Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Uddannelsessøgende, der har ret til SVU
Kapitel 3 Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU.
Kapitel 4 Videregående uddannelse, der giver ret til SVU.
Kapitel 5 (Ophævet)
Kapitel 6 Omfang, beregning, tildeling og bortfald af SVU
Kapitel 7 Administration, klageadgang og delegation
Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Herved bekendtgøres lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, § 19 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, § 5 i lov nr. 898 af 4. juli 2013 og lov nr. 82 af 28. januar 2014.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne kortuddannede på undervisningsministerens område kan deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og i gymnasial uddannelse, og at voksne på uddannelses- og forskningsministerens område kan deltage i videregående uddannelse.

Kapitel 2

Uddannelsessøgende, der har ret til SVU

§ 2. Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de

1) er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder efter § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2,

2) er beskæftigede uden offentligt tilskud som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller,

3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til SVU, jf. § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2 og 5,

4) er studieaktive, jf. § 14,

5) er tilmeldt folkeregistret i Danmark eller er danske statsborgere, tilhører det danske mindretal i Sydslesvig eller i henhold til international overenskomst har ret til SVU på lige fod med danske statsborgere,

6) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne,

7) ikke får ydelser, der skal dække udgifter til aflønning af medhjælper i uddannelsesperioden, og

8) ikke har ret til løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3. For at få SVU efter kapitel 3 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år.

Stk. 4. For at få SVU efter kapitel 4 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 5. For uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse som lønmodtagere, jf. stk. 1, nr. 2, er det yderligere en betingelse, at lønmodtageren træffer aftale med sin nuværende arbejdsgiver om orlov til deltagelse i uddannelse, mens lønmodtageren er i uopsagt stilling. Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for den uddannelsessøgendes tilbagevenden til arbejdspladsen efter uddannelsesperiodens udløb eller afbrydelse.

Stk. 6. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-8, og kan herunder fravige aldersbetingelsen i stk. 1, nr. 1, i forbindelse med jobrotation samt betingelsen om, at det skal dreje sig om beskæftigelse uden offentligt tilskud, i stk. 1, nr. 2.

§ 3. For at få SVU efter bestemmelserne i kapitel 3 til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse skal de uddannelsessøgende være kortuddannede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Kortuddannede ifølge stk. 1 er uddannelsessøgende, der har indtil

1) 7-8 års skolegang suppleret med en erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil eller

2) 9-10 års skolegang suppleret med 2 års erhvervsrettet uddannelse eller en forældet erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne efter stk. 1 og 2 og kan herunder fastsætte regler om, at der kan ses bort fra disse betingelser, når der søges SVU til bestemte uddannelser. Undervisningsministeren kan desuden fastsætte regler om, i hvilke situationer der kan ses bort fra skolegang eller erhvervsrettet uddannelse.

§ 3 a. For at få SVU efter bestemmelserne i kapitel 4 til videregående uddannelse må den uddannelsessøgende ikke have gennemført en videregående uddannelse på et niveau højere end uddannelse på erhvervsakademiniveau.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelsen efter stk. 1 og kan herunder fastsætte regler om, i hvilke situationer der kan ses bort fra gennemført videregående uddannelse.

Kapitel 3

Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU. Klippekort og deltagerbetaling

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Forberedende voksenundervisning.

2) Almen voksenuddannelse.

3) Gymnasial uddannelse.

4) Anden uddannelse på tilsvarende niveau, jf. nr. 1-3.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i undervisning efter stk. 1, nr. 1.

§ 5. SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. § 4, stk. 1, gives inden for et samlet støttesystem (klippekort til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) på højst 40 uger omregnet til heltid, jf. dog § 6. Der kan herudover opnås SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan i indtil 18 uger omregnet til heltid få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 3. Uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU inden for den periode, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., på grund af fradrag efter § 6, stk. 1, af støtte udbetalt før den 1. juli 2000, kan få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet (klippekortet) og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3.

§ 6. Voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter den hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse, jf. § 23, stk. 2-4, og tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, fradrages i den periode, der er nævnt i § 5, stk. 1, 1. pkt. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradraget.

§ 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at staten yder tilskud til hel eller delvis dækning af deltagerbetaling til beskæftigede uddannelsessøgende, der modtager SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse.

