Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Skatteankestyrelsens funktion og kompetence
Kapitel 2 Regler om sagsbehandling m.v.
Kapitel 3 Skatteankestyrelsens afgørelser
Kapitel 4 Syn og skøn ved Landsskatteretten, skatteankenævn og Skatteankestyrelsen
Kapitel 5 Øvrige bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

I medfør af § 4 a, stk. 3, § 35 c, stk. 6, og § 64 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013, og § 17, stk. 2, i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige fastsættes:

Kapitel 1

Skatteankestyrelsens funktion og kompetence

§ 1. Skatteankestyrelsen varetager de opgaver, der ved skatteforvaltningslovens kapitel 2 a er tillagt skatteankeforvaltningen.

Stk. 2. Skatteankestyrelsen modtager, visiterer, behandler og i visse tilfælde afgør klager over afgørelser, der efter lovgivningen skal indgives til Skatteankestyrelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 4 a.

Stk. 3. Skatteankestyrelsen formidler sin praksis gennem udvælgelse og offentliggørelse af afgørelser af almen interesse, jf. § 20.

Kapitel 2

Regler om sagsbehandling m.v.

Klagens indgivelse

§ 2. Hvis en klage indgives efter udløbet af klagefristen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, 3.-5. pkt., skal Skatteankestyrelsen forinden klagen afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, give klageren lejlighed til at redegøre for årsagen til fristoverskridelsen, hvis klageren ikke allerede har oplyst dette i sin klage. Skatteankestyrelsen kan fastsætte en frist på mindst 14 dage for modtagelsen af klagerens forklaring.

Stk. 2. Hvis den påklagede afgørelse eller en udarbejdet sagsfremstilling ikke følger med klagen, eller hvis klagen er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for visiteringen af sagen eller sagens videre behandling, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 7, vejleder Skatteankestyrelsen klageren herom. Skatteankestyrelsen kan fastsætte en frist på mindst 14 dage for udbedring af manglen.

Klagegebyr

§ 3. Hvis et klagegebyr, jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1, ikke indbetales senest samtidig med klagens eller genoptagelsesanmodningens indgivelse, fastsætter Skatteankestyrelsen en frist på mindst 14 dage for betaling af gebyret, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis Skatteankestyrelsen i forbindelse med underretning og indhentelse af sagsmateriale efter § 5 indhenter en udtalelse om klagen efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 4, i følgende tilfælde, skal klagegebyret først indbetales, hvis Skatteankestyrelsen modtager udtalelsen fra SKAT:

1) Klagen er omfattet af skatteforvaltningslovens § 6, stk. 1.

2) Klagen er omfattet af skatteforvaltningslovens § 7, stk. 1.

3) Klagen er en klage over årsopgørelser, hvor klageren ikke tidligere har modtaget særskilt underretning om ansættelsen, og klagen omfatter forhold deri.

Stk. 3. Når Skatteankestyrelsen modtager udtalelsen fra SKAT i sager omfattet af stk. 2, underretter Skatteankestyrelsen klageren om, at klagegebyr skal indbetales inden for 14 dage. Indbetales klagegebyret ikke senest 14 dage efter Skatteankestyrelsens underretning af klageren, fastsætter Skatteankestyrelsen en frist på mindst 14 dage for betaling af gebyret.

Stk. 4. Er betalingen ikke modtaget i Skatteankestyrelsen inden fristens udløb, jf. stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., anses klagen eller genoptagelsesanmodningen for bortfaldet efter skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 3. Skatteankestyrelsen meddeler i så fald klageren skriftligt, at klagen eller genoptagelsesanmodningen er bortfaldet, og at kravet på gebyr dermed også er bortfaldet.

Visitering

§ 4. Skatteankestyrelsen kan til brug for visiteringen af klager, jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 4, indhente sådanne yderligere oplysninger, som Skatteankestyrelsen anser for nødvendige til brug for visiteringen.

Stk. 2. Skatteankestyrelsen underretter klageren om den foretagne visitering på det tidspunkt, hvor Skatteankestyrelsen har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om klagen skal visiteres til et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen.

