Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS

I medfør af § 73, stk. 3, § 74, stk. 7, og § 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde (i det følgende benævnt ”danske UCITS”).

Stk. 2. Bestyrelsen omtalt i § 6, stk. 2, skal forstås som bestyrelsen for en investeringsforening, en SIKAV, eller for det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer en værdipapirfond.

 § 2. En dansk UCITS’ vedtægter eller fondsbestemmelser skal indeholde bestemmelser om, hvorvidt en afdelings emissions- og indløsningspriser skal beregnes enten efter prismetoden i § 4, § 5 eller § 6.

Stk. 2. En dansk UCITS skal i sit prospekt for den danske UCITS eller en afdeling og i sit salgsmateriale for den danske UCITS, afdelingen eller andelsklassen angive, hvilken metode den benytter til beregning af emissions- og indløsningspriser samt eventuelle opgørelsestidspunkter efter §§ 5 og 6.

Stk. 3. Hvis andelene i en afdeling eller andelsklasse er optaget til handel på et reguleret marked, skal afdelingen benytte dobbeltprismetoden, jf. § 4, ved beregningen af emissions- og indløsningspriser.

Stk. 4. Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med antallet af tegnede andele i afdelingen.

Stk. 5. Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antallet af tegnede andele i andelsklassen.

§ 3. Danske UCITS, der er master- eller feederinstitutter, skal sammen med det andet institut i masterfeederstrukturen koordinere det tidspunkt, hvor de beregner og offentliggør den indre værdi af deres andele, med henblik på at undgå, at de forskelle i institutternes indre værdi, som skyldes forskellige tidspunkter for offentliggørelse af den indre værdi i institutterne, kan udnyttes.

Dobbeltprismetoden

§ 4. Efter dobbeltprismetoden skal en dansk UCITS fastsætte emissionsprisen til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen.

Stk. 2. Efter dobbeltprismetoden skal en dansk UCITS fastsætte indløsningsprisen til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.

Enkeltprismetoden

§ 5. Efter enkeltprismetoden skal en dansk UCITS fastsætte et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andele i en afdeling eller andelsklasse. Til afregning af anmodninger om emission og indløsning af andele skal den danske UCITS fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen til indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten.

Modificeret enkeltprismetode

§ 6. Efter den modificerede enkeltprismetode skal en dansk UCITS fastsætte et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andele i en afdeling eller andelsklasse. Til afregning af anmodninger om emission og indløsning af andele, skal den danske UCITS fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten.

Stk. 2. Hvis periodens nettoemissioner overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal den danske UCITS fastsætte emissionsprisen til den indre værdi beregnet efter § 2, tillagt et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal den danske UCITS fastsætte indløsningsprisen til den indre værdi beregnet efter § 2, fratrukket et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Den danske UCITS’ bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.

§ 7. Hvis en afdeling i en dansk UCITS benytter modificeret enkeltprismetode, jf. § 6, skal den danske UCITS offentliggøre størrelsen på det antal andele, som udløser en justering af den indre værdi. Ligeledes skal den danske UCITS offentliggøre størrelsen på det gebyr, som den indre værdi justeres med. Offentliggørelsen skal ske i den danske UCITS’ eller afdelingens prospekt og i salgsmaterialet for den danske UCITS, afdelingen eller andelsklassen.

Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.

§ 8. Overtrædelse af § 2, stk. 1, 2 og 3, og §§ 3-7, straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1263 af 14. december 2012 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. ophæves.

Finanstilsynet , den 17. juni 2014

Ulrik Nødgaard

/ Anna Frost-Jensen