Kapitel 4

Videregående uddannelse, der giver ret til SVU. Et begrænset støttesystem

§ 8. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed, der på følgende områder kan gives SVU til:

1) Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

3) Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1 henholdsvis stk. 2.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter efter forhandling med pågældende minister nærmere regler om, i hvilket omfang der kan opnås SVU til videregående uddannelser inden for andre ministerområder.

§ 9. SVU til videregående uddannelse gives efter et begrænset støttesystem på højst 40 uger på heltid.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet.

§ 10. (Ophævet)

Kapitel 5

(Ophævet)

Kapitel 6

Omfang, beregning, tildeling og bortfald af SVU

§ 12. SVU gives som tilskud til dækning af den uddannelsessøgendes leveomkostninger for en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid.

Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i § 5, stk. 1-3, og § 9, stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, kan gives SVU til deltidsuddannelse.

§ 13. SVU til heltidsuddannelse udgør et beløb pr. uge svarende til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.

Stk. 2. SVU gives på baggrund af en beregnet ugentlig uddannelsestid, jf. § 4, stk. 2, og § 8, stk. 3. Der kan dog ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden.

Stk. 3. Nedsættelsen af arbejdstiden kan ikke overstige den uddannelsessøgendes gennemsnitlige arbejdstid de seneste 10 uger forud for ansøgningen om SVU.

Stk. 4. SVU gives ikke til uddannelse, der i alt berettiger til mindre end ugesatsen for heltidsuddannelse, jf. stk. 1.

Stk. 5. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om beregning af SVU, om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4, og om tildeling af SVU under kortere afbrydelser af undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold.

Stk. 6. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om udbetaling af SVU til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under uddannelsen, forudsat at lønnen mindst svarer til SVU, og om udbetaling af tilskud til deltagerbetaling efter § 7 til arbejdsgivere, der betaler for undervisningen.

§ 14. Det er en betingelse for at modtage SVU, at den uddannelsessøgende har deltaget i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter. Ophører den uddannelsessøgende med at deltage i et planlagt uddannelsesforløb, bortfalder SVU for den resterende del af uddannelsesforløbet med udgangen af den kalenderuge, hvori den uddannelsessøgende er holdt op.

Stk. 2. Vedkommende minister, jf. § 1, fastsætter regler om ophør og om fravær fra uddannelsen på grund af sygdom, barsel og lignende og om fravigelse af den maksimale periode med SVU som følge heraf.

§ 14 a. Retten til SVU bortfalder for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor

1) den pågældende er varetægtsfængslet,

2) politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller

3) der foreligger en varetægtsfængslingskendelse.

Stk. 2. Retten til SVU bortfalder endvidere for den resterende del af uddannelsesforløbet for uddannelsessøgende, som bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Stk. 3. Bortfald af SVU sker med udgangen af den kalenderuge, hvor den uddannelsessøgende unddrager sig strafforfølgning, jf. stk. 1, eller straffuldbyrdelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Efterfølges en strafforfølgning, jf. stk. 1, ikke af en domfældelse, kan ansøgeren søge om at blive stillet, som var der ikke sket bortfald af SVU, jf. stk. 1, såfremt betingelserne for tildeling i øvrigt er opfyldt. SVU udbetales dog ikke til afdødes bo, hvis personen afgår ved døden, inden der er afsagt dom i sagen.

Stk. 5. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om ophør på grund af unddragelse fra strafforfølgning, jf. stk. 1, eller om straffuldbyrdelse, jf. stk. 2, og om fravigelse af den maksimale periode med SVU som følge heraf.

§ 15. En uddannelsessøgende, der er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ikke ret til SVU, så længe konflikten varer.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, som forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på uddannelse med SVU og deltager i uddannelse, når konflikten bryder ud, kan gennemføre og afslutte uddannelsen med SVU.

§ 16. Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette.

Stk. 2. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse.

Stk. 3. Beløb, der skal betales tilbage, forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet om tilbagebetaling er fremsat. Den til enhver tid skyldige gæld forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

§ 17. (Ophævet)

§ 18. (Ophævet)

Kapitel 7

Administration, klageadgang og delegation

§ 19. Administrationen af statens voksenuddannelsesstøtte, jf. dog stk. 2, varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte1) til at varetage visse beføjelser efter denne lov.

