Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
32011L0092
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning

(Klassifikation af private og offentlige vandløb, ophævelse af krav om dispensation i en række tilfælde til opførelse af bebyggelse inden for skovbyggelinjen og forenkling af VVM-processen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 10 affattes således:

»§ 10. Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse.«

2. § 11 affattes således:

»§ 11. Miljøministeren kan fastsætte regler om ændret klassifikation af vandløb efter § 10, om vandløbsmyndighedens opgaver i forbindelse med ændret klassifikation og om registrering af vandløb.«

3. I § 12, stk. 4, udgår », og nærmere regler om godkendelsesordningen efter stk. 4«.

§ 2

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 2, nr. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer,

5) bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, hvortil der er meddelt tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning,

6) bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, der er omfattet af undtagelserne fra kravet om tilladelse efter § 36, stk. 1, nr. 3, 5, 7-9 og 13-15, jf. dog § 36, stk. 2, i lov om planlægning,

7) placering af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2 i byzone, når disse opføres i tilknytning til beboelseshuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig, og

8) bygningsændringer på beboelseshuse i byzone og sommerhusområde, såfremt boligarealet ikke udvides.«

2. I § 17 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 gælder kun mellem bebyggelsen og skoven på strækninger, hvor der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m.«

3. I § 18, stk. 2, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, idet bygningshøjden ved tagarbejder kun må forøges ubetydeligt,«.

Nr. 1-3 bliver herefter nr. 2-4.

§ 3

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2009, nr. L 20, side 7.«

2. I § 3, stk. 3, § 11 h, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 2, § 51, stk. 2, § 58, stk. 1, nr. 3, og § 64, stk. 2, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

3. I § 5 a, stk. 3, ændres »nr. 20« til: »nr. 19«, og »og 5« udgår.

4. I § 5 a, stk. 4, udgår »og 5«.

5. I § 5 n, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

6. I § 5 p, stk. 4, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

7. § 11 a, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-21 bliver herefter nr. 7-20.

8. I § 11 b, stk. 2, ændres »nr. 10« til: »nr. 9«.

9. § 11 e, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

10. I § 11 g, stk. 1, ændres »tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt), jf. § 11 e, stk. 3« til: »udarbejdet en redegørelse for anlæggets miljømæssige konsekvenser (VVM-pligt)«.

11. I § 11 g, stk. 2, ændres »Ved tilvejebringelsen af retningslinjer i kommuneplanen for anlæg omfattet af stk. 1 skal kommunalbestyrelsen« til: »Kommunalbestyrelsen skal for anlæg omfattet af stk. 1«.

12. I § 11 g, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Når redegørelsen foreligger, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre denne med henblik på høring af berørte myndigheder og offentligheden.«

13. I § 11 g, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for høringen af redegørelsen på mindst 8 uger.«

14. § 11 g, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

15. I § 11 h, stk. 1, 3. pkt., ændres »foretages.« til: »foretages, samt fastsætte regler om, at bygherren til anmeldelsen af et projekt skal anvende et særligt skema.«

16. § 11 h, stk. 2, nr. 2 og 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 2.

17. I § 15 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. En lokalplan kan uanset stk. 1 udlægge et areal, der er støjbelastet af en helikopterlandingsplads, til hospital eller dermed relateret anvendelse.«

18. § 16, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

19. I § 54 b, stk. 2, ændres »samt forslag til og endeligt vedtagne rammer i kommuneplaner for lokalplaners indhold« til: »og forslag til og endeligt vedtagne rammer i kommuneplaner for lokalplaners indhold samt selvstændige VVM-redegørelser«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse ved Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter lov om planlægning eller regler udstedt i medfør heraf truffet før lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af §§ 11 g-11 i i lov om planlægning og regler udstedt i medfør heraf indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne anmeldelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken