Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Forskudsregistreringen for 2014
Kapitel 2 Beregning af indeholdelsesprocentsatsen for 2014
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2014

I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 1-4, § 54 og § 55 A i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret ved lov nr. 459 af 12. juni 2009, og lov nr. 926 af 18. september 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Forskudsregistreringen for 2014

§ 1. Ved forskudsregistreringen for 2014, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog stk. 2-5 samt §§ 2-5:

1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2012, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2014 med 3,5 pct.

2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2013, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2014 med 2,0 pct.

Stk. 2. Posten »ejendomsværdiskat« ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af den laveste værdi af henholdsvis den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 reguleret med 5 pct., ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller ejendomsværdien pr. 1. oktober 2012. For ejendomme, hvor det ikke er muligt maskinelt at beregne ejendomsværdiskatten, ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2014 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2012, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2013. For udenlandske ejendomme ansættes posten »ejendomsværdiskat« ved forskudsregistreringen for 2014 til den ejendomsværdiskat, der indgår i slutligningen for 2012, eller til den ejendomsværdiskat, der indgår i forskudsregistreringen for 2013.

Stk. 3. Ved forskudsregistreringen for 2014, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes i de i stk. 4 nævnte tilfælde en af følgende 2 procentreguleringer, jf. dog §§ 2-5, og der foretages ikke regulering efter stk. 1:

1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 2012, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2014 med 3,4 pct.

2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 2013, forhøjes ved forskudsregistreringen for 2014 med 1,8 pct.

Stk. 4. Stk. 3 finder anvendelse ved forskudsregistreringen for 2014 af

1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring,

3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og

4) kommunale og amtskommunale tjenestemandspensioner og private pensioner såsom udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed og rateopsparinger i pensionsøjemed.

Stk. 5. Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§ 2. Sociale pensioner efter lov om social pension ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 3. Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger fra Uddannelsesstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 4. Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Pensionssystem, ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger fra Moderniseringsstyrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1.

§ 5. Skattepligtige pensioner, der udbetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), ansættes ved forskudsregistreringen for 2014 på grundlag af oplysninger, modtaget fra ATP´s register for udbetaling fra ATP, jf. § 2, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012. Det omregnede helårsbeløb forhøjes ikke, og der foretages ikke regulering efter § 1.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocentsatsen for 2014

§ 6. Indeholdelsesprocentsatsen på skattekortet for 2014 beregnes som summen af følgende procentsatser, der er større end 0:

1) Skattekommunens laveste skatteprocentsats (dvs. summen af kommunal skatteprocentsats, sundhedsbidrag på 5 pct., kirkeskatteprocentsats for medlemmer af folkekirken og bundskat på 6,83 pct.). I stedet for kommunal skatteprocentsats anvendes for begrænset skattepligtige satsen for skat svarende til kommunal indkomstskat efter personskattelovens § 8 c.

2) En procentsats beregnet som topskatten efter personskattelovens § 7 og nedsat efter personskattelovens § 19, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over grundbeløbet, og ganget med 100.

Stk. 2. Procentsatserne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

Stk. 3. Såfremt der efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocentsatsen, forhøjes indeholdelsesprocentsatsen med højst det antal hele procentpoint, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudsskat ved skattebillet (B-skat).

Stk. 4. Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocentsats større end 51,7 pct. med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen, ansættes indeholdelsesprocentsatsen til 51,7 pct. med tillæg af kirkeskatteprocentsatsen.

Stk. 5. Indeholdelsesprocentsatsen efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

Stk. 6. Beregningen af indeholdelsesprocentsatsen ved § 6 sker før indregning af en eventuel lønindeholdelsesprocent.

Skatteministeriet, den 4. september 2013

Holger K. Nielsen

/ Klaus Østergård Jensen