Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om teknologi og innovation og lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008, som ændret ved § 72 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »fremme«: »teknologiudvikling og innovation, der udøves gennem godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk m.v., samt ved«.

2. Overskriften før § 3 ophæves.

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Til bistand ved gennemførelsen af lovens formål kan uddannelses- og forskningsministeren indhente rådgivning fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.«

4. §§ 4 og 4 a ophæves.

5. I § 5, stk. 1, udgår »og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«.

6. I § 5, stk. 3, ændres »Rådet for Teknologi og Innovation« til: »ministeren«.

7. I § 5, stk. 4, ændres »rådet« til: »ministeren«.

8. I § 5, stk. 6, 2. pkt., udgår »efter indstilling fra rådet«.

9. I § 7, stk. 2, nr. 2, ændres »50.000« til: »100.000«.

10. I § 7, stk. 4, indsættes efter »finanslove«: »,«, og »og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation« udgår.

11. I § 9, stk. 1, udgår »og efter indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation«.

12. Efter § 9 indsættes før overskriften før § 10:

»Innovationsnetværk

§ 9 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele medfinansiering af innovationsnetværk til fremme af samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder.

Stk. 2. Medfinansiering af innovationsnetværk tildeles efter ansøgning og på baggrund af offentliggjorte kriterier for tildeling af medfinansiering.«

13. I § 11, stk. 2, ændres »Finansstyrelsen« til: »Statens Administration«.

14. Overskriften før § 14 affattes således:

»Delegationsbestemmelser«.

15. § 14 affattes således:

»§ 14. Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

16. § 18 ophæves.

§ 2

I lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 25. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 14 ændres »Rådet for Teknologi og Innovation« til: »Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Danmarks Innovationsfond indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uddannelses- og Forskningsministeriet indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Rådet for Teknologi og Innovation, i relation til godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 29. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen