Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Nordsøenhedens etablering, formål m.v.
Kapitel 2 Ledelsesmæssige forhold
Kapitel 3 Nordsøfonden
Kapitel 4 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold
Kapitel 5 Personalemæssige forhold
Kapitel 6 Samarbejde og adgang til oplysninger
Kapitel 7 Tilsyn
Kapitel 8 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Kapitel 9 Ændringer i anden lovgivning
Kapitel 10 Territorial gyldighed
Den fulde tekst

Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Nordsøenhedens etablering, formål m.v.

§ 1. Nordsøenheden etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan ændre virksomhedens navn.

§ 2. Inden for rammerne af § 8 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund har Nordsøenheden til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

Stk. 2. Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden, jf. kapitel 3.

Stk. 3. Nordsøenheden kan ikke være operatør for licenser tildelt i medfør af lov om anvendelse af Danmarks undergrund eller være ansøger til licenser.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøenheden.

§ 3. Den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden overtager den hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver fra den statslige enhed Nordsøenheden og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Staten hæfter solidarisk med Nordsøenheden for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2. Nordsøenhedens formue holdes adskilt fra statens formue, og enheden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler m.v.

Stk. 3. Staten afholder omkostningerne til drift af Nordsøenheden inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.

§ 4. Erhvervs- og vækstministeren udøver i forhold til Nordsøenheden de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2. I Nordsøenheden afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for Nordsøenheden.

Stk. 4. Nordsøenheden og dens vedtægter skal anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 i selskabsloven.

Kapitel 2

Ledelsesmæssige forhold

§ 5. Nordsøenheden ledes af en bestyrelse og en direktion.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger bestyrelsen, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, herunder formanden og næstformanden, for en periode på højst 2 år. De pågældende kan genudpeges. Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de udpegede medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer til at varetage Nordsøenhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestyrelseshonorarer.

§ 6. Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering af erhvervs- og vækstministeren en direktion til varetagelse af den daglige ledelse.

Kapitel 3

Nordsøfonden

§ 7. Nordsøfonden er en offentlig fond, der varetager den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af kulbrinter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af øvrige opgaver til Nordsøfonden.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter vedtægter for Nordsøfonden.

§ 8. Nordsøfonden oppebærer indtægter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen og tariffer.

§ 9. Nordsøfondens indtægter anvendes først til at dække alle udgifter forbundet med statsdeltagelsen og administrationen heraf, herunder renter og afdrag på Nordsøfondens lån. Overskudslikviditet herudover skal overføres til statskassen som udbytte under hensyntagen til likviditetsbehov forbundet med fremtidige udgifter og investeringer.

§ 10. Finansministeren bemyndiges til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter.

Kapitel 4

Regnskabs- og revisionsmæssige forhold

§ 11. Der udarbejdes og aflægges særskilte årsrapporter for Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Stk. 2. Nordsøenhedens og Nordsøfondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Nordsøenheden og Nordsøfonden aflægger årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporterne revideres i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. De reviderede årsrapporter forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

Kapitel 5

Personalemæssige forhold

§ 12. Nordsøenheden kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i enheden.

Stk. 2. Tjenestemænd i Nordsøenheden er omfattet af tjenestemandslovgivningen, og virksomheden betaler de af finansministeren fastsatte bidrag til dækning af statens pensionsudgifter.

Kapitel 6

Samarbejde og adgang til oplysninger

§ 13. Nordsøenheden kan anvende statslig ekspertise inden for olie- og gasområdet, herunder vederlagsfrit rekvirere eksisterende oplysninger om Danmarks undergrund hos Energistyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 14. Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Nordsøenhedens og Nordsøfondens virksomhed.

Stk. 2. Nordsøenheden skal efter anmodning stille enhver oplysning om statsdeltagelsen og varetagelsen heraf til rådighed for erhvervs- og vækstministeren.

Kapitel 8

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 15. Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Nordsøenhedens overtagelse af den hidtil drevne virksomhed sker i regnskabsmæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2014.

Stk. 3. § 16 har virkning for indkomståret 2015 og senere indkomstår.

Kapitel 9

Ændringer i anden lovgivning

§ 16. I kulbrinteskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, som ændret ved § 7 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, § 6 i lov nr. 792 af 28. juni 2013 og § 1 i lov nr. 1636 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »kildeskattelovens § 3, dødsboskattelovens § 1, stk. 5, og selskabsskattelovens § 3« til: »kildeskattelovens § 3 og dødsboskattelovens § 1, stk. 5«.

2. I § 3, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 4« til: »denne lov«.

3. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skat, der betales af indkomst omfattet af stk. 3, 2. pkt., tilfalder staten.«

§ 17. Lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden ophæves.

Kapitel 10

Territorial gyldighed

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 28. maj 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen