Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægsprojektet og udarbejdelse af VVM-redegørelse
Kapitel 2 Ring 3 Letbane I/S’ formål og ledelse m.v.
Kapitel 3 Transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S m.v.
Kapitel 4 Byggelinjer, forbud, fremrykket ekspropriation og gæsteprincippet
Kapitel 5 Delegation og ikrafttræden m.v.
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om letbane på Ring 3

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægsprojektet og udarbejdelse af VVM-redegørelse

§ 1. Transportministeren, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune opretter et interessentskab ved navn Ring 3 Letbane I/S.

Stk. 2. Transportministeriet ejer 40 pct., Region Hovedstaden ejer 26 pct., Lyngby-Taarbæk Kommune ejer 7,5 pct., Gladsaxe Kommune ejer 7,5 pct., Herlev Kommune ejer 4,0 pct., Rødovre Kommune ejer 1,2 pct., Glostrup Kommune ejer 4,3 pct., Albertslund Kommune ejer 1,9 pct., Brøndby Kommune ejer 2,5 pct., Høje-Taastrup Kommune ejer 0,5 pct., Hvidovre Kommune ejer 0,5 pct., Vallensbæk Kommune ejer 1,9 pct., og Ishøj Kommune ejer 2,2 pct. af Ring 3 Letbane I/S, jf. dog § 14.

Stk. 3. Transportministeren indskyder 1.777 mio. kr., Region Hovedstaden indskyder 991 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune indskyder 285,1 mio. kr., Gladsaxe Kommune indskyder 286,4 mio. kr., Herlev Kommune indskyder 152,9 mio. kr., Rødovre Kommune indskyder 45,4 mio. kr., Glostrup Kommune indskyder 163,3 mio. kr., Albertslund Kommune indskyder 73,9 mio. kr., Brøndby Kommune indskyder 94,6 mio. kr., Høje-Taastrup Kommune indskyder 19,4 mio. kr., Hvidovre Kommune indskyder 20,7 mio. kr., Vallensbæk Kommune indskyder 71,3 mio. kr., og Ishøj Kommune indskyder 82,9 mio. kr. i Ring 3 Letbane I/S. Beløbene er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftstart og derefter med nettoprisindekset.

Stk. 4. Transportministeren, Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. stk. 1, stiller vederlagsfrit de arealer, der er nødvendige for letbanens anlæg og drift, til rådighed for Ring 3 Letbane I/S.

Stk. 5. Stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret.

Stk. 6. Tinglysning og registrering af Ring 3 Letbane I/S’ rettigheder og pligter kan ske på grundlag af denne lov.

§ 2. Ring 3 Letbane I/S forestår projektering af en letbane på Ring 3, herunder gennemførelse af forberedende arbejder.

Stk. 2. Linjeføringen for letbanen på Ring 3 fremgår af bilag 1 til loven.

§ 3. Transportministeren skal efter høring af de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, og Region Hovedstaden udarbejde VVM-redegørelse for letbanen på Ring 3, herunder foretage høring, og andre nødvendige miljøvurderinger af projektet.

Stk. 2. Offentliggørelse af VVM-redegørelsen kan ske udelukkende digitalt.

Kapitel 2

Ring 3 Letbane I/S’ formål og ledelse m.v.

§ 4. Ring 3 Letbane I/S’ formål er at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3.

Stk. 2. Indgåelse af kontrakter om anlæg og drift, herunder vedligehold, af letbanen på Ring 3 kræver forelæggelse for og godkendelse fra samtlige interessenter.

Stk. 3. Transportministeren, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune har mulighed for at foretage tilkøb. Tilkøb betales af den eller dem, der ønsker at foretage et tilkøb. Ved tilkøb forstås udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for anlæg af en letbane på Ring 3, og som de 11 kommuner, transportministeren og Region Hovedstaden har mulighed for at vælge senest i forbindelse med fastlæggelse af udbudsbetingelserne for anlægget af letbanen, uden at dette i øvrigt medfører væsentlige tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for anlægget.

§ 5. Ring 3 Letbane I/S ledes af en bestyrelse og en direktion. Direktionen i Metroselskabet I/S er tillige direktion i Ring 3 Letbane I/S, jf. § 8, stk. 3, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, jf. dog § 15.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse. Direktionen varetager den daglige ledelse. Direktionen skal udarbejde og forelægge årsregnskab for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af direktionens opgaver.

Stk. 3. Metroselskabet I/S stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Ring 3 Letbane I/S’ virksomhed, herunder til udførelse af administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3, og varetagelse af Ring 3 Letbane I/S’ gælds- og formueforvaltning.

Stk. 4. Ring 3 Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for at varetage de nævnte opgaver, jf. stk. 1-3, baseret på kostpris. Transportministeren fastsætter nærmere regler for betalingen.