Stk. 2. Administrationen af statens voksenuddannelsesstøtte til og med ungdomsuddannelsesniveau varetages af Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren kan bemyndige en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 3. Afgørelser om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. stk. 1 og 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 22.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed er bemyndiget til at udøve efter stk. 2.

§ 20. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte2) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan hos told- og skatteforvaltningen, andre offentlige myndigheder, private institutioner og arbejdsløshedskasser indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for tildeling af, tilbagebetaling af og kontrol med SVU.

Stk. 2. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte3) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan til uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 3. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om

1) adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form,

2) administrationen, herunder om ansøgning, frister for ansøgning, opbevaring af ansøgninger og breve m.v., tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU,

3) dokumentation for nedsat arbejdstid,

4) dokumentation for deltagelse i undervisningen, og

5) at ansøgere og arbejdsgivere skal give alle oplysninger, herunder personnumre, der er nødvendige for tildeling af SVU.

§ 20 a. Politiet eller kriminalforsorgen skal underrette Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte4) eller anden statslig myndighed om unddragelsen, når myndigheden får formodning om, at den person, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 14 a, stk. 1 og 2, samtidig modtager SVU.

§ 21. Vedkommende minister, jf. § 1, kan bestemme, at visse opgaver efter denne lov varetages dels af uddannelsesstederne, dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om uddannelsesstedernes og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes administration af opgaver efter stk. 1.

Stk. 3. I det omfang uddannelsessteder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser efter denne lov, gælder forvaltningsloven for disse uddannelsessteder.

Stk. 4. Afgørelser, der træffes af uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne efter stk. 1, kan undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte5) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse ændre efter klage eller på egen foranledning.

Stk. 5. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte6) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes og arbejdsløshedskassernes varetagelse af opgaver efter stk. 1. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af arbejdsløshedskassernes opgaver. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte7) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse fra uddannelsesstederne og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fra arbejdsløshedskasserne kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.

Stk. 6. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte8) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse vejleder uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser om SVU.

§ 22. Afgørelser truffet af uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen, jf. § 21, stk. 1, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte9) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte10) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan, indtil 6 måneder efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 3. Afgørelser truffet af undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte11) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse om beregning, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

§ 22 a. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om digital kommunikation mellem den uddannelsessøgende eller arbejdsgiveren og uddannelsesstedet, arbejdsløshedskassen, restanceinddrivelsesmyndigheden, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte12) eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at digital signatur eller anden sikker personidentifikation skal anvendes.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Lov om støtte til voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 20. december 1995, ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri finder dog anvendelse for

1) ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, der er modtaget i styrelsen før den 30. marts 2000, og

2) ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, hvis tildelingen sker for en periode, der begynder før den 1. januar 2001.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri i særlige tilfælde, herunder helt eller delvis til meritpædagoguddannelsen, finder anvendelse for tildeling af støtte til voksenuddannelse for tiden efter den 1. januar 2001.

§ 24. (Vedrørende ændring i anden lovgivning; udeladt)

§ 25. (Vedrørende ændring i anden lovgivning; udeladt)

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1035 af 17. december 2002 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser (Nyberegning for dimittender m.fl., forenkling af dagpenge- og aktivperiode, rådighedsregler m.v.)13) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 1076 af 17. december 2002 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Bortfald af SVU til fagspecifikke kurser)14) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning for ansøgninger om SVU for en uddannelsesperiode, der begynder den 1. januar 2003 eller senere.


Lov nr. 401 af 28. maj 2003 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Konsekvensændringer i forbindelse med universitetsreformen)15) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 418 af 10. juni 2003 om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. med flere love (Konsekvensændringer som følge af forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)16) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-5. (Udelades)


Lov nr. 449 af 10. juni 2003 om ændring af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Tilskud til deltagerbetaling til ledige)17) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for tildeling af tilskud til deltagerbetaling til uddannelser, som er påbegyndt den 1. januar 2003 eller senere.


Lov nr. 480 af 9. juni 2004 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lov om godtgørelse ved deltagelse ved i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Udvidelse af adgangen til SVU)18) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004 og har virkning for tildeling af SVU til forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne, som begynder denne dato eller senere.


Lov nr. 1455 af 22. december 2004 om ændring af lov statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (SVU til 60-64-årige og regelforenkling)19) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for ansøgninger om SVU, der modtages den 1. januar 2005 eller senere.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 1456 af 22. december 2004 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) (Udvidet adgang til SVU og særligt tilskud til virksomhedsrettet FVU)20) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. § 1 har virkning for ansøgninger om SVU, der modtages den 1. januar 2005 eller senere.


Lov nr. 327 af 18. maj 2005 om ændring af lov om social pension og andre love (Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse)21) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. Loven har virkning for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse den 1. juli 2005 eller senere.

Stk. 3. (Udelades)

Stk. 4. (Udelades)


Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.)22) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om beskatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)23) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende24).

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. (Udelades)


Lov nr. 523 af 24. juni 2005 om ændring af en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)25) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-6. (Udelades)


Lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)26) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 19

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2-7. (Udelades)


Lov nr. 176 af 27. februar 2007 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Velfærdsreformen – forstærket indsats for at nedbringe ledigheden m.v.)27) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2007, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. § 1, nr. 20, 23, 24, 32, 33 og 43, § 5, nr. 9, § 6 og § 7 træder i kraft den 1. august 2007.

Stk. 4-7. (Udelades)


Lov nr. 546 af 17. juni 2008 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU til fagspecifikke kurser)28) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008 og har virkning for ansøgninger om SVU til deltagelse i fagspecifikke kurser, der begynder efter lovens ikrafttræden.


Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)29) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 478 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Samlingen af indsatsen og finansieringsansvaret for de forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet)30) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, der inden lovens ikrafttræden er påbegyndt en uddannelse med godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller med statens voksenuddannelsesstøtte, kan færdiggøre uddannelsesforløbet med godtgørelse eller støtte efter de hidtidige regler.

Stk. 3. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, der inden lovens ikrafttræden har indgivet en ansøgning om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2007 om statens voksenuddannelsesstøtte § 19, stk. 2, sidste pkt., til en SVU-administrator, kan deltage i den valgte uddannelse med voksenuddannelsesstøtte efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. (Udelades)


Lov nr. 727 af 25. juni 2010 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse)31) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Loven har virkning for ansøgninger om statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse efter § 4, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), der er modtaget den 1. juli 2010 eller senere.


Lov nr. 1566 af 21. december 2010 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte på videregående niveau, afskaffelse af beregningsperioden på 5 år for gentagen ret til statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af støttesatsen på både alment og videregående niveau m.v.)32) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2011, jf. stk. 1, behandles efter de hidtil gældende regler i § 2, stk. 5, § 3, stk. 1, 3 og 4, og § 8, stk. 4, i lov om statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Stk. 3. Bestemmelsen i § 13, stk. 1, 1. pkt., i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) som ændret ved denne lovs § 1, nr. 9, har virkning for uddannelsesforløb med SVU, der påbegyndes den 4. april 2011 eller senere.

Stk. 4. Ophævelsen af § 8, stk. 1, nr. 2, og § 13, stk. 2, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. denne lovs § 1, nr. 5 og 11, samt bestemmelserne i § 8, stk. 2, nr. 4, § 9, stk. 1, § 13, stk. 1, 1. pkt., og § 13, stk. 5, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, 8, 10 og 12, træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 5. Ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2012, jf. stk. 4, behandles efter de hidtil gældende regler i § 8, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 4, § 9, stk. 1, § 13, stk. 1, 1. pkt., § 13, stk. 2 og § 13, stk. 5, jf. dog stk. 3, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Stk. 6. I adgangen til at deltage i uddannelse på videregående niveau med SVU i 40 uger, jf. § 9, stk. 1, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, skal der ske fradrag for det antal uger, som ansøgeren har anvendt til deltagelse i uddannelse på videregående niveau med SVU i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2011.


Lov nr. 1349 af 21. december 2012 om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Adgang til delegation m.v.)33) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.


Lov nr. 274 af 19. marts 2013 om ændring af SU-loven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger)34) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, har virkning for klager, der indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1419 af 28. december 2000 om forretningsorden for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten forbliver i kraft og udgør forretningsordenen for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, indtil bekendtgørelsen ophæves.


Lov nr. 639 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven)35) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 31

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 32

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. §§ 8, 21, 23-25 og 27-30 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 4. §§ 1, 3, 8, 21 og 23-30 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 5. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger i Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.


Lov nr. 898 af 4. juli 2013 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.)36) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1-3 og 6-11, og § 5 træder i kraft den 1. september 2014.

Stk. 3. § 8, stk. 2, i universitetsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og lovens § 2, nr. 1, § 3, nr. 1 og 2, og § 4, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. juli 2014.

Stk. 4. § 8, stk. 3, i universitetsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og lovens § 1, nr. 5, § 2, nr. 2, § 3, nr. 3, og § 4, nr. 3 og 4, har virkning for studerende, der søger om merit og forhåndsmerit for studieophold, der skal gennemføres fra studieåret 2014-15 eller senere.


Lov nr. 82 af 28. januar 2014 om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU til videregående uddannelse)37) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2014.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 9. april 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Marianne Madsen

Officielle noter

1) Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte blev den 1. oktober 2013 lagt sammen med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til en ny styrelse: Styrelsen for Videregående Uddannelser.

2) Jf. note 1.

3) Jf. note 1.

4) Jf. note 1.

5) Jf. note 1.

6) Jf. note 1.

7) Jf. note 1.

8) Jf. note 1.

9) Jf. note 1.

10) Jf. note 1.

11) Jf. note 1.

12) Jf. note 1.

13) Lovændringen vedrører overskriften til kapitel 5, § 11, stk. 1, 1. pkt., § 11, stk. 3, § 11, stk. 5 og § 22, stk. 5.

14) Lovændringen vedrører § 8, stk. 1, nr. 2.

15) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, nr. 3, § 8, stk. 2-5, § 11, stk. 1, 1. pkt., og § 13, stk. 2, 1. pkt.

16) Lovændringen vedrører § 11, stk. 1, 2. pkt.

17) Lovændringen vedrører § 7, § 11 a og § 16, stk.1.

18) Lovændringen vedrører § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, § 3, stk. 4, § 5, stk. 2 og 3, § 11 a, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 17, stk. 1.

19) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, nr. 1, § 5, stk. 1, 2. pkt., § 5, stk. 2, 2. pkt., § 6, stk. 2, § 9, stk. 1, § 10 og § 22, stk. 5, 1. pkt.

20) Lovændringen vedrører § 4, stk. 2, og § 13, stk. 5.

21) Lovændringen vedrører § 14 a og § 20 a.

22) Lovændringen vedrører § 20, stk. 1.

23) Lovændringen vedrører § 17, stk. 1, 1. pkt., og § 17, stk. 2.

24) Bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2005.

25) Lovændringen vedrører § 11, stk. 4 og 7.

26) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, nr. 1.

27) Lovændringen vedrører § 11, stk. 1 og 3, og § 22, stk. 5.

28) Lovændringen vedrører § § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, § 8, stk. 2, nr. 4, § 13, stk. 1, 1. pkt., og § 13, stk. 2-7.

29) Lovændringen vedrører § 16, stk. 4 og 5, og §§ 17 og 18.

30) Lovændringen vedrører § 2, stk. 1, nr. 2, § 5, stk. 1, 1. pkt., § 9, stk. 1, kapitel 5, § 12, stk. 2, § 13, stk. 6, og § 22, stk. 5.

31) Lovændringen vedrører § 5, stk. 1, 1. pkt.

32) Lovændringen vedrører § 2, stk. 5, 1. pkt., § 3, stk. 1, § 3, stk. 3, § 3, stk. 4, § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, § 8, stk. 2, nr. 4, § 8, stk. 4 og 5, § 9, stk. 1, § 13, stk. 1, 1. pkt., § 13, stk. 2-7, § 13, stk. 5, og § 22 a.

33) Lovændringen vedrører § 1, § 2, stk. 6, § 3, stk. 3, § 4, stk. 1-3, § 5, stk. 4, § 6, § 7, § 8, stk. 1-4, § 9, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13, stk. 5 og 6, § 14, stk. 2, § 14 a, stk. 5, § 16, stk. 2, § 19, § 20, stk. 1-3, § 20 a, § 21, stk. 1, 2 og 4, § 21, stk. 5, 1-3. pkt., § 21, stk. 6, § 22, stk. 1-4, og § 22 a.

34) Lovændringen vedrører § 22.

35) Lovændringen vedfører § 21, stk. 3.

36) Lovændringen vedrører § 8, stk. 2, nr. 3.

37) Lovændringen vedrører § 3 a.