Stk. 3. Hvis den foretagne visitering ændres af Skatteankestyrelsen i henhold til skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 4, 2. pkt., underretter Skatteankestyrelsen klageren herom.

Stk. 4. Visiteres klagen til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn, vejleder Skatteankestyrelsen klageren om retten til at vælge klagen behandlet i Landsskatteretten og om fristen på fire uger herfor, jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 5. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren vedrørende visiteringen inden for fristen, viderebehandles klagen i overensstemmelse med den foretagne visitering.

Sagsforberedelse generelt

§ 5. Skatteankestyrelsen underretter den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, om klagen og indhenter det materiale, der har dannet grundlag for afgørelsen hos myndigheden.

Stk. 2. Skatteankestyrelsen kan i særlige tilfælde anmode myndigheden om at indhente en udtalelse over klagen eller dele af klagen fra en anden myndighed og indsende den således indhentede udtalelse til Skatteankestyrelsen sammen med myndighedens eventuelle bemærkninger til udtalelsen. En anmodning som nævnt skal efterkommes inden for den frist, som Skatteankestyrelsen har fastsat.

Stk. 3. Hvis SKAT i forbindelse med en klage over en vurdering af en fast ejendom oplyser, at der er iværksat en revision omfattende den påklagede vurdering, stiller Skatteankestyrelsen klagesagen i bero, indtil revisionen er tilendebragt. Skatteankestyrelsen underretter i så fald skriftligt klageren om berostillelsen.

Stk. 4. Hvis den myndighed, der har truffet afgørelsen, påtænker at genoptage afgørelsen efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5, skal myndigheden inden for den af Skatteankestyrelsen fastsatte frist, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 4, 2. pkt., underrette Skatteankestyrelsen herom.

§ 6. Hvis der under Skatteankestyrelsens behandling af en klagesag fremkommer nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, skal Skatteankestyrelsen gøre klageren bekendt med disse oplysninger, medmindre oplysningerne er uden betydning for klagens afgørelse. Klagerens bemærkninger til oplysningerne skal foreligge inden for en frist på 14 dage, medmindre Skatteankestyrelsen efter omstændighederne har fastsat en længere frist i sagen. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren inden for fristen, viderebehandles sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 2. Hvis en vurdering af en fast ejendom er påklaget af en anden end ejendommens ejer, skal Skatteankestyrelsen give ejeren lejlighed til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over klagen, før klagen afgøres. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 7. Under Skatteankestyrelsens behandling af en klage kan Skatteankestyrelsen indhente sådanne yderligere oplysninger, som Skatteankestyrelsen anser for nødvendige til klagens afgørelse.

Stk. 2. Hvis afgørelsen af et klagepunkt angår bedømmelsen af de skatte- eller afgiftsmæssige virkninger af et retsforhold mellem klageren og en tredjemand, og er der grund til at antage, at denne tredjemand ønsker en anden bedømmelse af retsforholdet lagt til grund end den bedømmelse, klageren ønsker lagt til grund, kan Skatteankestyrelsen bestemme, at tredjemand skal anmodes om at udtale sig skriftligt eller mundtligt herom over for Skatteankestyrelsen.

Stk. 3. Hvis der træffes beslutning om at inddrage tredjemand i sagen efter stk. 2, skal klageren underrettes herom, inden der rettes henvendelse til tredjemand. Klagerens bemærkninger til beslutningen om at inddrage tredjemand skal foreligge inden for en frist på 14 dage, medmindre Skatteankestyrelsen efter omstændighederne har fastsat en længere frist i sagen. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren inden for fristen, viderebehandles sagen på det foreliggende grundlag.

§ 8. Hvis klageren har anmodet om et møde med Skatteankestyrelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 e, stk. 1, eller hvis Skatteankestyrelsen af hensyn til sagens oplysning anser et møde med klageren for hensigtsmæssigt, indkaldes klageren til et møde med en af Skatteankestyrelsens sagsbehandlere. Indkaldelsen skal foretages med mindst 14 dages varsel, medmindre en kortere frist aftales med klageren. Skatteankestyrelsen fastsætter tid og sted for mødet. I sager om vurdering af fast ejendom kan det bestemmes, at mødet finder sted i forbindelse med en besigtigelse af ejendommen.

