Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Herved bekendtgøres lov nr. 1507 af 27. december 2009 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1373 af 28. december 2011 og § 4 i lov nr. 1614 af 26. december 2013.

§ 1. Erhvervsakademier, professionshøjskoler og medie- og journalisthøjskolen kan tildele hel eller delvis friplads uden stipendium eller med delvist eller helt stipendium til udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2. Friplads og stipendium kan tildeles højt kvalificerede studerende, som er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Friplads og stipendium kan ikke tildeles studerende, som

1) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem den danske uddannelsesinstitution og en institution i udlandet,

2) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere med hensyn til de økonomiske vilkår for optagelsen på uddannelsen eller

3) på tidspunktet for optagelse på uddannelsen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, og som er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen.

Stk. 4. Studerende, der er berettiget til stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte, kan ikke tildeles stipendium efter denne lov.

Stk. 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, til hvilke uddannelser der kan tildeles friplads og stipendium efter stk. 1.

§ 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om administration af ordningen, herunder om

1) fordeling af midler til fripladser og stipendier mellem erhvervsakademier, professionshøjskoler og medie- og journalisthøjskolen,

2) ansøgning om samt tildeling og udmåling af friplads og stipendium,

3) tilbagekaldelse af tilsagn om friplads og stipendium,

4) tilbagebetaling af for meget udbetalt stipendium, forfaldstid, forrentning og inddrivelse m.v.,

5) institutionernes afrapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet om tildelte fripladser og stipendier og

6) institutionernes tilbagebetaling til Uddannelses- og Forskningsministeriet af uforbrugte midler.

Stk. 2. Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de årlige finanslove.

§ 3. De afgørelser, som uddannelsesinstitutionerne træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, kan indbringes for uddannelses- og forskningsministeren, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

§ 3 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 4. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for fripladser og stipendier, der tildeles efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lov nr. 333 af 18. maj 2005 om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat i medfør heraf finder fortsat anvendelse for de studerende, der inden den 1. februar 2010 er tildelt stipendier i forbindelse med en uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, som udbydes af et universitet.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1373 af 28. december 2011 om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:1)

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2-4. (Udelades)


Lov nr. 1614 af 26. december 2013 om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Ændringer som følge af evaluering af erhvervsakademistrukturen m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:2)

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2-4. (Udelades)

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 1. juni 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 3 a.

2) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, nr. 1.