Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge en motorvej på strækningen fra Snejbjerg, sydvest for Herning, til Holstebro Nord og at anlægge en tosporet landevej i forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro fra Mozartvej til Vilhelmsborgvej, som klassificeres til kommunevej. Endvidere nedklassificeres den nuværende hovedlandevej 422 på strækningen fra Løven Å syd for Aulum til Ringvejen i Holstebro til kommunevej, når motorvejen er anlagt.

Stk. 2. Strækningerne, der henholdsvis anlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2. Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i § 1, stk. 1, nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

§ 3. Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, kan på privat ejendom foretage de arkæologiske forundersøgelser, der er nødvendige for anlægsarbejdet, jf. § 1.

Stk. 2. Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, skal mindst 28 dage før gennemførelsen af undersøgelser efter stk. 1 give besked til de berørte grundejere eller brugere. Hvis det ikke er muligt at give besked, skal oplysning herom offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 3. Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren som følge af de i stk. 1 nævnte undersøgelser, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pia Olsen Dyhr


Bilag 1

kort Size: (655 X 898)