Stk. 2. Klageren kan anmode om at få en kopi af Skatteankestyrelsens mødereferat. Mødet er ikke offentligt. Lyd- og billedoptagelse af mødet må ikke finde sted.

§ 9. Forinden Skatteankestyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom foretager besigtigelse af en fast ejendom, jf. skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 2, skal ejeren have besked herom. Besigtigelse på grunden må kun finde sted efter ejerens tilladelse. Besigtigelse i bygninger på ejendommen må kun finde sted med ejerens eller dennes repræsentants medvirken.

Stk. 2. Billedoptagelse af ejendommen må kun finde sted efter ejerens tilladelse.

Stk. 3. Skatteankestyrelsen kan indstille til formanden for vurderingsankenævnet, at ankenævnsmedlemmer deltager i en besigtigelse af fast ejendom. Hvis formanden efter retningslinjer fastsat af ankenævnet kan tiltræde indstillingen herom, foretager Skatteankestyrelsen besigtigelse af den pågældende ejendom med deltagelse af ankenævnsmedlemmer. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. I de sager, hvor Skatteankestyrelsen påtænker at foretage besigtigelse, jf. stk. 1, og hvor Skatteankestyrelsen ikke indstiller, at ankenævnsmedlemmer deltager i en besigtigelse af en fast ejendom, jf. stk. 3, orienterer Skatteankestyrelsen vurderingsankenævnets formand om de påtænkte besigtigelser. Formanden meddeler efter retningslinjer fastsat af ankenævnet herefter Skatteankestyrelsen, hvilke af disse besigtigelser der ønskes deltagelse i. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Forinden Skatteankestyrelsen i sager omfattet af skatteforvaltningslovens § 7, stk. 1, foretager besigtigelse af et køretøj, jf. skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 3, skal ejeren have besked herom.

Stk. 2. Billedoptagelse af køretøjet må kun finde sted efter ejerens tilladelse.

§ 11. I øvrige sager kan Skatteankestyrelsen i særlige tilfælde, hvor det er af afgørende betydning for sagen, besigtige fast ejendom, infrastruktur, genstande, herunder køretøjer, og lokaler.

Stk. 2. Forinden Skatteankestyrelsen foretager besigtigelse efter stk. 1, skal der indhentes tilladelse fra ejeren og en eventuel bruger.

Stk. 3. Billedoptagelse ved besigtigelse efter stk. 1 må kun finde sted efter ejerens og en eventuel brugers tilladelse.

Stk. 4. Skatteankestyrelsen kan indstille til et skatteankenævn, at medlemmer af ankenævnet deltager i en besigtigelse efter stk. 1. Hvis et skatteankenævn kan tiltræde indstillingen herom, foretager Skatteankestyrelsen besigtigelse efter stk. 1 med deltagelse af medlemmer af ankenævnet. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 12. I de sager, hvor Skatteankestyrelsen efter skatteforvaltningslovens § 35 d, stk. 1 eller 4, udarbejder en sagsfremstilling, skal sagsfremstillingen som minimum indeholde identifikationsoplysninger vedrørende klageren, en talmæssig opgørelse over klagepunkterne, hvor dette er relevant, en beskrivelse af klagens indhold med specifikation af klagepunkterne, en redegørelse for sagens faktiske forhold og et forslag til afgørelse med henvisning til relevante retsregler.

Stk. 2. I sager, hvor klagen foreslås afvist, og klagen ikke er omfattet af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6 eller 7, udarbejder Skatteankestyrelsen en sagsfremstilling, hvor oplysningerne nævnt i stk. 1 om klagens indhold og sagens faktiske forhold begrænses til kun at vedrøre afvisningen.

