Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R0575
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

I medfør af artikel 465, stk. 2, 467, stk. 3, 468, stk. 3, 478, stk. 3, 479, stk. 4, 480, stk. 3, 481, stk. 5, og 486, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, fastsættes:

Overgangsregler for kapitalgrundlagskrav

§ 1. I medfør af artikel 465, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende niveauer for den egentlige kernekapitalprocent og kernekapitalprocenten i 2014:

1) Den egentlige kernekapitalprocent skal mindst udgøre 4,0.

2) Kernekapitalprocenten skal mindst udgøre 5,5.

Overgangsregler for urealiserede tab og gevinster opgjort til dagsværdi

§ 2. I medfør af artikel 467, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for indregning af urealiserede tab opgjort til dagsværdi til 100 i 2014-2017.

§ 3. I medfør af artikel 468, stk. 3, jf. stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for indregning af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi til 100 i 2015-2017.

Overgangsregler for fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

§ 4. I medfør af artikel 478, stk. 3, litra a og b, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradrag nævnt i artikel 36, stk. 1, litra a, b, c, f og g, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2017.

Stk. 2. I medfør af artikel 478, stk. 3, litra a og b, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele for fradrag nævnt i artikel 36, stk. 1, litra d, e, h og i, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber:

1) 20 i 2014.

2) 40 i 2015.

3) 60 i 2016.

4) 80 i 2017.

Stk. 3. I medfør af artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradraget nævnt i artikel 36, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2023.

Stk. 4. I medfør af artikel 478, stk. 3, litra c, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradrag nævnt i artikel 56, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2017.

Stk. 5. I medfør af artikel 478, stk. 3, litra c, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele for fradrag nævnt i artikel 56, litra c og d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber:

1) 20 i 2014.

2) 40 i 2015.

3) 60 i 2016.

4) 80 i 2017.

Stk. 6. I medfør af artikel 478, stk. 3, litra d, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen for fradrag nævnt i artikel 66, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til 100 i 2014-2017.

Stk. 7. I medfør af artikel 478, stk. 3, litra d, jf. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele for fradrag nævnt i artikel 66, litra c og d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber:

1) 20 i 2014.

2) 40 i 2015.

3) 60 i 2016.

4) 80 i 2017.

Overgangsregler for indregning af instrumenter og poster, der ikke kvalificerer som minoritetsinteresser, i den konsoliderede egentlige kernekapital

§ 5. I medfør af artikel 479, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele:

1) 80 i 2014.

2) 60 i 2015.

3) 40 i 2016.

4) 20 i 2017.

Overgangsregler for indregning af minoritetsinteresser og kvalificeret hybrid kernekapital og supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag

§ 6. I medfør af artikel 480, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende faktorer:

1) 0,2 i 2014.

2) 0,4 i 2015.

3) 0,6 i 2016.

4) 0,8 i 2017.

Overgangsregler for supplerende filtre og fradrag

§ 7. I medfør af artikel 481, stk. 5, jf. stk. 2 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen til 0 i 2014.

Stk. 2. I medfør af artikel 481, stk. 5, jf. stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes procentdelen til 0 i 2014-2017.

Overgangsregler for grænser for kapitalposter, der i henhold til overgangsbestemmelser betragtes som egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

§ 8. I medfør af artikel 486, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber fastsættes følgende procentdele:

1) 80 i 2014.

2) 70 i 2015.

3) 60 i 2016.

4) 50 i 2017.

5) 40 i 2018.

6) 30 i 2019.

7) 20 i 2020.

8) 10 i 2021.

Straffebestemmelse

§ 9. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2014.

Finanstilsynet, den 27. marts 2014

Ulrik Nødgaard

/ Sean Hove