§ 6. Bestyrelsen i Ring 3 Letbane I/S består af 7 medlemmer, jf. dog § 16.

Stk. 2. Transportministeren udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, Region Hovedstaden udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, udpeger i fællesskab 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Transportministeren udpeger bestyrelsesformanden. Region Hovedstaden udpeger 1 næstformand. De 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, udpeger i fællesskab ligeledes 1 næstformand.

Stk. 4. Formanden og næstformændene for bestyrelsen må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Formanden og næstformændene for bestyrelsen kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som de pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har udpeget den pågældende.

§ 7. Ring 3 Letbane I/S skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 i selskabsloven og § 148 i selskabsloven.

Stk. 2. Selskabslovens bestemmelser i kapitel 20 om særlige offentliggørelsespligter m.v. for statslige aktieselskaber finder anvendelse på Ring 3 Letbane I/S.

§ 8. Transportministeren, Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, fastsætter i forening en vedtægt for Ring 3 Letbane I/S, jf. dog § 17. Vedtægten og ændringer i denne skal fastsættes på et interessentskabsmøde.

Stk. 2. Ring 3 Letbane I/S skal på begæring uden unødigt ophold stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for interessenterne.

§ 9. Årsregnskabslovens regler, herunder bestemmelserne for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Ring 3 Letbane I/S.

Stk. 2. Ring 3 Letbane I/S’ regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, som i forening udpeges af transportministeren, Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, jf. dog § 18.

§ 10. Ring 3 Letbane I/S kan optage lån til finansiering af interessentskabets aktiviteter.

Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

§ 11. Forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Ring 3 Letbane I/S.

§ 12. § 21 e i lov om jernbane finder anvendelse i forbindelse med projektering af letbanen på Ring 3, jf. § 2, således at Ring 3 Letbane I/S får de samme beføjelser som en infrastrukturforvalter.

Kapitel 3

Transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S m.v.

§ 13. Transportministeren udtræder af Ring 3 Letbane I/S, når letbanen på Ring 3 tages i brug til passagerdrift. I forbindelse med transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S overtager Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, samtlige aktiver og passiver i interessentskabet og indtræder i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.

§ 14. Efter transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S ejer Region Hovedstaden 43 pct., og Lyngby-Taarbæk Kommune ejer 12,52 pct., Gladsaxe Kommune ejer 12,60 pct., Herlev Kommune ejer 6,71 pct., Rødovre Kommune ejer 2,01 pct., Glostrup Kommune ejer 7,18 pct., Albertslund Kommune ejer 3,23 pct., Brøndby Kommune ejer 4,18 pct., Høje-Taastrup Kommune ejer 0,88 pct., Hvidovre Kommune ejer 0,92 pct., Vallensbæk Kommune ejer 3,15 pct., og Ishøj Kommune ejer 3,62 pct. af Ring 3 Letbane I/S.

Stk. 2. Ejerfordelingen mellem de 11 kommuner, jf. stk. 1, kan ændres ved aftale, såfremt alle 11 kommuner er enige herom.

§ 15. Efter transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S ledes interessentskabet af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen ansætter direktionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter ved instruks, hvilke opgaver direktionen skal varetage, herunder at direktionen skal forelægge årsregnskab for bestyrelsen.

§ 16. Efter transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvoraf Region Hovedstaden udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, i forening udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. De 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, udpeger i forening bestyrelsesformanden, og Region Hovedstaden udpeger næstformanden.

Stk. 3. Udpegning af formand og næstformand sker efter enig beslutning mellem Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer.

§ 17. Efter transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S fastsætter Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, en vedtægt for Ring 3 Letbane I/S.

§ 18. Efter transportministerens udtræden af Ring 3 Letbane I/S skal Ring 3 Letbane I/S’ regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges af Region Hovedstaden og de 11 kommuner, jf. § 1, stk. 1, i forening.

Kapitel 4

Byggelinjer, forbud, fremrykket ekspropriation og gæsteprincippet

§ 19. Transportministeren kan pålægge byggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre det i § 2 nævnte anlægsprojekt. Byggelinjer kan pålægges for en periode af højst 10 år. Byggelinjepålægget kan én gang ved et nyt pålæg forlænges med yderligere op til 10 år. Ring 3 Letbane I/S afholder alle omkostninger i forbindelse med pålæg af byggelinjer og offentliggørelsen heraf efter § 21.

Stk. 2. På ejendomme, der ligger inden for byggelinjen, må der ikke uden tilladelse fra transportministeren opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedrevet bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. På sådanne ejendomme må der heller ikke indrettes andre anlæg af blivende art.

§ 20. Transportministeren kan som en midlertidig foranstaltning forud for et eventuelt pålæg af byggelinjer nedlægge forbud mod, at der på en ejendom, der berøres af det i § 2 nævnte anlægsprojekt, foretages de foranstaltninger, der er nævnt i § 19, stk. 2. Et sådant forbud kan nedlægges for et tidsrum af 1 år og kan ikke nedlægges mere end én gang.