Stk. 3. Hvis det er besluttet, at Skatteankestyrelsen skal foretage besigtigelse efter § 9, stk. 3 eller 4, eller § 11, stk. 4, med deltagelse af medlemmer fra ankenævn, udarbejder Skatteankestyrelsen til brug for besigtigelsen først en sagsfremstilling efter stk. 1 uden forslag til afgørelse. Skatteankestyrelsen sender denne sagsfremstilling til de medlemmer, der skal deltage i besigtigelsen. Efter besigtigelsen udarbejder og udsender Skatteankestyrelsen dernæst sagsfremstilling efter stk. 1 med forslag til afgørelse til klageren og eventuelle andre parter.

Motiveret indstilling i Landsskatteretssager

§ 13. Hvis klagen skal behandles af Landsskatteretten, udarbejder Skatteankestyrelsen, når grundlaget er tilvejebragt, en skriftlig redegørelse med en motiveret indstilling til sagens afgørelse.

Stk. 2. Skatteankestyrelsens motiverede indstilling til klagens afgørelse sendes med bilag til udtalelse i SKAT i følgende tilfælde:

1) Hvis der skal afholdes retsmøde i sagen.

2) SKAT har anmodet herom, enten i en konkret sag eller for nærmere angivne, begrænsede sagstyper.

3) Hvis Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt.

Stk. 3. Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten kan fastsætte en frist for afgivelse af udtalelsen.

Indstilling i ankenævnssager

§ 14. Hvis klagen skal behandles af et ankenævn, udarbejder Skatteankestyrelsen, når grundlaget er tilvejebragt, en begrundet indstilling til sagens afgørelse.

Kapitel 3

Skatteankestyrelsens afgørelser

§ 15. Afgørelsen skal være dateret. Afgørelsen skal være begrundet med henvisning til relevante retsregler og indeholde en redegørelse for sagens faktiske forhold. Begrundelsen skal angive Skatteankestyrelsens stillingtagen til de af klageren anførte forhold og synspunkter, i det omfang disse forhold og synspunkter må anses for relevante i forhold til sagens afgørelse.

Stk. 2. Skatteankestyrelsens afgørelse skal angå de punkter i den påklagede afgørelse, der er klaget over, og eventuelle afledte ændringer, jf. skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 1.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde kan Skatteankestyrelsen træffe en afgørelse, der uden beløbsmæssig opgørelse alene fastlægger de principper, hvorefter den påklagede afgørelse skal træffes. SKAT foranlediger herefter, at afgørelsen træffes i overensstemmelse med Skatteankestyrelsens anvisning.

Stk. 4. Hvis klagen vedrører et afslag på en anmodning om genoptagelse af en afgørelse, og Skatteankestyrelsen finder, at genoptagelse burde have fundet sted, skal Skatteankestyrelsen i afgørelsen pålægge den pågældende myndighed at genoptage afgørelsen.

Stk. 5. Klager på inddrivelsesområdet har ikke opsættende virkning. Skatteankestyrelsen skal derfor afgøre klagen inden for 1 måned, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen foreligger fuldt oplyst, det vil sige efter indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger til brug for sagsbehandlingen og eventuel partshøring.

Stk. 6. Afgørelsen sendes til klageren og alle øvrige vedkommende. I den forbindelse vejledes klageren og eventuelle andre søgsmålsberettigede om fristen for at indbringe afgørelsen for domstolene.

Kapitel 4

Syn og skøn ved Landsskatteretten, skatteankenævn og Skatteankestyrelsen

§ 16. Hvis adgangen efter skatteforvaltningslovens § 47 til at begære syn og skøn udmeldt ved byretten ønskes benyttet, skal rekvirenten skriftligt underrette Skatteankestyrelsen derom. Sammen med underretningen skal følge en kopi af rekvirentens skrivelse til byretten med byrettens påtegning om, at anmodningen er imødekommet, og en kopi af skønstemaet. Herefter udsættes behandlingen af sagen, jf. skatteforvaltningslovens § 47, stk. 3.

