud i kalenderåret overstiger det tilskud, ansøgeren herefter er berettiget til i kalenderåret, fradrages for meget udbetalt supplerende børnetilskud i det efterfølgende kalenderårs tilskud, uanset om tilskuddet udbetales efter § 10 c eller § 10 d. Er ansøgeren i det efterfølgende kalenderår ikke berettiget til tilskud efter § 10 c eller § 10 d, skal for meget udbetalt tilskud tilbagebetales.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægt og henføring af indtægt til bestemte perioder efter stk. 1-3, herunder på grundlag af oplysninger fra indkomstregistret, forskudsregistreringen og årsopgørelsen. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbagebetaling efter stk. 4, 2. pkt.«

§ 6

I dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 87, stk. 1, nr. 1, ændres »arbejdsindtægt,« til: »arbejdsindtægt og«.

2. § 87, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

3. I § 87, stk. 2, ændres »nr. 3« til: »nr. 2«.

§ 7

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 A. Underhold, som ydes mellem samlevende, der har gensidig forsørgelsespligt i henhold til § 2 a, jf. § 2 b, i lov om aktiv socialpolitik, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2, 3 og 5.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 27, og § 13 a, stk. 4, 2. og 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, § 1, nr. 63, og § 98 b i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 1, nr. 105.

Stk. 3. § 1, nr. 33, 35 og 51, træder i kraft den 1. oktober 2013 og har virkning fra den 1. januar 2014. For personer, der modtager kontanthjælp, finder de hidtil gældende regler anvendelse indtil den 31. december 2013.

Stk. 4. Kommunen skal i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2013 træffe afgørelse om, hvorvidt en person, der ikke er fyldt 30 år den 1. januar 2014, og som modtager kontanthjælp i perioden fra den 1. oktober til og med den 31. december 2013, fra den 1. januar 2014 skal modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp, samt om, hvilken sats hjælpen skal ydes med, herunder om den pågældende har ret til særlig støtte, hvis personen fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælp den 1. januar 2014.

Stk. 5. § 1, nr. 106, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2013.

§ 9

Stk. 1. Ved beregning af hjælpen efter §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33-35, til en samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014, indgår

1) uddannelses- eller kontanthjælp med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen ikke havde været omfattet af §§ 2 a og 2 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, jf. § 1, stk. 2, § 2 og § 26 i lov om aktiv socialpolitik,

2) uddannelses- eller kontanthjælp med det beløb, der ville have været udbetalt til personen som samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og

3) forskelsbeløbet mellem de to beregninger.

Stk. 2. Uddannelses- eller kontanthjælpen udgør herefter det beløb, der ville have været udbetalt til personen som samlevende, jf. stk. 1, nr. 2, samt halvdelen af forskelsbeløbet mellem de to beregninger, jf. stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. § 24, stk. 1, 3. pkt., og stk. 5, og § 25, stk. 7, 3. pkt., og stk. 10, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33 og 35, finder ikke anvendelse for personer, som den 31. december 2013 modtog kontanthjælp.

Stk. 4. Personer, som er mellem 25 og 29 år, og som før lovens ikrafttræden har modtaget særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, men som ikke har ret til særlig støtte efter den 1. januar 2014, har ret til at modtage særlig støtte efter de hidtil gældende regler i perioden fra den 1. januar 2014 til den 30. juni 2014.

Stk. 5. § 1, nr. 53-67, har alene virkning for personer, der har undladt at opfylde deres forpligtelser som affattet i denne lovs § 1, nr. 8-10 og 18-28, den 1. januar 2014 eller derefter. For personer, der inden lovens ikrafttræden har undladt at opfylde deres forpligtelser efter §§ 8 a, 13 eller 13 a i lov om aktiv socialpolitik, finder de hidtil gældende sanktionsregler i §§ 35-41 anvendelse.

Stk. 6. For personer, der fra den 1. januar 2014 overgår til at modtage uddannelseshjælp, jf. § 23 i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 1, nr. 33, og som før lovens ikrafttræden har fået en sanktion efter §§ 42 eller 43 i lov om aktiv socialpolitik, indgår sådanne sanktioner i opgørelsen af, om en person efter lovens ikrafttræden skal have en sanktion efter § 42, stk. 2 eller 3, eller § 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 7. § 64 a, stk. 1 og stk. 2, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 1, nr. 75 og 76, finder ikke anvendelse for personer, der inden den 1. januar 2014 har fået tilkendt tilskud til nødvendige merudgifter til bolig efter lovens ikrafttræden. For disse personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 10

§ 1, nr. 52, ophæves den 1. januar 2017.

Givet på Amalienborg, den 4. juli 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen