Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om solarier1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Loven gælder for offentligt tilgængelige solarier, som stilles til rådighed for kosmetisk brug til ikkelægelige formål.

§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Solarium: Et anlæg bestående af en opsætning af en eller flere uv-lyskilder med henblik på kosmetisk bestråling af personer.

2) Solcenter: En lokalitet, hvor der stilles et eller flere solarier til rådighed for offentligheden.

3) Bemandet solcenter: Et solcenter, hvor der fysisk er en eller flere ansatte til stede på lokaliteten.

4) Utilsigtet bestråling: Bestråling, der overstiger den bestråling, der påføres personer ved korrekt opsætning, vedligeholdelse og brug af solarier.

5) Uv-type 1: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger er forårsaget af stråling med bølgelængder længere end 320 nm og karakteriseret ved en relativt høj intensitet i intervallet 320 nm til 400 nm.

6) Uv-type 2: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger er forårsaget af stråling med bølgelængder både kortere og længere end 320 nm og karakteriseret ved en relativt høj intensitet i intervallet 320 nm til 400 nm.

7) Uv-type 3: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger er forårsaget af stråling med bølgelængder både kortere og længere end 320 nm og karakteriseret ved en begrænset intensitet i hele uv-båndet.

8) Uv-type 4: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger hovedsagelig er forårsaget af stråling med bølgelængder kortere end 320 nm.

§ 3. En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, må kun anvende solarier af uv-type 1, uv-type 2 eller uv-type 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Solarier af uv-type 1 og uv-type 2 må kun anvendes i bemandede solcentre.

Stk. 3. Solarier af uv-type 4 må ikke anvendes.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren undtage et solarium fra de i § 3, stk. 1-3, § 5, stk. 1, nr. 1-4, og § 5, stk. 2, nævnte krav til apparaturet, når solariet på anden måde sikrer en forbedret beskyttelse af solariebrugerne.

§ 4. En eller flere ansatte i bemandede solcentre skal have gennemgået uddannelse og træning.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om krav til uddannelse og træning af ansatte i bemandede solcentre, der anvender solarier af uv-type 1 og uv-type 2, og til ansattes rådgivning af brugeren af solariet.

§ 5. En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at solariet opfylder følgende krav:

1) Den effektive udstråling må ikke overstige 0,3 W/m2 vægtet efter det spektrum for rødmepåvirkninger, der fremgår af tabellen i bilag 1.

2) Solariet skal være mærket med uv-type. Solarier, der anvender lysrør, skal være mærket med et ækvivalenskodeområde, der angiver, hvilke typer lysrør der skal anvendes i det enkelte solarium. Solarier, der anvender andre uv-lyskilder end lysrør, skal være mærket med en typeangivelse af lyskilder, der anbefales anvendt.

3) Solariet skal være udstyret med en timer eller timerfunktion, der skal kunne indstilles i overensstemmelse med fabrikantens doseringsplan eller tilsvarende anvisning. Solariet skal afbrydes automatisk, inden eksponeringstiden overstiger 110 pct. af den indstillede værdi, jf. dog stk. 4.

4) Timerens eller timerfunktionens højeste indstilling skal medføre, at solariet afbrydes, senest når en samlet stråledosis på 800 J/m2 er opnået.

5) Solariet skal være placeret og afskærmet, så ingen utilsigtet kan udsættes for solariets stråling.

Stk. 2. En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at brugeren af solariet har adgang til beskyttelsesbriller, der yder tilstrækkelig beskyttelse af øjnene forfra og fra siden, samtidig med at beskyttelsesbrillerne tillader tilstrækkeligt lys at trænge igennem, så brugerne kan se igennem dem.

Stk. 3. Beskyttelsesbrillerne, jf. stk. 2, skal overholde følgende krav til filtreringsegenskaber:

1) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 250 nm og lig med eller kortere end 320 nm må den maksimale transmission ikke overstige 0,1 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

2) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 320 nm og lig med eller kortere end 400 nm må den maksimale transmission ikke overstige 1 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

3) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 400 nm og lig med eller kortere end 550 nm må den maksimale transmission ikke overstige 5 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

Stk. 4. En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at en let forståelig betjeningsvejledning er ophængt på eller ved solariet.