Stk. 2. Hvis Skatteankestyrelsen har fastsat en frist for stillingtagen til begæring om syn og skøn, jf. skatteforvaltningslovens § 47, stk. 2, behøver Skatteankestyrelsen efter udløbet af denne frist ikke at respektere en begæring om syn og skøn.

Stk. 3. Når syn- og skønssagen er afsluttet i byretten, skal rekvirenten inden 14 dage sende en kopi af retsbogsudskriften over byretssagen til Skatteankestyrelsen. Med udskriften skal følge syns- og skønsmændenes udtalelse.

Stk. 4. Hvis klageren er rekvirenten, skal vedkommende samtidig med indsendelsen af de i stk. 3 nævnte dokumenter skriftligt meddele Skatteankestyrelsen, hvorvidt klagen opretholdes eller trækkes tilbage. Fremkommer der ingen meddelelse fra klageren herom, anses klagen for opretholdt.

Stk. 5. Hvis en myndighed er rekvirenten, kan Skatteankestyrelsen efter modtagelsen af de i stk. 3 nævnte dokumenter skriftligt anmode klageren om inden for en frist på 14 dage at meddele, hvorvidt klagen opretholdes eller trækkes tilbage. Fremkommer der ingen meddelelse fra klageren inden for fristen, anses klagen for opretholdt.

Stk. 6. Skatteankestyrelsen kan bestemme, at udgifter, der er eller vil blive afholdt til syn og skøn, skal godtgøres fuldt ud, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 3 og 4, når afholdelsen af syn og skøn har tilført sagen eller skønnes at kunne tilføre sagen væsentlige nye oplysninger, der ikke mere hensigtsmæssigt har kunnet eller kan indhentes på anden måde.

Kapitel 5

Øvrige bestemmelser

Tilbagekaldelse

§ 17. En klager kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling tilbagekalde klagen. Tilbagekaldelsen kan ske skriftligt eller mundtligt til Skatteankestyrelsen. Ved enhver tilbagekaldelse skal Skatteankestyrelsen skriftligt meddele klageren, at sagen er henlagt som følge af tilbagekaldelsen af klagen.

Stk. 2. Hvis klageren efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 2, indbringer sagen for domstolene uden at afvente klagemyndighedens afgørelse, anses klagen for bortfaldet. Skatteankestyrelsen meddeler skriftligt klageren, at sagen herefter er henlagt.

Stk. 3. Klageren kan til enhver tid mundtligt eller skriftligt frafalde en anmodning om et møde med Skatteankestyrelsen, et møde i et ankenævn eller et retsmøde i Landsskatteretten.

Repræsentation

§ 18. En klager kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling bemyndige andre til at varetage sine interesser under sagen. Skatteankestyrelsen betragter herefter, indtil klageren meddeler Skatteankestyrelsen, at bemyndigelsen er tilbagekaldt, den bemyndigede som legitimeret til at optræde på klagerens vegne.

Stk. 2. Uanset stk. 1 underretter Skatteankestyrelsen såvel klager som klagers repræsentant skriftligt om:

1) Klagemyndighedens afgørelse af klagen.

2) Skatteankestyrelsens henlæggelse af sagen, hvis klagen tilbagekaldes eller bortfalder, jf. § 17, stk. 1 og 2.

Elektronisk kommunikation

§ 19. Skatteankestyrelsen kan bestemme, at kommunikation mellem Skatteankestyrelsen og medlemmer af skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn, motorankenævn samt Landsskatteretten skal foregå helt eller delvist elektronisk.

Offentliggørelse af afgørelser

§ 20. Ved offentliggørelsen af afgørelser af almen interesse truffet af Skatteankestyrelsen, skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn og motorankenævn, jf. § 1, stk. 3, skal navne på fysiske eller juridiske personer, cpr-numre, cvr-numre og andre personhenførbare oplysninger bortset fra journalnummer fjernes eller erstattes af anonyme betegnelser.

Stk. 2. Vurderer Skatteankestyrelsen, at anonymisering ikke kan ske fuldt ud, skal offentliggørelse undlades.

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Skatteministeriet, den 13. december 2013

Jonas Dahl

/ Per Hvas