Stk. 2. Kommunen skal indberette til transportministeren, inden der meddeles tilladelse til byggeri på ejendomme, der ikke er pålagt byggelinjer, og som berøres af anlægsprojektet. Hvis transportministeren ikke inden for 2 måneder efter at have modtaget sådan indberetning nedlægger forbud i henhold til stk. 1, kan byggetilladelse meddeles.

Stk. 3. Der kan klages over nedlæggelse af forbud, senest 4 uger efter at meddelelsen er kommet frem til pågældende.

Stk. 4. Klage over en afgørelse om forbud fritager ikke klageren for at efterkomme forbuddet. Transportministeren kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 5. Transportministeren fastsætter nærmere regler om klageadgangen.

§ 21. Transportministeren skal i stedlige nyhedsmedier offentliggøre byggelinjepålæg efter § 19. Transportministeren skal endvidere sende meddelelse til de ejere og brugere, hvis ejendomme direkte berøres af pålægget, og hvis adkomst fremgår af tingbogen.

Stk. 2. Der kan klages over pålæg af byggelinjer, senest 4 uger efter at meddelelsen er kommet frem til den pågældende.

Stk. 3. Når fristen for klage er udløbet og der er truffet afgørelse i klagesagen, skal byggelinjepålægget tinglyses med angivelse af hjemmel.

Stk. 4. Klage over en afgørelse om byggelinjepålæg fritager ikke klageren for at efterkomme pålægget. Transportministeren kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 5. Byggelinjepålæg skal fra offentliggørelsen respekteres af ejendommenes ejere og brugere, panthavere og andre indehavere af rettigheder over ejendommene, uanset hvornår rettighederne er erhvervet.

Stk. 6. Forinden byggearbejder iværksættes på en ejendom, hvorpå der er pålagt byggelinjer i henhold til § 19, skal bygherren indhente oplysning hos transportministeren om, hvorvidt arbejdets udførelse vil komme i strid med byggelinjepålægget.

Stk. 7. Transportministeren fastsætter nærmere regler om klageadgangen.

§ 22. Hvis ejeren af et areal, der er pålagt byggelinjer efter § 19, afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren på ethvert tidspunkt kræve, at transportministeren overtager arealet på Ring 3 Letbane I/S’ vegne mod erstatning. Ring 3 Letbane I/S afholder alle omkostninger hertil.

Stk. 2. Ejeren af et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter § 19, kan på ethvert tidspunkt desuden kræve, at transportministeren på vegne af Ring 3 Letbane I/S overtager arealet mod erstatning, når byggelinjerne hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår og ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå arealet før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 3. Udgør det areal, der er pålagt byggelinjer efter § 19, kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille eller af en sådan beskaffenhed, at ejendommen ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom eller udnyttes på rimelig måde. Tilsvarende gælder, hvis byggelinjepålægget hindrer afhændelse af hele ejendommen på normale vilkår i de situationer, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Afslår transportministeren ejerens anmodning om overtagelse efter stk. 1-3, eller opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse, kan ejeren påklage transportministerens afgørelse til de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Taksationsmyndighederne afgør, om ejerens krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter i så fald erstatning for arealets overtagelse efter § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje. Ved taksationsmyndighedernes behandling finder §§ 58 a-62 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 4, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden 6 måneder efter at klagemyndighedens afgørelse er kommet frem til klageren.

§ 23. Transportministeren kan på vegne af Ring 3 Letbane I/S efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af anlægsprojektet nævnt i § 2, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, såfremt ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. Ring 3 Letbane I/S afholder alle omkostninger hertil.

Stk. 2. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3. Ved erstatningsfastsættelsen finder § 51, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje anvendelse.

§ 24. § 106 i lov om offentlige veje om gæsteprincippet finder anvendelse på ledningsarbejder i forbindelse med projektering og forberedende arbejder på Ring 3 Letbane, jf. § 2.

Kapitel 5

Delegation og ikrafttræden m.v.

§ 25. Transportministeren kan bemyndige Ring 3 Letbane I/S til at udøve ministerens beføjelser i denne lov.

§ 26. Loven træder i kraft den 1. marts 2014.

§ 27. I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ændret ved § 1 i lov nr. 632 af 14. juni 2011 og § 2 i lov nr. 526 af 27. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Direktionen i Metroselskabet I/S skal tillige være direktion i Ring 3 Letbane I/S, og Metroselskabet I/S skal stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Ring 3 Letbane I/S’ virksomhed, jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3, indtil transportministeren udtræder af Ring 3 Letbane I/S.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. februar 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Magnus Heunicke


Bilag 1

 Size: (655 X 912)