Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 6, nr. 2, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet fastsættes efter bemyndigelse:

Fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder

§ 1. Elinstallationer i følgende fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder, der ikke er beregnet til en sådan anvendelse, at de erstatter faste bygninger, kan udføres af producenten uden brug af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvis elinstallationerne udføres på fabrikken, hvor den mobile enhed fremstilles, som led i den samlede fabrikationsproces, og hvis elinstallationerne udføres af sagkyndigt personale:

1) Campingvogne.

2) Skurvogne.

3) Containere.

4) Biblioteksbusser.

5) Mobile klinikker til medicinsk undersøgelse og behandling af mennesker og dyr.

6) Mobile anlæg til udskænkning og servering.

7) Mobile toiletter og baderum.

8) Andre mobile enheder, der efter en konkret vurdering ikke anvendes som faste bygninger.

Stk. 2. Producenten af de i stk. 1 nævnte mobile enheder er ansvarlig for, at de udførte elinstallationer og de anvendte materialer er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen og øvrige sikkerhedskrav.

Fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele

§ 2. El-, gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger kan i følgende fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele udføres af producenten uden brug af en autoriseret virksomhed, hvis installationerne udføres på fabrikken, hvor bygningsdelen fremstilles, som led i den samlede fabrikationsproces, og hvis installationerne udføres af sagkyndigt personale:

1) Præfabrikerede tekniksøjler, badeværelser og køkkener.

2) Montrer, diske og køkkenskabe, der fastmonteres i bygningen.

3) Andre fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele, hvor installationen efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Stk. 2. Producenter af præfabrikerede bygningselementer kan uden brug af en autoriseret virksomhed foretage indstøbning af rør og dåser i bygningselementerne, hvis indstøbningen udføres af sagkyndigt personale på fabrikken, hvor bygningselementerne fremstilles, og hvis indstøbningen udføres som led i den samlede fabrikationsproces.

Stk. 3. Producenten af de i stk. 1 og 2 nævnte bygningsdele er ansvarlig for, at de udførte installationer og de anvendte materialer er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, regler om vand- og afløbsinstallationer og øvrige sikkerhedskrav.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1052 af 8. december 2003 om faste installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande og bygningsdele.

Sikkerhedsstyrelsen, den 30. maj 2014

Lizzi Krarup Jakobsen

/ Mathilde Horsman Jensen