Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

I medfør af § 308, stk. 8-10, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, hvis fondsmæglerselskabet I har tilladelse til at udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 3 og 6, der er omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 2. Finanstilsynet skal for institutter, jf. stk. 1, opgøre indikatorerne og faktorerne til beregning af systemiskhed, i overensstemmelse med §§ 3 og 4, for at udpege systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), jf. § 308 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. For institutter, jf. stk. 1, der aflægger koncernregnskab, jf. kapitel 6 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau, dog således, at indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab sker i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. For institutter, jf. stk. 1, der aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau i henhold til koncernregnskabsreglerne, jf. kapitel 6 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., dog således, at indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab sker i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 5. For institutter, jf. stk. 1, der ikke aflægger koncern-regnskab, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på soloniveau, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Balance: Aktiver i alt, indregnet og målt i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

2) Udlån: Summen af udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi samt udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, indregnet og målt i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

3) Indlån: Summen af indlån og anden gæld samt indlån i puljeordninger, indregnet og målt i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Opgørelse af indikatorer

§ 3. Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 1, vedrørende instituttets balance i procent af Danmarks bruttonationalprodukt, beregnes som instituttets balance, i procent af Danmarks bruttonationalprodukt i løbende priser fra Danmarks Statistik.

Stk. 2. Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 2, vedrørende instituttets udlån i Danmark i procent af de danske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark, opgøres som penge- eller realkreditinstituttets udlån, fratrukket udlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber), i procent af danske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån fratrukket udlån i danske pengeinstitutters udenlandske enheder (filialer og datterselskaber).

Stk. 3. Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 3, vedrørende instituttets indlån i Danmark i procent af de danske pengeinstitutters indlån i Danmark, opgøres som pengeinstituttets samlede indlån, fratrukket indlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber), i procent af danske pengeinstitutters samlede indlån, fratrukket indlån i danske pengeinstitutters udenlandske enheder (filialer og datterselskaber).

Stk. 4. Ved opgørelsen af indikatorerne i stk. 2 og 3 fratrækkes ikke udlån og indlån, i pengeinstitutters enheder (filialer og datterselskaber) på Færøerne eller i Grønland.

Opgørelse af faktorer til beregning af systemiskhed

§ 4. Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, ”Instituttets balance i procent af de danske penge- og realkreditinstitutters og fondsmæglerselskaber I, hvis fondsmæglerselskabet I har tilladelse til at udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 3 og 6, samlede balance” opgøres som instituttets balance, i procent af institutternes samlede balance.

Stk. 2. Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, ”Instituttets udlån i Danmark i procent af de danske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån” opgøres efter samme metode som angivet i § 3, stk. 2.

Stk. 3. Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, ”Instituttets indlån i procent af de danske pengeinstitutters samlede indlån” opgøres efter samme metode som angivet i § 3, stk. 3.

Offentliggørelse

§ 5. Finanstilsynet udarbejder hvert år en institutspecifik oversigt for hvert systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) udpeget i henhold til § 308 i lov om finansiel virksomhed. Den institutspecifikke oversigt indeholder det udpegede systemisk vigtige finansielle instituts (SIFI) indikatorer og faktorer, opgjort i henhold til §§ 3 og 4, samt instituttets indplacering i kategorier af systemiskhed, jf. § 308, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed. Den institutspecifikke oversigt udarbejdes i forbindelse med, at Finanstilsynet foretager udpegning af nye systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Instituttet skal offentliggøre den institutspecifikke oversigt senest tre hverdage efter, at instituttet har modtaget oversigten fra Finanstilsynet. Instituttet skal offentliggøre den institutspecifikke oversigt på sin hjemmeside på et sted, hvor den naturligt hører hjemme. Umiddelbart efter at instituttet har offentliggjort den institutspecifikke oversigt, skal dette meddeles til Finanstilsynet.

Stk. 3. Finanstilsynet skal efter at have modtaget meddelelse om offentliggørelse fra alle udpegede systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer), offentliggøre en samlet oversigt for alle de systemisk vigtige finansielle institutter på sin hjemmeside.

Straffebestemmelser

§ 6. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme krav om offentliggørelse, jf. § 5, stk. 1-2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1. pkt. gælder alene for institutter omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2014.

Finanstilsynet, den 27. marts 2014

Ulrik Nødgaard

/ Thomas Broeng Jørgensen