Stk. 5. En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at synlig skiltning om generelle sundhedsråd til brugeren af solariet er ophængt på en fremtrædende plads i solcenteret. Sundhedsstyrelsen udarbejder til brug herfor obligatorisk oplysningsmateriale.

§ 6. Et solcenter skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen. Registreringspligten påhviler den indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed. Registrering sker ved indsendelse af oplysninger om navn, adresse og et eventuelt cvr-nummer på solcenteret og på den indehaver eller forpagter, der stiller solarier til rådighed i solcenteret. Sker der ændringer i forhold til de registrerede oplysninger, har den indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, pligt til at opdatere de registrerede oplysninger inden for rimelig tid.

Stk. 2. Et solarium må ikke stilles til rådighed i et solcenter, før solcenteret er registreret, jf. stk. 1.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen offentliggør en oversigt over de registrerede solcentre.

§ 7. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i denne lov og regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontrolforpligtelserne efter stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen kan foretage målinger af solariers udstråling m.v. samt øvrige undersøgelser af solarier, der er nødvendige efter stk. 1.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige private virksomheder til at foretage kontrolmålinger efter stk. 2, 2. pkt., af solariers udstråling m.v.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om kontrolmåling af solarier.

§ 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 9. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde overtrædelser af § 3, stk. 1-3, § 5, stk. 1, nr. 1, § 6, stk. 1, og § 10, stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 4, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. august 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4.

Stk. 3. For solcentre, hvor der drives solcentervirksomhed ved lovens ikrafttræden, finder § 6, stk. 2, først anvendelse pr. 1. november 2014.

Stk. 4. Forbuddet mod solarier af uv-type 4 i § 3, stk. 3, gælder ikke for solarier af uv-type 4, der stilles til rådighed for offentligheden i bemandede solcentre, og som blev anskaffet før lovens ikrafttræden. Indehaveren eller forpagteren, der stiller solariet til rådighed, har pligt til at informere brugeren af solariet om, at det ikke er tilrådeligt at bruge et solarie af uv-type 4 uden forinden at have rådført sig med en læge herom.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup


Bilag 1

   
Bølgelængder
(λ)
nm
Vægtningsfaktor (Sλ)
Spektrum for nonmelanom
hudkræft
Spektrum for
rødmepåvirkninger
250
0,010 900
1,000 000
251
0,011 139
1,000 000
252
0,011 383
1,000 000
253
0,011 633
1,000 000
254
0,011 888
1,000 000
255
0,012 158
1,000 000
256
0,012 435
1,000 000
257
0,012 718
1,000 000
258
0,013 007
1,000 000
259
0,013 303
1,000 000
260
0,013 605
1,000 000
261
0,013 915
1,000 000
262
0,014 231
1,000 000
263
0,014 555
1,000 000
264
0,014 886
1,000 000
265
0,015 225
1,000 000
266
0,015 571
1,000 000
267
0,015 925
1,000 000
268
0,016 287
1,000 000
269
0,016 658
1,000 000
270
0,017 037
1,000 000
271
0,017 424
1,000 000
272
0,017 821
1,000 000
273
0,018 226
1,000 000
274
0,018 641
1,000 000
275
0,019 065
1,000 000
276
0,019 498
1,000 000
277
0,019 942
1,000 000
278
0,020 395
1,000 000
279
0,020 859
1,000 000
280
0,021 334
1,000 000
281
0,025 368
1,000 000
282
0,030 166
1,000 000
283
0,035 871
1,000 000
284
0,057 388
1,000 000
285
0,088 044
1,000 000
286
0,129 670
1,000 000
287
0,183 618
1,000 000
288
0,250 586
1,000 000
289
0,330 048
1,000 000
290
0,420 338
1,000 000
291
0,514 138
1,000 000
292
0,609 954
1,000 000
293
0,703 140
1,000 000
294
0,788 659
1,000 000
295
0,861 948
1,000 000
296
0,919 650
1,000 000
297
0,958 965
1,000 000
298
0,988 917
1,000 000
299
1,000 000
0,805 378
300
0,991 996
0,648 634
301
0,967 660
0,522 396
302
0,929 095
0,420 727
303
0,798 410
0,338 844
304
0,677 339
0,272 898
305
0,567 466
0,219 786
306
0,470 257
0,177 011
307
0,385 911
0,142 561
308
0,313 889
0,114 815
309
0,253 391
0,092 469
310
0,203 182
0,074 473
311
0,162 032
0,059 979
312
0,128 671
0,048 306
313
0,101 794
0,038 905
314
0,079 247
0,031 333
315
0,061 659
0,025 235
316
0,047 902
0,020 324
317
0,037 223
0,016 368
318
0,028 934
0,013 183
319
0,022 529
0,010 617
320
0,017 584
0,008 551
321
0,013 758
0,006 887
322
0,010 804
0,005 546
323
0,008 525
0,004 467
324
0,006 756
0,003 597
325
0,005 385
0,002 897
326
0,004 316
0,002 333
327
0,003 483
0,001 879
328
0,002 830
0,001 514
329
0,002 316
0,001 462
330
0,001 911
0,001 413
331
0,001 590
0,001 365
332
0,001 333
0,001 318
333
0,001 129
0,001 274
334
0,000 964
0,001 230
335
0,000 810
0,001 189
336
0,000 688
0,001 148
337
0,000 589
0,001 109
338
0,000 510
0,001 072
339
0,000 446
0,001 035
340
0,000 394
0,001 000
341
0,000 394
0,000 966
342
0,000 394
0,000 933
343
0,000 394
0,000 902
344
0,000 394
0,000 871
345
0,000 394
0,000 841
346
0,000 394
0,000 813
347
0,000 394
0,000 785
348
0,000 394
0,000 759
349
0,000 394
0,000 733
350
0,000 394
0,000 708
351
0,000 394
0,000 684
352
0,000 394
0,000 661
353
0,000 394
0,000 638
354
0,000 394
0,000 617
355
0,000 394
0,000 596
356
0,000 394
0,000 575
357
0,000 394
0,000 556
358
0,000 394
0,000 537
359
0,000 394
0,000 519
360
0,000 394
0,000 501
361
0,000 394
0,000 484
362
0,000 394
0,000 468
363
0,000 394
0,000 452
364
0,000 394
0,000 437
365
0,000 394
0,000 422
366
0,000 394
0,000 407
367
0,000 394
0,000 394
368
0,000 394
0,000 380
369
0,000 394
0,000 367
370
0,000 394
0,000 355
371
0,000 394
0,000 343
372
0,000 394
0,000 331
373
0,000 394
0,000 320
374
0,000 394
0,000 309
375
0,000 394
0,000 299
376
0,000 394
0,000 288
377
0,000 394
0,000 279
378
0,000 394
0,000 269
379
0,000 394
0,000 260
380
0,000 394
0,000 251
381
0,000 394
0,000 243
382
0,000 394
0,000 234
383
0,000 394
0,000 226
384
0,000 394
0,000 219
385
0,000 394
0,000 211
386
0,000 394
0,000 204
387
0,000 394
0,000 197
388
0,000 394
0,000 191
389
0,000 394
0,000 184
390
0,000 394
0,000 178
391
0,000 394
0,000 172
392
0,000 394
0,000 166
393
0,000 394
0,000 160
394
0,000 394
0,000 155
395
0,000 394
0,000 150
396
0,000 394
0,000 145
397
0,000 394
0,000 140
398
0,000 394
0,000 135
399
0,000 394
0,000 130
400
0,000 394
0,000 126

Tabellen er gengivet fra DS/EN 60335-2-27:2010 med tilladelse fra Fonden Dansk Standard. Oversættelsen er foretaget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.